Targi Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych

Poznań, 14–17 czerwca 2004 r.

20 proc. więcej zwiedzających – technologie jutra magnesem dla profesjonalistów

Nowa formuła targów, w której główny akcent położono na prezentację innowacyjnych technologii dla przemysłu, spotkała się z uznaniem publiczności, która wyjątkowo licznie odwiedziła tegoroczne targi. Z ekspozycją zapoznało się 15 tys. osób*, czyli o 20 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Targi odwiedził Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, który pierwszego dnia, podczas uroczystego koncertu w Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, uhonorował Nagrodami Gospodarczymi najlepszych biznesmenów, inwestorów i naukowców – autorów nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Na cztery dni targowe tereny zmieniły się w nowoczesną fabrykę przyszłości. Zwiedzający mogli zobaczyć w działaniu a w wielu przypadkach nawet samodzielnie wypróbować) najnowsze maszyny i urządzenia dla energetyki i gazownictwa, obróbki metali, metalurgii i hutnictwa, obróbki powierzchni oraz transportu. Wystawcy zaprezentowali kilkaset produktów nowych na rynku lub dopiero wchodzących do ich oferty.

 

Pawilony pełne nowości

Podczas Targów Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych 2004 swoją innowacyjną ofertę zaprezentowało 1000 wystawców i firm reprezentowanych z 28 krajów: Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Litwy, Niemiec, Nigerii, Norwegii, Polski, Senegalu, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Udział wystawców zagranicznych wyniósł w tym roku ponad 36 proc. Ekspozycja targów zajęła powierzchnię 16 460 m2 i była o 9 proc. większa niż przed rokiem. Łącznie z Międzynarodowymi Targami Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO, które dopełniły tegoroczną edycję, targowa ekspozycja zajęła 19 000 m2, czyli o 25 proc. więcej niż w 2003 r.

Innowacyjna oferta wystawców prezentowana była w ramach siedmiu salonów tematycznych:

  • NAUKA DLA GOSPODARKI
  • ENERGIA – Salon Energetyki i Gazownictwa
  • MACH-TOOL – Salon Obrabiarek i Narzedzi
  • METALFORUM – Salon Metalurgii, Hutnictwa i Odlewnictwa
  • SURFEX – Salon Technologii Obróbki Powierzchni
  • TRANSPORTA – Salon Transportu i Spedycji
  • MIEDZYNARODOWE FORUM GOSPODARCZE

 

*Łącznie z targami SAWO 2004

 

 

  •  Online ekstra

Mariaż nauki z przemysłem

Pierwszorzędne znaczenie dla realizacji misji Targów Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych, czyli promocji innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu, miała obecność wystawców salonu Nauka dla Gospodarki, nad którym honorowy patronat objął Minister Nauki i Informatyzacji. Celem salonu jest transfer rezultatów prac badawczych do gospodarki. Nauka dla Gospodarki była idealną okazją do przedstawienia innowacyjnych ofert przedstawicielom przemysłu z kraju i ze świata.
W tym roku ekspozycję salonu zlokalizowano pośród prezentacji pozostałych salonów, co przyczyniło się do zintensyfikowania kontaktów między przedstawicielami nauki i przemysłu.

Wśród wystawców salonu Nauka dla Gospodarki były w tym roku ośrodki badawczo-rozwojowe i uczelnie techniczne (ich udział w targach sfinansowany został ze środków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji), innowacyjne przedsiębiorstwa, instytucje pośredniczące w procesie transferu technologii i innowacji, oraz laureaci i wyróżnieni w VII edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości". Obok wiodących w kraju jednostek badawczo-rozwojowych swoją ofertę przedstawiły m. in.: Konsorcjum „Polska Optoelektronika", Mazowieckie Centrum Zaawansowanych Technologii, Zachodniopomorskie Centrum Zaawansowanych Technologii, centra transferu technologii Politechniki Łódzkiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Wrocławskiej, centra doskonałości Politechniki Poznańskiej, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM. Były też firmy i organizacje oferujące bazy danych ofert technologicznych, informację patentową oraz naukowo-techniczną.

Ważnym wydarzeniem salonu była Konferencja Optoelektronika 2004 zorganizowana przez Konsorcjum „Polska Optoelektronika". Jej celem było wyłowienie najbardziej dojrzałych technologicznie ofert nauki polskiej dla przemysłu. Kontynuacją tej tematyki było Forum Inżynierskie „Optoelektronika szansą dla innowacyjnych przedsiębiorstw" przygotowane przez Naczelną Organizację Techniczną we współpracy z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, które zgromadziło około 200 zainteresowanych. W jego trakcie przedstawiono trzy główne wątki merytoryczne: dorobek i osiągnięcia polskiej optoelektroniki oraz przykłady ich zastosowań, a także programy wspierania innowacyjności NOT, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Konkretnym podsumowaniem obrad forum był list intencyjny w sprawie utworzeniaPlatformy „Polska Optoelektronika" przedłożony przedstawicielom placówek naukowych i badawczo-rozwojowych zajmujących się optoelektroniką oraz przedsta

Podczas targów odbył się także V Międzynarodowy Dzień Transferu Innowacji, którego celem było nawiązanie współpracy między oferentami nowoczesnych technologii a przedstawicielami przemysłu zainteresowanymi ich wdrożeniem. Organizatorzy aranżowali indywidualne spotkania dla zarejestrowanych uczestników. wicielom innowacyjnych przedsiębiorstw. Zainteresowanie powstaniem platformy, której celem będzie integracja i rozwój tej branży, wyrazili najważniejsi uczestnicy rynku, jak Konsorcjum „Polska Optoelektronika" czy UNIPRESS – Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN.

Spotkania przedstawicieli sektora B+R i przedsiębiorców odbyły się także podczas Forum Kooperacyjnego Wielkopolska-Brandenburgia-Marche. Uczestnikami forum były jednostki badawczo-rozwojowe oraz przedsiębiorstwa działające w Wielkopolsce, Brandenburgii i Marche w sektorach: metalowo-mechanicznym, chemicznym, elektronice i robotyce.

Organizując w trakcie tegorocznych targów seminarium i panel dyskusyjny pod hasłem „Patent europejski – nowe możliwości dla przedsiębiorczych" Urząd Patentowy RP i Europejski Urząd Patentowy próbowały przybliżyć problematykę ochrony własności przemysłowej tym wszystkim przedsiębiorcom, którzy zamierzają wprowadzać rozwiązania innowacyjne i konkurować na rynku krajowym, jak i w zjednoczonej Europie. Podczas seminarium (a także na stoisku urzędu) można było zapoznać się z procedurą uzyskania patentu europejskiego i rolą Urzędu Patentowego RP w tej procedurze. W dyskusji panelowej z udziałem 10 ekspertów poruszano kwestię korzyści i skutków wynikających z wykorzystania ochrony własności przemysłowej w postaci patentu krajowego lub europejskiego.

 

Salony innowacyjnych technologii

Patronami Salonu Energetyki i Gazownictwa ENERGIA była Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Izba Gazownictwa. Duże zainteresowanie uczestników salonu wzbudzała wspólna ekspozycja towarzystw energetycznych oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., której motywem przewodnim był przesył i dystrybucja energii elektrycznej w nowej strukturze organizacyjnej. W ramach salonu zorganizowano wystawę specjalną PNEUMA 2004, której towarzyszyła Sesja wyjazdowa XIV Krajowej Konferencji PNEUMA 2004 pod hasłem „Pneumatyka dla przemysłu".

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., które podczas salonu ENERGIA promowało technologię CNG – sprężonego gazu ziemnego jako jednego z najbardziej ekologicznych i ekonomicznych paliw do napędu pojazdów. Zaletami jego wykorzystania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń spalin, wyeliminowanie wydzielania substancji rakotwórczych, 99-procentowa redukcja zadymienia i smogu oraz 40-procentowe obniżenie poziomu hałasu. Sprężony gaz ziemny znajduje zastosowanie szczególnie jako napęd autobusów miejskich, pojazdów zakładów komunalnych, taksówek itp. PGNiG S.A. zakłada, że w ciągu najbliższych 2-3 lat powstanie ogólnopolska sieć tankowania, która umożliwi korzystanie ze sprężonego gazu ziemnego autobusowym przewoźnikom międzymiastowym. Polska uczestniczy także w międzynarodowym projekcie „Blue Corridor", którego celem jest umożliwienie pojazdom napędzanym sprężonym gazem ziemnym przejazdu od Helsinek, przez Moskwę do Madrytu. Ważną zaletą gazu CNG jest niskacena. Gaz ziemny jako paliwo ekologiczne nie jest obłożony akcyzą. Dzięki temukoszt przejazdu trasy z Poznania do Warszawy samochodem klasy minivan, który zużywa ok. 8,86 m sześciennych gazu ziemnego na 100 km, wyniósłby zaledwie 33 złote.

Jednym z głównych punktów programu salonu była konferencja „Energetyka polska po akcesji do Unii Europejskiej – wymagania, konkurencyjność, bezpieczeństwo" zorganizowana przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie

Aż 10 tys. metrów kwadratowych zajmowała ekspozycja Salonu Obrabiarek i Narzędzi MACH-TOOL – największych targów branży obrabiarkowej w kraju i jednych z ważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej, w ramach których swoją ofertę zaprezentowało 555 firm z 23 krajów. Salonowi towarzyszyła 46. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza pt. „Procesy spajania i cięcia w przemyśle samochodowym". Jej uczestnicy mieli okazję zwiedzenia najnowocześniejszej spawalni karoserii samochodowych w Europie – VOLKSWAGEN Poznań oraz Fabryki Silników Okrętowych HCP Poznań. Odbyła się także konferencja „Nowoczesne techniki inżynierskie w szybkim rozwoju wyrobów", na której zaprezentowano kilka z węzłowych problemów współczesnej techniki projektowania i szybkiego wytwarzania wyrobów. Organizatorami konferencji była Redakcja „Mechanik", Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

Wydarzeniem Salonu Metalurgii, Hutnictwa i Odlewnictwa METALFORUM był park tematyczny „Polskie Odlewnictwo w Zjednoczonej Europie" prezentujący ofertę polskiej branży odlewniczej dla krajowego i europejskiego przemysłu maszynowego. W specjalnie wybudowanej sali konferencyjnej w pawilonie odbywały się specjalistyczne seminaria poświęcone tej tematyce oraz prezentacje najnowszych technologii i urządzeń z dziedziny odlewnictwa.

Wyjątkową atrakcją Salonu Technologii Obróbki Powierzchni SURFEX były pokazy nowych produktów i technologii prezentowanych przez wystawców na targach. Firma ADAL pokazała serce malarni proszkowej w akcji. W warsztatach lakierniczych na specjalnej powierzchni pokazowej każdy zwiedzający mógł spróbować swoich sił podczas pracy z najnowszymi dostępnymi na rynku urządzeniami i osobiście wypróbować najnowocześniejsze technologie. Redakcja „Lakiernictwa Przemysłowego" przygotowała dla specjalistów z branży konkursy wiedzy lakierniczej. Zwiedzający mogli także wziąć udział w losowaniach atrakcyjnych nagród.

 

Międzynarodowe Forum Gospodarcze

Podczas targów można było zdobyć informacje na temat możliwości korzystania z funduszy na innowacje. W trakcie Dnia Informacyjnego „INDUSTRYLINK 2004 – nowe technologie dla przemysłu" można było dowiedzieć się, jak uczestniczyć w projektach 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej a podczas specjalnych warsztatów nauczyć się wypełniać właściwy wniosek o dofinansowanie. Konferencja „Innowacyjne Regiony Europy – partnerstwo i współpraca gospodarcza" była okazją do wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania regionalnych strategii innowacji i korzystania z europejskich funduszy. W konferencji wzięła udział Renate Weissenhorn, Dyrektor Departamentu w Dyrektoriacie Generalnym Przedsiębiorstw Komisji Europejskiej, odpowiedzialna za regionalną politykę innowacyjną. W ramach konferencji odbyła się sesja dla przedsiębiorców pod hasłem: „Możliwości uzyskania finansowania z funduszy strukturalnych UE przez przedsiębiorstwa".

Przez cały okres targów w pawilonie 6 eksperci Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE udzielali przedsiębiorcom bezpłatnych konsultacji  w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Z kolei na stoisku Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT prezentowane były projekty celowe dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Pierwszego i drugiego dnia targów odbyło się II Międzynarodowe Forum Offsetowe. Obecność tematyki offsetowej właśnie na Targach Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych to nie przypadek. Offset postrzegany jest przecież jako szansa na napływ do gospodarki nowych technologii i wsparcie finansowe dla rodzimych ośrodków badawczo-rozwojowych. Udział w transakcjach offsetowych to także wyjątkowa szansa dla przedsiębiorstw. W  forum uczestniczyli m. in. sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Jacek Piechota (przewodniczący Rady Programowej forum) oraz podsekretarz stanu w tym ministerstwie odpowiedzialny za realizację programów offsetowych Krzysztof Krystowski. Podczas sympozjum swoimi doświadczeniami w realizacji umów offsetowych podzielili się przedstawiciele firm Patria, Rafael, CEBA, Thales, EuroTorp i Ericsson. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również sesja poświęcona prawnym i finansowym uwarunkowaniom realizacji umów offsetowych z udziałem prawników posiadających największe w naszym kraju doświadczenie w tej tematyce. Irena Ożóg przedstawiła zagadnienia związane z finansowaniem offsetu i aspektami podatkowymi. Mecenas Krzysztof Wiater skupił się w swoim wystąpieniu na zasadach negocjacji i prawnych aspektach zobowiązań offsetowych i umów z punktu widzenia przedsiębiorców krajowych. Z kolei mecenas Witold Daniłowicz zaprezentował powyższe zagadnienia z punktu widzenia zagranicznych dostawców. W specjalnym punkcie konsultacyjnym prawnicy udzielali uczestnikom forum porad na temat regulacji prawnych związanych z offsetem. Drugiego dnia sympozjum odbyły się wystąpienia przedstawicieli firm przemysłu obronnego (PHZ BUMAR, Wojskowe Zakłady Mechaniczne Siemianowice Śląskie, Zakłady Mechaniczne Tarnów) na temat offsetu bezpośredniego. O roli offsetu w rozwoju nauki i techniki mówili: Wojciech Katner – Dyrektor Amerykańsko-Polskiego Programu Offsetowego UT Austin – Uniwersytet Łódzki, Jan Wójcik – Dyrektor ds. Technicznych w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych OBRUM Gliwice i Leszek Rams – Zastępca Dyrektora Instytutu Lotnictwa w Warszawie. i Leszek Rams – Zastępca Dyrektora Instytutu Lotnictwa w Warszawie.

 

TARGI SAWO

Bezpieczeństwo Pracy

Po raz pierwszy podczas Targów Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych odbyły się Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO – najważniejsze targi poświęcone tematyce bezpieczeństwa w kraju. Uczestniczyło w nich 138 firm z 13 państw. Po raz pierwszy organizatorem targów były Międzynarodowe Targi  Poznańskie. Honorowy patronat nad targami SAWO 2004 sprawował Minister Gospodarki i Pracy, Główny Inspektor Pracy oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju. Przy organizacji targów Międzynarodowe Targi Poznańskie ściśle współpracowały z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, Urzędem Dozoru Technicznego oraz Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych.

  

KONKURSY, NAGRODY

ZŁOTE MEDALE MTP

Podczas Targów Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych obchodzono 25 rocznicę przyznania pierwszych Złotych Medali. To najstarsza w Polsce i jedna z najbardziej prestiżowych nagród promujących nowatorskie produkty wysokiej jakości. Po 25 latach istnienia tej nagrody można już mówić o swoistym, ekskluzywnym klubie firm posiadających produkty nagrodzone Złotym Medalem, który zrzesza najlepsze polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa.

 Wyroby uhonorowane Złotymi Medalami podczas Targów Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych 2004:

1. Antyterrorystyczny robot SMR -100 EXPERT
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów -PIAP, Warszawa

2. Tokarka CNC typ  TRA 460 x 3m
 Fabryka Urządzeń Mechanicznych „PORĘBA" Sp. z o.o., Poręba

3. Tokarka sterowana numerycznie CTX 210
FAMOT Pleszew S.A., Pleszew

4. Frezarka uniwersalna DMU 60T Speed
DECKEL MAHO Pfronten GmbH, Niemcy wystawca: DMG Polska Sp. z o.o., Pleszew

5. Tokarka sterowana numerycznie CKZ 42N
BAROSZ-GWIMET  Z.I.W. Sp. z o.o., Wodzisław Śląski

6. Uchwyt tokarski samocentrujący pneumatyczny typu 2500-400
Fabryka Przyrządów i Uchwytów „Bison-Bial" S.A., Białystok

7. Stół obrotowy sterowany numerycznie FND 320-s
Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej i Jarocińska Fabryka Obrabiarek JAFO S.A. , Jarocin

8. Przetwornik liniowy Spherosyn i czytnik PD 8 Mill
Newall Measurement Systems Ltd, Wielka Brytania wystawca : EKONAFT  DRO s.c. wyłączny przedstawiciel na Polskę, Radom

9. Maszyna  pomiarowa GageMax
Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, Niemcy Wystawca : Carl Zeiss Sp. z o.o., Warszawa

10. Sonda pomiarowo- skanująca SP 25M
RENISHAW  plc., Wielka Brytania Wystawca: RENISHAW Sp. z o.o., Warszawa

11. System sterowania gospodarką narzędziową SANDVIK – COROMANT
Sandvik Coromant Polska Sp. z o.o. , Warszawa Wystawca: Sandvik Polska Sp. z o.o., Warszawa

12. Kurek kuto-spawany NOK/NOS DN 80 PN 260
Zakład Urządzeń Gazowniczych GAZOMET Sp. z o.o., Rawicz

13. Wagon sypialny 305 Ad
H. Cegielski- Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., Poznań

14. Ściernice cienkie do przecinania typ 41
Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych „Andre Abrasive Articles" Robert Andre, Koło

Złoty Medal za bezpieczne urządzenie technologiczne

Po raz pierwszy w tym roku wśród wystawców Targów Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych rozstrzygnięto konkurs o  Złoty Medal w kategorii bezpieczne urządzenie technologiczne. Główny Inspektor Pracy Anna Hintz przyznała tę nagrodę firmie REVISIOPRODUKTE PENTI NEVALAINEN 0Y z Finlandii za przepustnicę dla instalacji energetycznych DIVESTER DAMPER – DD400.