„Między Konkurencją a Współpracą – Nowy Cyfrowy Świat”

12. Forum Gospodarcze TIME to spotkanie przedstawicieli krajowych i zagranicznych organizacji przemysłu oraz przedsiębiorstw europejskiego sektora ICT. Corocznie w tym wydarzeniu bierze udział ponad 1000 osób. Dzięki wymianie myśli, dialogu ekspertów z całej Europy z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, administracji rządowej, nauki oraz biznesu zostaną określone potrzeby przedsiębiorców, a także warunki i zmiany konieczne dla rozwoju gospodarki cyfrowej. 

Gospodarka sieciowa, technologia 5G, przemysł 4.0, cyfrowy system finansowy i sztuczna inteligencja otworzyły kolejny etap w cyfryzacji sieci i przemysłu. Rozwój gospodarki sieciowej oznacza konieczność reformy otoczenia regulacyjnego. Motorem napędowym jest dążenie do zwiększania efektywności wykorzystania możliwości cyfrowych. Forum Gospodarcze TIME to spotkanie osób zainteresowanych udziałem w tworzeniu nowego prawa gospodarczego.

W obecnej kadencji władz Unii Europejskiej opracowane zostaną kluczowe dyrektywy, które określą ramy prawne funkcjonowania gospodarki sieciowej. Powstające modele biznesowe dają przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom gotowym do współpracy
w ramach przemysłu 4.0, ale na przeszkodzie stoją regulacje dotyczące ochrony konkurencji. Działające w EU platformy 4.0 zdefiniowały już problemy, co przygotowało je do dialogu wewnątrz swoich krajów oraz z Komisją Europejską. Ich zadaniem jest opisanie
i uzasadnienie koniecznych zmian. Technika cyfrowa pozwala na bardziej efektywne zarządzanie zasobami w ramach łańcuchów wartości, łączących się obecnie w globalną sieć gospodarczą. Rosnące znaczenie ekonomii skali daje możliwość lepszego wykorzystania potencjału firm. Przemysł cyfrowy to już standard w sektorze firm prowadzących działalność w skali globalnej. Warunkiem utrzymania konkurencyjności gospodarki UE jest danie tych samych możliwości MŚP.

Misją organizatorów Forum jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Do dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele firm z branży teleinformatycznej, energetycznej, elektronicznej i finansowej, eksperci, naukowcy i przedstawiciele władzy wykonawczej, ustawodawczej oraz samorządowej. Wśród nich znajdują się, m.in.: Jadwiga Emilewicz – Minister Rozwoju, Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji, Marcin Cichy – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Doreen Bogdan-Martin, Dyrektor ITU (Telecommunication Development Bureau), Peter Stuckmann – Komisja Europejska DG Connect, Bocar Ba CEO Samena Telecommunications, Dyrektor Zarządzający Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Communication Union), Cecilia Bonefeld-Dahl – dyrektor generalna DigitalEurope, a także wielu innych znamienitych gości. 

12. FG TIME będzie zorganizowane w trzech cyklach tematycznych, poświęconych sieciom komunikacji elektronicznej, przemysłowi
i cyfryzacji systemów finansowych.

W pierwszym będziemy omawiać zmiany prawne, decyzje i działania, które pozwolą na efektywny ekonomicznie rozwój sieci 5G.
W szczególności proponujemy dyskusje na temat:

 • spójności planu rozwoju infrastruktury światłowodowej i harmonogramu przydzielania pasm częstotliwości z potrzebami przemysłu 4.0 oraz IoT,
 • gospodarki sieciowej i usług społeczeństwa 5.0,
 • zasad i tempa finansowania inwestycji w Internet rzeczy w miastach i strefach przemysłowych,
 • budowy bazy administracyjnej dla ogólnoeuropejskich dziedzinowych sieci współpracy przemysłowej w ramach warstw sieci 5G,
 • zasad finansowania powszechnych usług streamingowych w sieci 5G.

W drugim cyklu, poświęconym przemysłowi 4.0, skupimy się na problematyce reform obudowy prawnej i administracyjnej, niezbędnych do zapewnienia transparentnych i bezpiecznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w sieci. W kontekście rozpoczętej już debaty w środowisku ekspertów Komisji Europejskiej, będziemy starali się naświetlać następujące tematy:

 • budowy administracyjnego i prawnego szkieletu dla standaryzacji i normowania działalności sieci produkcyjnych przemysłu 4.0,
 • określeniu ram prawnych umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału oprogramowania, korzystającego z algorytmów sztucznej inteligencji,
 • metod zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego, ochrony własności intelektualnej oraz bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w ramach sieci produkcyjnych 4.0,

W trzecim panelu skupimy się na modernizacji i cyfryzacji sektora finansowego. Omówimy potrzebę otworzenia europejskiej dyskusji na temat współistnienia globalnych walut cyfrowych, narodowych i regionalnych. W trakcie sesji będziemy podkreślać:

 • znaczenie „technologii cyfrowych” dla rozwoju gospodarczego,
 • potrzebę upowszechnienia i podniesienia poziomu kształcenia ustawicznego, jako warunku aktywnego pobudzenia akceptacji społecznej, niezbędnej do przyspieszenia przemian,
 • rosnącej roli innowacyjności i wiedzy w życiu społeczno-gospodarczym.

Organizatorami wydarzenia są największe organizacje gospodarcze: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Digital Poland, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Konfederacja Lewiatan, Fundacja Teraz Polska, Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI, Związek Polska Cyfrowa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Związek Banków Polskich.

Patronat Honorowy: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Digital Europe.

Partnerzy Strategiczni: Orange, Play, Plus, T-Mobile, Huawei

Partnerzy: Atende, Comp, Cyfrowy Polsat, Emitel, Ericsson, Eutelsat, Google, Multimedia, Netia, Nokia, Samsung, Siemens, UPC, Lexus.

Szczegółowe informacje na temat Forum Gospodarczego TIME wraz z programem dostępne są na: www.fgtime.pl.

Uczestnictwo dla dziennikarzy i administracji państwowej jest BEZPŁATNE po wcześniejszej rejestracji na stronie fgtime.pl.