Wyznaczenie liczby Reynoldsa (Re)

Jednym z podstawowych parametrów, które określają charakter przepływu w rurociągu jest liczba Reynoldsa (Re). Producenci przepływomierzy określają często za pomocą tej wartości parametry metrologiczne oferowanychurządzeń. Dolna granica liczby Re określa zwykle punkt, dla którego stałe współczynniki przepływu przyrządu pomiarowego ulegają znacznej zmianie i dokładność pomiarowa gwałtownie spada. Jest więc rzeczą niezbędną, aby szybko oszacować wartość liczby Reynoldsa, aby upewnić się, że znajdujemy się ciągle w obszarze gwarantowanej dokładności pomiaru przepływomierza.

Podajemy dwa nomogramy dla przepływów cieczy i gazów, za pomoc ą których można szybko i stosunkowo dokładnie oszacować wielkość liczby Reynoldsa dla interesujących nas warunków przepływu. Warunkiem jest znajomość parametrów lepkości kinematycznej mierzonego medium

 

Wyznaczenie liczby Reynoldsa Re dla przepływu cieczy

 

Liczbowo, wartość liczby Reynoldsa można obliczyć ze wzoru:

Re ? liczba Reynoldsa
D ? gęstość medium
w ? prędkość przepływu medium
D ? średnica rurociągu
: ? lepkość dynamiczna medium
v ? lepkość kinematyczna medium

Wyznaczenie liczby Reynoldsa Re dla przepływu cieczy