Chmura a regulacje prawne

  Michał Paluszek, prawnik w firmie 3S Data Center:
  W Polsce bardzo mało typów usług pozostaje zupełnie poza sferą zainteresowania prawa i usługi chmurowe nie są tutaj wyjątkiem. Jednakże z uwagi na ich charakterystykę, dynamiczny rozwój technologii i szerokość pojęcia „przetwarzanie w chmurze” trudno powiedzieć, aby regulacje prawne były tutaj kompletne.
  Model współpracy dostawcy usługi i jej odbiorcy będzie determinował formę oraz zakres łączącej ich umowy i to umowa będzie miała kluczowe znaczenie dla określania praw i obowiązków stron. Możemy zatem mówić zarówno o prostych umowach zbliżonych do umowy najmu (dla kolokacji urządzeń) wraz z usługami telekomunikacyjnymi (zapewnienie łączności kolokowanych urządzeń z siecią Internet), jak i o umowach bardziej złożonych, wieloprzedmiotowych (dla usług typu PaaS). Analogicznie, w zależności od „kategoryzacji” stosunku prawnego będzie on podlegał różnemu opodatkowaniu.
  Odmiennie sytuacja przedstawia się przy zabezpieczaniu danych w chmurze – zarówno na poziomie prawa krajowego, jak i europejskiego tworzy się regulacje mające na celu ochronę danych przetwarzanych w chmurze. Najpopularniejszym tego przykładem jest szeroko omawiane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. RODO. Nakazuje ono m.in. wdrożenie całego systemu ochrony danych osobowych, zarówno po stronie podmiotu korzystającego z przetwarzania w chmurze, jak i udostępniającego takie dane.
  Można także wskazać, że niektóre branże podlegają dodatkowym regulacjom, co ma wpływ na ich możliwości czy wymogi w zakresie przetwarzania w chmurze (np. sektor bankowy).
  Co istotne, istnieje wiele dokumentów o charakterze niewiążącym prawnie (lub wiążącym tylko jedną ze stron), ale mogącym mieć znaczenie dla stron umowy chmurowej i dla wykonywania takiej umowy – np. kodeks postępowania dostawcy usług chmurowych, wskazówki organów administracji publicznej (słynny „dekalog chmuroluba”) czy inne tzw. białe papiery.
  Z całą pewnością jednak można stwierdzić, że przetwarzanie w chmurze nie jest zakazane, a z uwagi na dynamiczny rozwój tego typu usług należy się spodziewać w przyszłości coraz bardziej precyzyjnych regulacji prawnych w tej materii.