Polwax przeznaczy 18 milionów na inwestycje

  W ciągu najbliższych trzech lat Polwax na realizację kilku kluczowych inwestycji przeznaczy około 18 mln złotych.

  – Nie można planować rozbudowy zaplecza produkcyjnego, bez równoczesnej dbałości o logistykę zarówno odbiorów surowca, jak i realizację dostaw. To zawsze powinno iść w parze. Na dodatek, w naszym przypadku ważny jest równomierny rozwój obu centrów produkcyjnych w Jaśle i Czechowicach – Dziedzicach. Kluczem do sukcesu jest zatem synergia – podkreśla Dominik Tom­czyk, prezes zarządu spółki Polwax.

  W Czechowicach – Dziedzicach uruchomio­no w tym roku produkcję cerezyny białej, przeznaczonej głównie dla odbiorców z przemysłu kosme­tycznego i farmaceutycznego. Nowy sys­tem filtracji wyposażony w ogrzewane prasy filtracyjne umożliwił znaczne skrócenie czasu procesu oraz zwiększenie jego wydajności i skuteczności. Ogrzewane prasy dają możliwość rafinacji produktów o wysokiej temperaturze krzepnięcia i lepkości. Cała instala­cja stanowi autorskie rozwiązanie eks­pertów spółki. Jednocześnie dzięki dobraniu odpowiednich adsorbentów wzrósł poziom skuteczności odbarwienia produktów w cza­sie 1 cyklu rafinacji.

  W sierpniu spółka podpisała umowę z Sulzer Chemtech Ltd. Dotyczy ona zaprojek­towania, wykonania, dostarczenia i urucho­mienia instalacji odolejania gaczy parafino­wych w swoim drugim zakładzie w Jaśle.

  Instalacja, która wykorzystuje technologię statycznej krystalizacji firmy Sulzer przyczy­ni się do zwiększenia produkcji i znacząco poprawi wskaźnik odolejania. Przyczyni się też do ograniczenia ilości ścieków oraz zmniejsze­nia zużycia energii.
  Czas na logistykę

  W ostatnich miesiącach niemal równo­cześnie rozpoczęto realizację, ważnych inwestycji związanych z obsługą dostaw. W Czechowicach – Dziedzicach zmoderni­zowano nalewak do cystern kolejowych i sąsiadujący odcinek torów kolejowych. W efekcie skrócono czas pełnienia cystern, co nie mniej ważne można równocześnie prowadzić obsługę na trzech stanowiskach. Ograniczono też straty produktu oraz wyeli­minowano przenikania zanieczyszczeń na powierzchnię gruntu.

  Z kolei w Jaśle trwają prace nad przebudową kolejowego frontu rozładunkowego. Najważniejszym z reali­zowanych zadań jest kompleksowa modernizacja kolektora rozładunku gazu z cystern kolejowych wraz z wykonaniem podestu ob­sługowego oraz uszczelnieniem odcinków torów kolejowych. Inwestycja zostanie oddana do użytku pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku.

  Polwax to największy polski i jeden z wiodących w Europie producentów i dystrybutorów parafin rafinowanych i odwanianych. Producent dysponuje dwoma centrami produkcyjno-logistycznymi w Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle.