II Kongres Elektryki Polskiej

II KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ, jest po 5 latach, najobszerniejszym przeglądem stanu i kierunków rozwoju szeroko rozumianej Elektryki. Jest on organizowany w szczególnej chwili, gdy Stowarzyszenie Elektryków Polskich, największe i najstarsze stowarzyszenia inżynierskie w naszym Kraju, świętuje swoje 95 lecie.
Podejmując prace nad systemowo spójnym spojrzeniem na elektrykę, jako kluczową dla przyszłości Polski dziedzinę nauki i techniki, liczymy na wsparcie merytoryczne ze strony Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Biura Bezpieczeństwa Narodowego a także Naczelnej Organizacji Technicznej oraz wielu instytucji i środowisk, dla których tematyka II Kongresu Elektryki Polskiej jest obszarem codziennej aktywności.
Liczymy również na wsparcie i zaangażowanie ze strony wybitnych przedstawicieli naszego Parlamentu, Rządu i Samorządów zainteresowanych tematyką II Kongresu. Zapraszamy do dyskusji i liczymy na ich aktywny udział oraz wsparcie osobiste i instytucjonalne dla unikalnego dzieła podejmowanego przez II Kongres Elektryki Polskiej.
Mając na względzie znaczenie bezpieczeństwa energetycznego oraz cyberbezpieczeństwa dla obronności Kraju i szerzej ? bezpieczeństwa narodowego, chcielibyśmy prosić również o Patronat nowo powołanego Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka.
Cel Kongresu
Celem II Kongresu jest zainicjowanie i przeprowadzenie prac nad Raportem ?Elektryka źródłem wyzwań cywilizacji XXI wieku?, który powinien stanowić silne wsparcie decydentów w podejmowaniu przez nich systemowo spójnych działań, niezbędnych dla bezpiecznego, zrównoważonego rozwój Kraju.
Raport, przedstawiając analizę licznych obszarów szeroko rozumianej elektryki, (w tym: elektroenergetyki, trakcji, napędów, oświetlenia, automatyki, robotyki, elektroniki (również opto- i bio-), telekomunikacji, informatyki, rozwiązań typu smart grid, elektronicznych technik medialnych oraz rozlicznych aplikacji elektryki, we wszystkich dziedzinach życia, edukacji i pracy) będzie zawierał nie tylko prezentację stanu i kierunków ich rozwoju, ale również propozycje konkretnych działań. Działań, które środowisko ekspertów uzna za niezbędne dlawykorzystania szans stojących przed Polską i ograniczenia ryzyka związanego z wdrażaniem relatywnie nowych i silnie oddziaływujących społecznie technik i technologii.
Wychodząc ze starej zasady Hipokratesa ?Primum non nocere? – po pierwsze nie szkodzić, II Kongres Elektryki będzie zwracał szczególną uwagę na szeroko rozumiane bezpieczeństwo techniczne Polski w warunkach rozwoju nowych technik i technologii. Dotyczy ono w szczególności bezpieczeństwa energetycznego (zwłaszcza bezpieczeństwa procesów produkcji, dostaw i wykorzystywania energii elektrycznej) oraz coraz istotniejszego cyberbezpieczeństwa i związanego z nim bezpieczeństwa informacyjnego, które mają ścisły związek z bezpieczeństwem kluczowych systemów technicznych, również energetycznych.
Zakończenie prac nad Raportem i zorganizowanie jedno lub dwudniowej Sesji podsumowującej II Kongresu, przewidywane jest w drugiej połowie przyszłego roku. Praca w poszczególnych, tematycznych zespołach roboczych Raportu, będzie odbywała się sukcesywnie. Jednym z jej przejawów będą spotkania i dyskusje panelowe, skoncentrowane na kluczowych zagadnieniach wymagających szerszej wymiany myśli i opinii. Wyniki tych dyskusji będą zarówno wykorzystane przy opracowywaniu Raportu, jak i będą mogły być przekazywane na bieżąco zainteresowanym resortom, stanowiąc merytoryczny materiał, wspomagający decydentów w podejmowaniu właściwych wyborów.
Przewidujemy, że Raport zostanie zredagowany według wypracowanego, ustalonego na początku prac, jednolitego schematu a na czele poszczególnych zespołów redakcyjnych Raportu staną wybitni przedstawiciele nauki i praktyki gospodarczej. Liczymy na to, że opiekę nad merytoryczną treścią Raportu obejmie Prezes Polskiej Akademii Nauk.
Planowane są trzy redakcje Raportu, kierowane do różnych odbiorców:

  • Raport syntetyczny, zawierający kluczowe rekomendacje kierunkowe, kierowany do decydentów najwyższego szczebla,
  • Raport poglądowy, popularny, kierowany do szerszego grona odbiorców, niebędących specjalistami, przeznaczony w części lub w całości do publikacji medialnej,
  • Raport w pełnej, pogłębionej wersji, zawierającej raporty cząstkowe (dziedzinowe) uwzględniające dorobek sesji specjalistycznych, wnioski z opracowań autorskich oraz formułujące rekomendacje szczegółowe.
  • Możliwe jest również wydanie Suplementu, prezentującego obszary i zagadnienia, w których występują bardzo zróżnicowane, uzasadnione merytorycznie opinie, wskazujące na brak jednoznacznego stanowiska i konieczność wykonania dalszych prac analitycznych i studialnych.

Mając na względzie misję mediów publicznych w Polsce, planujemy zwrócenie się o patronat medialny, a w tym o współorganizację i nagłośnienie niektórych sesji roboczych, przez elektroniczne media publiczne, zwłaszcza Radio i Telewizję publiczną.
Niezależnie od formy własności, mając na uwadze tradycyjne znaczenie dziennika ?Rzeczpospolita? w dostarczaniu informacji decydentom politycznym, administracyjnym i gospodarczym, pragniemy zwrócić się do tego pisma o patronat prasowy nad Kongresem.
Mając zapewnione cenne wsparcie mediów fachowych, zwłaszcza czasopism i oficyn wydawniczych, należących zarówno do SEP, jak i do naszych merytorycznych partnerów, możemy zapewnić, że publikacje kongresowe, mające charakter naukowy, ukażą się, jako artykuły recenzowane lub rozdziały w większych zbiorach i monografiach, powiększając dorobek naukowy ich twórców.
Powyższe, nie zamyka oczywiście drogi do właściwego informowania i stosownej współpracy z innymi mediami, zainteresowanymi wydarzeniami i pracami II Kongresu.
PROGRAM RAMOWY
Części I (inicjalnej)
Dzień pierwszy 1 grudnia 2014r.
  9:15 ?   9:55    Sesja Inauguracyjna Kongresu
10:00 ? 11:30    Sesja Plenarna I ? Bezpieczeństwo energetyczne? ?Kiedy grozi nam elektroenergetyczna apokalipsa ?? 
11:30 ? 12:00    Przerwa kawowa
12:00 ? 13:30    Sesja Plenarna II ? Cyberbezpieczeństwo i Bezpieczeństwo informacyjne ? ?Jak zmniejszyć ryzyko cyfrowej katastrofy??
13:30 ? 15:30    Otwarcie wystawy i przerwa obiadowa
15:30 ? 17:30    Sesje tematyczne 
19:15 ? 21:00    Uroczysta Kolacja Inauguracyjna

Dzień drugi ? 2 grudnia 2014r.
  9:30 ? 11:00   Sesja Plenarna III ? Badania naukowe a Innowacyjna Gospodarka ? ?Kierunki i strategia rozwoju ? zbierać punkty czy wdrożenia
11:00 ? 11:30   Przerwa kawowa
11:30 ? 12:30  Sesja Plenarna IV ? ?Wybrane problemy współczesnej energetyki?
12:40 ? 14:40   Sesje tematyczne
14:40 ? 15:40   Przerwa obiadowa
15:40 ? 17:40   Sesje tematyczne
17:45 ? 18:00   Podsumowanie przebiegu I części Kongresu
PLANOWANE OBSZARY SESJI TEMATYCZNYCH
w dn. 1 i 2 grudnia 2014r.
(kolejność alfabetyczna)  
1.       Cyberbezpieczeństwo,
2.       Cywilizacyjne wyzwania elektryki,
3.       Elektroenergetyka,
4.       Elektryka w medycynie,
5.       Elektryka w systemach inteligentnego transportu,
6.       Energetyka jądrowa,
7.       Energetyka rozproszona i odnawialne źródła energii,
8.       Historia elektryki,
9.       Informatyzacja i cyfryzacja,
10.       Mechatronika,
11.       Młodzież w SEP,
12.       Nowoczesność w elektronice,
13.       Oświetlenie,
14.       Polski przemysł elektrotechniczny,
15.       Trakcja elektryczna,

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, jest największym stowarzyszeniem naukowo ? technicznym w Polsce i skupia ponad 25 tys. Członków reprezentujących wszystkie obszary szeroko rozumianej elektryki (elektrotechniki, elektroniki, informatyki, optoelektroniki, telekomunikacji a w tym radiotechniki, technik medialnych, oświetlenia i inżynierii podzespołowej, automatyki, robotyki, elektryki i elektroniki medycznej i wielu innych dyscyplin szczegółowych wywodzących się z elektryki lub bazujących na jej dokonaniach).
II Kongres ma stanowić formę wymiany poglądów i wypracowania impulsów do budowy koncepcji bezpiecznego rozwoju kraju w warunkach przemian społeczno- gospodarczych spowodowanych rozwojem elektryki i upowszechnieniem techniki cyfrowej. Jest miejscem spotkania środowisk opiniotwórczych- polityków, działaczy społecznych, naukowców i praktyków gospodarczych a także przedstawicieli mediów, którzy są zainteresowani problematyką wyzwań, jakie nowe techniki i technologie oparte na zdobyczach elektryki i techniki cyfrowej, stawiają przed osobami i środowiskami, decydującymi o kierunkach rozwoju Polski w XXI wieku.
II Kongres, inicjując dyskusję na wiele kluczowych dla przyszłości Polski tematów, ma nie tylko wspomagać wypracowanie decyzji i formułowanie kierunków działań, ale również tworzyć społeczny i merytoryczny klimat podejmowania wielu problemów, również o charakterze legislacyjnym. Dotyczą one nowych wyzwań, przed jakimi staje społeczeństwo, dla którego energia elektryczna i cyfryzacja (cyfrowe systemy sterowania oraz przepływ cyfrowej informacji) stają się obszarami wymagającymi nie tylko dynamicznego rozwoju, ale i szczególnej uwagi oraz ochrony.
W Kongresie przewidywanyjest udział ok. 300 ? 350 uczestników, polityków (parlamentarzystów, przedstawicieli rządu i środowisk samorządowych), a także przedstawicieli środowisk naukowych, zawodowych, gospodarczych, społecznych i mediów. Dzięki przewidywanej transmisji internetowej i udziale mediów, istnieje możliwość uczestnictwa w Konferencji znacznie szerszego grona osób. W pojedynczym przypadku, dzięki połączeniu internetowemu, istniałaby możliwość aktywnego udziału w Konferencji i zabrania głosu przez osobę znajdującą się poza salą obrad, ale w zasięgu możliwości skorzystania z szerokopasmowej transmisji internetowej.
Sesje plenarne i wybrane sesje tematyczne będą na żywo transmitowane w Internecie na stronie Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Transmisję będzie realizowała Telewizja Politechniki Warszawskiej (TVPW).
W razie zainteresowania instytucji wspierających może być aktualne zorganizowanie wiosną imprezy promującej wśród szerszego grona odbiorców prace Kongresowe, w rodzaju akcji społecznej ?Nowy Świat Elektryki i Informacji?.
Do rozważenia jest również ukierunkowanie na któryś z tematów szczegółowych Kongresu, dorocznej, XVI Konferencji Okrągłego Stołu ?Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego?, organizowanej w Sali Kolumnowej Sejmu RP w połowie maja oraz innych konferencji i seminariów tematycznych, organizowanych corocznie przez SEP.
Liczymy również na odpowiednie działania ze strony Instytucji, będących współorganizatorami lub podmiotami wspierającymi II Kongres Elektryki Polskiej.
Komitet Programowy II KEP