Wielkie pieniądze na wdrożenie inteligentnych sieci

    Ok. 300-500 mln zł. NFOŚiGW przeznaczy na wdrażanie inteligentnych sieci energetycznych na wybranych obszarach w Polsce. Program rozłożony na 8 lat zakłada osiągniecie oszczędności w tych rejonach na poziomie 5 proc. zużycia gazu i ciepła oraz 8 proc. zużycia energii elektrycznej.

    – Pieniądze te będą pochodziły z opłat zastępczych i kar naliczanych przez URE. Środki będą przeznaczone na wdrażanie smart meteringu i smart gridu (opomiarowanie, bilansowanie i działania zwrotne) w przestrzeniach pilotażowych ? wyjaśnia Wojciech Stawiany, doradca NFOŚiGW.

    Ze wsparcia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy (w tym dystrybutorzy energii), zarządzający specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz firmy opracowujące programy informatyczne i specyfikacje standardów. Beneficjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego. Fundusz podkreśla, że wskazane jest współdziałanie firm energetycznych i jednostek samorządu terytorialnego.

    Pod koniec 2010 r. NFOŚiGW wspólnie z Urzędem Regulacji Energetyki oraz Agencją Rozwoju Przemysłu przystąpił jako członek-sygnatariusz do Krajowej Platformy Technologicznej Energetyki. Stała się ona płaszczyzną działania, stymulującą innowacyjne podejście do rozwoju nowych technologii, a także koncepcji inteligentnych sieci energetycznych (smart grid, smart region, smart city, AMI).