Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku w lutym wyniósł 18,4%,

7 kwietnia 2004 r.

Podstawowe tendencje gospodarki
W lutym br. notowano umocnienie się tendencji wzrostowych obserwowanych w poprzednich okresach. Utrzymał się szybki wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku, związany ze zwiększeniem sprzedaży w przetwórstwie przemysłowym. Przyspieszenie wzrostu gospodarczego obserwowane od drugiego kwartału ub. roku wpłynęło na znaczną poprawę wyników finansowych badanych przedsiębiorstw w 2003 r.

 

Produkcja przemysłu
W lutym br. wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku był wyższy niż w styczniu i wyniósł 18,4%, co wiązało się głownie z wysoką dynamiką produkcji w przetwórstwie przemysłowym – wzrost o 23,3%. W porównaniu z poprzednim miesiącem produkcja przemysłowa zwiększyła się o 2,1%.

źródło: GUS

Wyższa niż przed rokiem była sprzedaż w 23 działach przemysłu (spośród 29), a ich łączny udział w wartości sprzedanej produkcji przemysłowej wyniósł 82,2%. Wzrost przekraczający 10% wystąpił w 20 działach, w tym znacznie zwiększyła się produkcja:
– pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep – o 80,0% (w tym zwłaszcza produkcja pojazdów mechanicznych – o 99,5%),
– wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych – o 41,8% (wzrost we wszystkich grupach, w tym w produkcji płytek ceramicznych – o 55,5%, cementu, wapna oraz gipsu – o 73,8%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 74,4%),
– maszyn i aparatury elektrycznej – o 31,8% (w tym produkcja silników elektrycznych, prądnic i transformatorów – ponad 2-krotnie, pozostałego sprzętu elektrycznego – o 45,2%, izolowanych drutów i przewodów – o 37,3%),
– wyrobów z metali – o 27,5% (najbardziej – produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych – o 47,4%, obróbka metali i nakładanie powłok na metale – o 52,3% oraz kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali – o 46,1%),
– metali – o 25,6% (w tym zwłaszcza produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza – o 36,4%),
– mebli; pozostałej działalności produkcyjnej – o 25,4% (w tym produkcja mebli – o 32,3%),
– wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych – o 25,3% (wzrost w obu grupach).
Wśród działów o znaczącym udziale w sprzedaży przemysłowej ogółem, wzrost w skali roku obserwowano również w produkcji maszyn i urządzeń – o 21,4% (zwłaszcza w produkcji sprzętu gospodarstwa domowego – o 95,1%), wyrobów chemicznych – o 12,6. Produkcja artykułów spożywczych i napojów zwiększyła się w tym okresie o 10,1%.
W okresie styczeń-luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 16,4% wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku, w tym w przetwórstwie przemysłowym – o 21,0%. W wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę produkcja obniżyła się o 1,4%, a w górnictwie i kopalnictwie – o 5,9%. W przetwórstwie przemysłowym nadal najszybciej rosła sprzedaż w przedsiębiorstwach wytwarzających głównie dobra inwestycyjne (o ok. 54%). Zwiększyła się także sprzedaż w jednostkach produkujących głównie dobra zaopatrzeniowe i konsumpcyjne (odpowiednio o ok. 21% i ok. 9%).
Według wstępnych wyników badań, wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się w marcu br. na poziomie dodatnim, korzystniejszym niż w lutym. Prognozy dotyczące portfela zamówień (w tym zagranicznych), produkcji sprzedanej, zdolności przedsiębiorstw do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych są bardziej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem.

 

Produkcja budowlano – montażowa
W lutym br. produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 6,3% niższym niż przed rokiem (po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym spadek o 2,8%). Sprzedaż zmniejszyła we wszystkich grupach przedsiębiorstw budowlanych, z wyjątkiem jednostek wykonujących roboty budowlane wykończeniowe.
W porównaniu ze styczniem br. produkcja zwiększyła się o 13,4% (po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym wzrosła o 0,6%). Wzrost obserwowano we wszystkich grupach przedsiębiorstw budowlanych, z wyjątkiem jednostek przygotowujących teren pod budowę.
W okresie styczeń-luty br. poziom produkcji budowlano-montażowej był o 11,5% niższy niż w analogicznym okresie ub. roku. Sprzedaż robót o charakterze inwestycyjnym zmniejszyła się o 13,7%, przyspadku ich udziału w ogólnej produkcji budowlano-montażowej z 74,6% przed rokiem do 72,8%. Poziom sprzedaży robót o charakterze remontowym obniżył się w tym okresie o 5,2%.

Według wstępnych danych, wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie kształtuje się w marcu br. nadal na poziomie ujemnym, jednak nieco mniej korzystnym niż przed miesiącem. Bardziej optymistyczne od formułowanych w lutym br. są przewidywania dotyczące portfela zamówień, a mniej pesymistyczne – odnośnie przyszłej sytuacji finansowej. Prognozy w zakresie produkcji budowlano-montażowej są korzystne, wobec pesymistycznych formułowanych przed miesiącem.
Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty br. oddano do użytku 18048 mieszkań, tj. o 5,8% mniej niż przed rokiem (w lutym – 7934 mieszkań, tj. odpowiednio o 17,0% mniej). Spadek liczby przekazanych mieszkań odnotowano we wszystkich formach budownictwa, z wyjątkiem komunalnego. Najbardziej zmniejszyła się liczba oddanych mieszkań w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – o 674 (do 3805). W budownictwie indywidualnym przekazano 11320 mieszkań (wobec 11414 przed rokiem), w spółdzielczym – 1825 (wobec 1934), w społecznym czynszowym – 602 (wobec 872), a w zakładowym – 129 (wobec 144). W budownictwie komunalnym liczba zrealizowanych mieszkań wzrosła o 46 (do 367). W końcu lutego br. w budowie było 607,7 tys. mieszkań, tj. o 11,2% mniej niż przed rokiem.

 

Podsumowanie
Poprawę wyników finansowych brutto i netto w 2003 r. odnotowano we wszystkich ważniejszych sekcjach. Wynik finansowy netto najbardziej wzrósł w przetwórstwie przemysłowym – o 9286,3 mln zł, do poziomu 10423,9 mln zł. Znaczną poprawę wyniku netto odnotowano także w wytwarzaniu, zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz wodę – o 1614,1 mln zł, do 1811,2 mln zł. W deficytowych dotychczas transporcie, gospodarce magazynowej i łączności oraz handlu i naprawach wynik netto ukształtował się na poziomie dodatnim – odpowiednio 1079,5 mln zł i 980,3 mln zł. W budownictwie odnotowano dodatni wynik brutto. W górnictwie i kopalnictwie obserwowano wzrost wyniku netto do 2418,9 mln zł, wobec minus 358,8 mln zł w 2002 r.

źródło: GUS

 

  Wybrane wskaźniki sytuacji gospodarczej kraju 

Wyszczególnienie

Luty 2004

Styczeń-luty 2004

zmiany w % w stosunku do

lutego 2003

stycznia 2004

okresu styczeń-luty 2003

Wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw

+6,3

+2,2

+4,6

w tym w przemyśle

+7,5

+3,1

+5,1

Produkcja sprzedana przemysłu (ceny stałe)

+18,4

+2,1

+16,4

górnictwo i kopalnictwo

+1,1

+1,2

-5,9

przetwórstwo przemysłowe

23,3

+3,4

+21,0

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

-3,7

-6,2

-1,4

Produkcja budowlano-montażowa (ceny stałe)

-6,3

+13,4

-11,5