Przydatność zdalnego monitorowania i kontroli produkcji

Bezpieczne i efektywne utrzymanie lub skalowanie operacji wymaga rozwiązań, które umożliwiają lepsze i bardziej niezawodne zdalne monitorowanie i kontrolę krytycznych systemów w bezpieczny sposób. Środowiska produkcyjne i łańcuchy dostaw mogą bardziej dynamicznie reagować na zmiany popytu z pomocą przetwarzania brzegowego. | Dzięki uprzejmości: Stratus

Pandemia COVID-19 zmusza firmy do zmiany swoich praktyk biznesowych i przystosowania się do nowej rzeczywistości. W artykule omówiono cztery zagadnienia związane z przetwarzaniem brzegowym i Przemysłowym Internetem Rzeczy (IIoT), które mogą pomóc firmom w dostosowaniu się do obecnej sytuacji.

Pandemia COVID-19 wymaga od firm i społeczności innego sposobu myślenia i działania w trudnych warunkach. Dla wielu firm wyzwaniem jest utrzymanie poziomu operacyjnego, ponieważ ludzie, najbardziej krytyczny zasób, zostali ograniczeni przez konieczne praktyki dystansu społecznego i wymagania dotyczące pracy w domu. Dla niektórych sytuacja ta oznacza konieczność zmniejszenia skali operacji z zamiarem jej jak najszybszego przywrócenia do wartości początkowej, gdy powróci popyt. Dla innych oznacza to dostosowanie linii produkcyjnych do nowego celu lub poziomu produkcji przy tych samych ograniczeniach. W każdym przypadku konieczność dostosowywania operacji w czasie rzeczywistym sprawia, że nowoczesne możliwości monitorowania i kontroli są niezbędne. Podczas pandemii COVID-19 liderzy inżynierii i operacji szukają sposobów na optymalizację wydajności w tych dynamicznych warunkach. Obecna sytuacja wymaga od liderów wytrwałości i przyjęcia nowych podejść. Nie oznacza to jednak tolerowania większego ryzyka. Bezpieczne utrzymanie lub zwiększenie skali operacji wymaga rozwiązań, które umożliwiają bezpieczne monitorowanie i kontrolę krytycznych systemów, na większą skalę i z uwzględnieniem bezpieczeństwa. Obecna sytuacja wskazuje również na korzyści płynące z Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) i przetwarzania brzegowego, które są realizowane w projektach automatyki przemysłowej na całym świecie. Platformy przetwarzania brzegowego zbierają, organizują i analizują dane z czujników i przetwarzają dane na miejscu w czasie rzeczywistym, bez obaw o opóźnienia, łącząc krytyczne aplikacje z krytycznym sprzętem lub umożliwiając zaawansowane i zdalne monitorowanie i kontrolę. Obliczenia rozproszone automatyzują podstawowe procesy i pomagają zapewnić dostępność. Umożliwia to producentom na poziomie lokalnego zakładu lub fabryki zdalne zwiększanie efektywności operacyjnej i bezpieczną wydajność, jednocześnie dając swobodę personelowi, który może się skupić na pracy o wyższej wartości. Nie mając czasu na szeroko zakrojone planowanie i pilotaż, inżynierowie i menedżerowie ds. operacji nie mogą szybko działać, mając zarazem pewność, że wdrażają właściwe podejście. W tej sytuacji pomóc mogą cztery kroki:

1. Zdefiniuj kluczowy proces do cyfryzacji: 

Identyfikacja powtarzających się procesów, które można zautomatyzować, jest podstawą automatyzacji przemysłowej. Cyfryzacja procesu umożliwia jednoczesne uruchamianie wielu procesów na jednej platformie. Takie wirtualnie sterowane maszyny zapewniają ogromne korzyści w zakresie zarządzania, jednocześnie tworząc przyszłościowe rozwiązanie wspierające automatyzację przemysłową i większe wysiłki w zakresie transformacji cyfrowej.

2. Wybierz najlepszą platformę przetwarzania brzegowego: 

Całkowity koszt posiadania (TCO), serwis i wsparcie to ogólne czynniki przy wyborze platformy przetwarzania brzegowego. Prawie 300 respondentów ostatniego badania przeprowadzonego przez Stratus i CFE Media wskazało pięć następujących atrybutów jako istotne przy wyborze platformy przetwarzania brzegowego.

a. Zdolność do samomonitorowania i samodiagnozowania;

b. Posiadanie wbudowanych, wstępnie zintegrowanych zabezpieczeń fizycznych i cybernetycznych;

c. Udowodniona wysoka dostępność z ograniczoną ilością przestojów lub bez przestojów;

d. Łatwość instalacji i konserwacji;

e. Wsparcie dla szerokiej gamy aplikacji.

3. Integracja IIoT z nowoczesnym oprogramowaniem monitorującym i sterującym: 

Urządzenia obsługujące IIoT, takie jak czujniki i programowalne sterowniki logiczne (PLC), usprawniają procesy produkcyjne, gdy są połączone z nowoczesnym oprogramowaniem monitorującym i sterującym, zasilanym przez urządzenia brzegowe. Takie połączenie umożliwia przekształcanie danych czasu rzeczywistego w użyteczne spostrzeżenia, które skutkują konkretnymi działaniami przy niewielkiej interakcji z człowiekiem. Otwiera to również możliwość łączenia urządzeń brzegowych z przedsiębiorstwem i, w razie potrzeby, z chmurą. Zwiększone wykorzystanie urządzeń IIoT w architekturach przetwarzania brzegowego może wprowadzić luki w zabezpieczeniach, jeśli nie zostaną one odpowiednio zabezpieczone. Ryzyko związane z lukami w oprogramowaniu i manipulacją systemu wzmacnia potrzebę inwestowania w systemy, które zapewniają samomonitorowanie i diagnostykę, a także wbudowane zabezpieczenia fizyczne i cybernetyczne. Platformy przetwarzania brzegowego są z założenia zaprojektowane i sprawdzone jako bezpieczne. Mogą one chronić punkty gromadzenia i analizy danych oraz zwiększać skuteczność programów bezpieczeństwa.

4. Włączenie IT do zespołu: 

Systemy typu Silo technologii operacyjnej (OT) i technologii informacyjnej (IT) mogą utrudniać osiągnięcie sukcesu. Uzupełniający zestaw kompetencji i spostrzeżeń, jakie oferuje IT, może pomóc w zapewnieniu udanego wdrożenia i odkryciu dodatkowych obszarów korzyści. Wiele się mówi o konwergencji OT/IT oraz zmianach i wyzwaniach organizacyjnych. Sytuacja ta wymaga podejścia typu ?wszystkie ręce na pokład”, skoncentrowanego na bezpośrednich potrzebach operacyjnych obiektu lub zakładu.

Elastyczna, łatwa w adaptacji architektura

Nie powinniśmy oczekiwać powrotu do normalnej działalności. Producenci tradycyjnie radzą sobie lepiej, gdy są elastyczni i potrafią się dostosować do zmian zachodzących w czasie rzeczywistym, a w czasach takich jak obecne ? do niestabilnych zmian na rynku. Udowodniły to z czasem firmy, które nadal inwestują w możliwości, które pozwalają im reagować na zmieniające się potrzeby klientów, lepiej zarządzać zmianami w produkcji i osiągać doskonałość operacyjną w każdych warunkach. W trudnych czasach takie firmy wychodzą z kryzysu silniejsze. Wyłaniają się jako liderzy, którzy mogą zdalnie monitorować i kontrolować lokalne operacje dzięki zwiększonej widoczności swojego łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym i mogą odpowiednio dostosować działania. Przedsiębiorstwa, które wprowadzają możliwości cyfrowej transformacji, mogą uprościć, zabezpieczyć i zautomatyzować operacje o krytycznym znaczeniu dla biznesu.


Stephen Greene, wiceprezes ds. marketingu globalnego, Stratus Technologies. Redagował Chris Vavra, Associate Editor, Control Engineering, cvavra@cfemedia.com