PROinżynier – młodzi inżynierowie wybierają Polskę

Polscy adepci szkół technicznych chętnie zostaną w Polsce, o ile pracodawcy zaoferują im satysfakcjonujące warunki pracy.

Oznacza to w pierwszej kolejności stworzenie odpowiednich możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Tylko 4% przyszłych inżynierów chce wyjechać z Polski na stałe. Tak wynika z badania PROinżynier, przeprowadzonego na pięciu polskich uczelniach kształcących przyszłych inżynierów.

Badanie to jest częścią ogólnopolskiej kampanii PROinżynier, organizowanej przez obchodzącą swoje 60-lecie firmę inżynierską PROCHEM SA we współpracy ze Stowarzyszeniem Studentów BEST. Zostało ono przeprowadzone na Politechnice Warszawskiej, Śląskiej, Łódzkiej, Gdańskiej oraz AGH. Cała kampania miała na celu poznanie planów zawodowych młodych inżynierów oraz skonfrontowanie ich oczekiwań z realnym rynkiem pracy w Polsce.

Jak pokazują wyniki badania PROinżynier, najważniejszym czynnikiem (wskazanym przez ponad 68% osób) przy wyborze przyszłego pracodawcy jest możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, czyli bezpłatne lub częściowo dofinansowane szkolenia, studia podyplomowe itp. Stosunkowo dużo osób (prawie 20%) wskazało również na możliwość wyjazdu za granicę w ramach kontraktu. Wysokość zaproponowanego wynagrodzenia znalazła się na drugiej pozycji (ok. 65%), na trzecim miejscu ankietowani wskazywali branżę, w której działa firma. Tylko dla 21% osób istotna jest natomiast dogodna lokalizacja zakładu pracy (blisko lub w miejscu obecnego zamieszkania czy studiowania), co oznacza, że mobilność geograficzna przyszłych inżynierów jest stosunkowo duża. Dla większości badanych nie ma również znaczenia wielkość firmy. 

Extra online

Czynniki decydujące o wyborze pracy

Źródło: Badanie PROinżynier

W zawodzie i w Polsce

Na podstawie analizy odpowiedzi blisko 950 studentów widać, że ogromna większość z nich (ok. 90%) uważa znalezienie pracy w swoim zawodzie za istotne, tylkoniecałe 3% nie zwraca na to kryterium uwagi. Może to być sygnałem dla firm, że warto nawiązywać współpracę z wydziałami kształcącymi specjalistów w danej branży.

Istotność znalezienia pracy w zawodzie

Źródło: Badanie PROinżynier

Kolejny pozytywny trend widać w odpowiedziach na pytanie dotyczące preferowanego miejsca pracy – większość studentów chce pozostać w kraju. Prawie? osób zadeklarowała bezwzględną chęć pracy w Polsce, a kolejne 53% wolałoby pracować w kraju, jednak nie wykluczają możliwości wyjazdu na pewien czas do pracy za granicę. Tylko 4% studentów chce wyjechać z Polski na stałe.

W znaczący sposób z każdym rokiem studiów rośnie odsetek osób deklarujących chęć pozostania po studiach w kraju i podjęcia tu pracy. 18,95% studentów I roku twierdzi, że chce pracować w Polsce, ale z każdym kolejnym rokiem odsetek takich osób zwiększa się. Wśród studentów V roku ponad 27% deklaruje bezwzględną chęć pozostania w kraju. Taka struktura odpowiedzi może oznaczać, że osoby rozpoczynające studia mają duże oczekiwania i wyobrażenia związane z pracą za granicą. Natomiast osoby kończące naukę na uczelni mają większe doświadczenie i świadomość rzeczywistej sytuacji na rynku pracy – zarówno szans, jakie daje praca w Polsce, jak i niewiadomych związanych z pracą za granicą.

Preferowane miejsce pracy

Źródło: Badanie PROinżynier

Szanse znalezienia pracy w zawodzie w kraju studenci oceniają dość dobrze. Blisko 33% uważa, że znajdzie pracę bez problemu, a 44% twierdzi, że ją znajdzie, ale zdają sobie sprawę z trudności, jakie mogą napotkać. Tylko 4 na blisko 950 ankietowanych osób nie planuje szukać pracy w kraju. Ponad 41% osób uważa jednocześnie, że szanse znalezienia pracy w zawodzie za granicą są mniej więcej takie same, co w kraju; a niecałe 10% ocenia je jako mniejsze.

Cena inżyniera

Oczekiwania finansowe młodych inżynierów są na stosunkowo wysokim poziomie, mimo że pytanie dotyczyło wynagrodzenia zaraz po studiach. Mniej niż 1% ankietowanych zgodziłoby się na pensję poniżej

1 500 zł netto, ok. 20% zaznaczyło przedział między 1 500 a 2 000 zł netto, najwięcej osób, bo ponad 40% byłoby zadowolone z pensji na poziomie 2 000 – 3 000 zł netto. Co ciekawe, ponad 8% chciałoby zaraz po studiach zarabiać więcej niż 5 000 zł netto.

Analiza oczekiwań dotyczących wysokości pensji w podziale na płeć pokazuje, że nie tracą na aktualności stereotypy odnośnie wysokości zarobków kobiet i mężczyzn. Zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn zaakceptowałoby niższe wynagrodzenie (33,90% kobiet uznało za satysfakcjonującą pensję w wysokości 1500-2000 zł netto, przy jedynie 16,93% mężczyzn). Tymczasem ponad dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet oczekuje pensji w wysokości 3 000-5 000 zł i aż trzy razy więcej mężczyzn oczekuje pensji wyższej niż 5 000 zł netto.

Oczekiwania finansowe osób planujących wyjazd za granicę – na stałe lub na jakiś czas – są wyższe niż ogółu respondentów. Najwięcej z nich (38,46%) oczekuje zarobków między 3 000 a 5 000 zł. Natomiast średnie oczekiwania wszystkich ankietowanych mieszczą się w przedziale 2 000 do 3 000 zł.

Czy angielski wystarczy?

Niecałe 48% ankietowanych studentów twierdzi, że zna bardzo dobrze j. angielski, ale inny język na takim samym poziomie zna już tylko 4% – j. niemiecki, 1,3% – j. rosyjski, pozostałe językiponiżej 1%. W zasadzie więc znajomość języków obcych wśród studentów uczelni technicznych ogranicza się głównie do j. angielskiego. Należy tutaj pamiętać, że Wielka Brytania jest tylko jednym z wielu rynków zagranicznych, a szacuje się, że od momentu wejścia Polski do UE wyjechało tam już około 2 miliony1 Polaków.

Bardzo dobra znajomość języków

Źródło: Badanie PROinżynier

Najczęściej klikając

Na podstawie odpowiedzi studentów, widać, że najistotniejszym źródłem wiedzy o rynku pracy jest dla nich Internet. Blisko 45% respondentów zamierza szukać przyszłego zatrudnienia właśnie za pośrednictwem sieci WWW. Część przyszłych inżynierów (23,4%) w pierwszej kolejności sprawdzi portale rekrutacyjne, a pozostali (21,6%) poszukają interesujących ofert bezpośrednio na stronach korporacyjnych potencjalnych pracodawców. W poszukiwaniu zatrudnienia 13,76% osób wybierze się na targi pracy – dla przedsiębiorstw zatrudniających inżynierów jest to znak, że warto prezentować profil działalności swojej firmy właśnie podczas takich imprez.

Sposoby poszukiwania pracy

Źródło: Badanie PROinżynier

Jak wskazują wyniki badania PROinżynier, studenci uczelni technicznych bardzo chcą znaleźć pracę związaną z kierunkiem studiów i w większości woleliby pracować w Polsce. Za najważniejsze czynniki decydujące o wyborze pracodawcy uznali: możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, wynagrodzenie oraz branżę, w której działa firma. Co ciekawe, znalezienie pracy za granicą wydaje się łatwiejsze ponad połowie studentów I roku, ale takie samo zdanie ma już mniej niż co trzeci student V roku. Studenci starszych lat częściej dostrzegają problemy związane z pracą za granicą. Jednym z nich może być brak dobrej znajomości innych języków obcych niż angielski; niecałe 48% studentów zadeklarowało, że zna bardzo dobrze angielski, ale drugi w kolejności j. niemiecki zna na tym samym poziomie już tylko 4%. Jeśli więc polscy pracodawcy będą w stanie wyjść naprzeciw oczekiwaniom przyszłych inżynierów odnośnie warunków pracy, to można liczyć na to, że absolwenci uczelni technicznych będą woleli podjąć pracę w kraju – podsumowuje Marek Kiersznicki, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w PROCHEM SA.

*Informacja o badaniu

Ankieta była dostępna na stronie www.proinzynier.pl między 10 października a 24 listopada 2006 roku. Odpowiedziało na nią 945 osób. Wśród nich znalazło się 236 kobiet i 709 mężczyzn; 531 respondentów studiuje na Politechnice Warszawskiej, 165 na AGH, 122 na Politechnice Śląskiej, 90 na Politechnice Gdańskiej, a 37 na Politechnice Łódzkiej. 229 z nich to studenci czwartego roku, po 228 piątego oraz trzeciego, 165 drugiego i 95 pierwszego. W trybie dziennym studiuje 902 z nich, zaocznym 24, a wieczorowym 19.

Patronat medialny nad kampanią PROinżynier objęli: Nowy Przemysł, The Warsaw Voice, Gazeta Studencka, Przegląd Techniczny, Specjalista, Magazyn BCC, www.wnp.pl, www.polibuda.info, www.korba.pl, Semestr i Serwis Praca. gazeta. pl.

PROCHEM SA powstał w 1947 r. i jest obecnie jedną z największych firm inżynierskich w Polsce. W ciągu prawie 60 lat swojej działalności zaprojektował i nadzorował realizację ponad 3 000 zakładów, instalacji przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej, w tym zrealizował ponad 100 inwestycji “pod klucz”. Zajmuje się również utrzymaniem “w ruchu” działających instalacji i obiektów przemysłowych oraz świadczy usługi doradcze i inżynierskie w zakresie ochrony środowiska.

W 1994 r. PROCHEM zadebiutował na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W 1996 r. spółka rozpoczęła budowę grupy kapitałowej poprzez zakup udziałów w firmach inżynierskich i wykonawczych. Struktura grupy, w skład której wchodzi obecnie kilkanaście spółek, umożliwia podejmowanie dużych i skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Więcej informacji na stronie internetowej: www.prochem.com.pl

Board of European Students of Technology, w skrócie BEST jest niedochodową i apolityczną organizacja studencką o zasięgu europejskim, zrzeszającą studentów uczelni technicznych. Od 17 lat BEST stale powiększa się i rozwija. Efektem tego jest istnienie już 68 grup lokalnych, działających na prestiżowych uczelniach technicznych w 27 krajach Europy, a 5 kolejnych deklaruje chęć przyłączenia się. Na Politechnice Warszawskiej Stowarzyszenie Studentów BEST działa od 1991 roku i jest jedną z najstarszych i najbardziej doświadczonych lokalnych grup BEST-u. Piętnastoletnie doświadczenie oraz fakt, że organizuje rocznie ok. 10 projektów dedykowanych studentom sprawia, że na forum Europy uważane jest za najprężniej działającą jednostkę, organizującą nie tylko cykliczne kursy naukowe (BEST Courses) czy konkurs inżynierski (BEST Engineering Competition), ale również szkolenia dla członków pozostałych grup w Europie.

Spośród wszystkich aktywnych organizacji na uczelni Stowarzyszenie Studentów BEST najściślej współpracuje ze środowiskiem gospodarczym, w celu integracji tegoż środowiska ze studentami i kadrą naukową. BEST od wielu lat organizuje Inżynierskie Targi Pracy Politechniki Warszawskiej, Spotkania z Pracodawcą, plebiscyt Firma dla Inżyniera oraz prowadzi portal bestoferta. pl. Te cztery projekty tworzą zintegrowany Program CEL: INŻYNIER, którego ideą jest połączenie najbardziej efektywnych sposobów dotarcia do studentów w całość, pozwalając na wielopłaszczyznowy kontakt z nimi.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.best.pw.edu.pl

Kontakt dla mediów:

Marek Kiersznicki, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, PROCHEM SA, tel. (22) 32 60 150, e-mail: mkiersznicki@prochem.com.pl

Magdalena Żuk, FineArt Communications, kom.: 608 362 996, e-mail: mzuk@fineart-com.pl

Małgorzata Reczyńska, FineArt Communications, kom. 600 048 515, e-mail: mreczynska@fineart-com.pl