Elektrownia Kozienice będzie inwestować

  Elektrownia Kozienice po oddaniu pod koniec 2010 r. do eksploatacji Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS III) dla bloku nr 10 o mocy 560 MW, kontynuuje realizację ekologicznych inwestycji, ograniczając wpływ działalności na środowisko.

  Od 2011 roku w ramach wdrażanego programu inwestycyjnego na liście proekologicznych zadań Elektrowni znajdują się wyposażenie kotłów bloków 200 MW i 500 MW w instalacje do katalitycznego odazotowania spalin w celu redukcji emisji tlenków azotu, sukcesywna wymiana elektrofiltrów na blokach 200 MW i 500 MW, modernizacja ujęcia wody chłodzącej poprzez zabudowę progu stabilizującego poziom Wisły zapewniający właściwe warunki chłodzenia skraplaczy oraz wdrożenie dalszych etapów modernizacji bloków 200 MW.

  – Jesteśmy świadomi wpływu procesu spalania węgla kamiennego, towarzyszącego produkcji energii elektrycznej na otoczenie. Stąd tak zintensyfikowane proekologiczne inwestycje, dzięki którym ograniczamy emisję do atmosfery substancji szkodliwych. Ponadto chronimy Wisłę, minimalizując wykorzystywanie jej wód do celów technologicznych oraz poprzez skuteczne zarządzanie gospodarką odpadami paleniskowymi. Większość z nich odsprzedajemy bowiem firmom wykorzystującym je w produkcji materiałów budowlanych oraz cementowniom ? podkreśla Krzysztof Zborowski, prezes zarządu Elektrowni Kozienice.

  Podejmowane działania modernizacyjne mają m.in. na celu podniesienie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, czego efektem jest zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa i redukcja emisji CO2 oraz wzrost mocy wytwórczych bloków energetycznych. W konsekwencji wzrosła moc osiągalna Elektrowni, która obecnie wynosi 2905 MW.

  Elektrownia Kozienice jest największym krajowym wytwórcą energii elektrycznej opartej na węglu kamiennym, z około 11 proc. udziałem w rynku. Posiada 10 wysokosprawnych i zmodernizowanych bloków energetycznych, jej zdolności produkcyjne wynoszą około 17 TWh/rok.

  W 2008 roku Elektrownia rozpoczęła prace związane z budową nowego bloku energetycznego o mocy do 1000 MW na parametry nadkrytyczne, opalanego pyłem węgla kamiennego. Blok wyposażony będzie w najnowocześniejsze instalacje ekologiczne z możliwością dobudowania w przyszłości instalacji do wyłapywania i składowania CO2. Oddanie jednostki do eksploatacji planowane jest na 2016 rok.