Identyfikuj, kwantyfikuj i ograniczaj ryzyko w działalności przemysłowej

  Identyfikacja ryzyka staje się niezwykle ważnym pierwszym krokiem, bez którego nie można podjąć działań naprawczych.

  Kluczowym obowiązkiem kadry kierowniczej i menedżerów w branży produkcyjnej jest zarządzanie ryzykiem.  Odnosi się to do oczywistego ryzyka związanego z operacjami fizycznymi i ochroną personelu, ale obejmuje znacznie więcej.  Ryzyko związane z umowami, dostępnością marek bezpośredniego pracodawcy i innych klientów, reputacją, regulacjami prawnymi oraz bezpieczeństwem i zdrowiem publicznym to przykłady kwestii, za które odpowiedzialność wzrasta wraz z poziomem operacyjnym kierownika wyższego szczebla lub menedżera.

  Identyfikacja ryzyka staje się niezwykle ważnym pierwszym krokiem, bez którego działania naprawcze nie mogą zostać podjęte lub mogą być błędne. Rzadko zdarza się, aby ryzyka te były opisane w zwięzłej i kompleksowej formie, między innymi dlatego, że ryzyka te stale ewoluują. Jednym z rozwiązań jest zainstalowanie odpowiedniego personelu na szczeblach bezpośrednio poniżej kadry kierowniczej. Otwiera to jednak pytania dotyczące konkretnych kwalifikacji wszystkich tych pracowników, ich stażu pracy i znajomości każdego aspektu ich roli w tej organizacji oraz tego, czy nadrzędna sieć została zarzucona w celu identyfikacji i podziału potencjalnych zagrożeń. Kolejne obawy dotyczą tego, czy wewnętrzny zespół jest wolny od myślenia grupowego i czy posiada odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i motywacje.

  Na szczęście istnieją zewnętrzni doradcy, którzy specjalizują się w kompleksowej identyfikacji i ograniczaniu ryzyka. Podobnie jak w większości przypadków, w których poszukiwany jest zewnętrzny doradca, są to firmy, które spędziły znaczną ilość czasu w bezpośredniej lub bezpośrednio stycznej działalności klientów. Firmy te mogą omawiać i, co ważniejsze, identyfikować istniejące obszary problemowe w oparciu o swoje ogromne doświadczenie i mogą wprowadzać nowe sposoby badania i kwantyfikacji tych obszarów dla klientów

  ECS regularnie przeprowadza kompleksowe oceny ryzyka produkcyjnego. Ich badania obejmują wszystkie elementy na hali produkcyjnej, obejmując ogólną funkcjonalność procesu, zarówno zautomatyzowaną, jak i ręczną, oraz powiązany sprzęt sterujący i oprogramowanie produkcyjne.  Oceniają oczywisty wiek i stan sprzętu i oprogramowania, ale także dokonują przeglądu pod kątem standardowych procedur operacyjnych (SOP) oraz możliwych luk i możliwości, które istnieją w tych procedurach i powiązanej dokumentacji. Identyfikują również i określają ilościowo poziomy narażenia oraz dostarczają wielopoziomową mapę drogową dla przyszłych ulepszeń. Być może najważniejsze jest to, że analizują to wszystko pod kątem istotności.

  Istniejące informacje są wykorzystywane jako odniesienie, ale są weryfikowane w trakcie całego procesu. Zespół i dokumenty bazowe przeprowadzają badanie funkcjonalności w terenie poprzez wywiady z personelem operacyjnym. Wszelkie rozbieżności są identyfikowane i, jeśli to możliwe, szablony i dokumenty klienta są wykorzystywane jako podstawa do zapisów. Łączą te informacje z badaniem typów i roczników oprogramowania, sterowników i kart wejść/wyjść (I/O), napędów o zmiennej częstotliwości (VFD) i kluczowej elektroniki sterującej oraz urządzeń komunikacyjnych, takich jak przełączniki Ethernet i punkty połączeń.

  Po czasie spędzonym na miejscu zespół pracuje za kulisami, aby określić ilościowo dane i połączyć je z bardziej szczegółowymi informacjami. Ich raport wyjściowy nie jest po prostu stwierdzeniem oczywistych faktów, ale zawiera spostrzeżenia i uzasadnienie wszystkich zapisów ryzyka dotyczących prawdopodobieństwa i wpływu wszystkich objętych nim obszarów. Przedstawiono fizyczną lokalizację kluczowego sprzętu objętego badaniem, a także listy odnośników do fizycznych elementów i powiązanego oprogramowania. Raport zawiera również wizualne odniesienie zarówno do diagramu przepływu procesu, jak i funkcjonalnego układu ekosystemu, który podkreśla wzajemnie połączone elementy hierarchii operacyjnej zakładu. Wszystko to jest weryfikowane podczas konferencji podsumowującej projekt klienta. W jej trakcie klient koncentruje się w dużym stopniu na dołączonych matrycach, które określają ilościowo wszystkie uwzględnione elementy i relacje z szerokim odniesieniem do prawdopodobieństwa i wpływu ryzyka na każdy z nich. Klienci otrzymują szczegółową wiedzę na temat wszystkich posiadanych przez siebie elementów, tego, co awaria każdego z nich oznaczałaby dla ich działalności, oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

  Klient otrzymuje kompleksowy obraz komponentów, systemów i procesów, które napędzają jego działalność. Pomaga to klientowi zrozumieć nie tylko elementy i części, ale także sposób, w jaki te elementy wspierają każdy dział i, niezależnie od tego, czy były wcześniej znane, czy nie, w jaki sposób te elementy mogą nieumyślnie wpływać na sąsiednie działy lub funkcje. Jest to cenna informacja w danym momencie i służy jako solidna podstawa do planowania ogólnego ograniczania ryzyka.


  Randy Otto jest dyrektorem generalnym ECS Solutions i ma ponad 25-letnie doświadczenie w różnych branżach, w tym w produkcji włókien szklanych i produkcji nie- standardowych maszyn montażowych.