Inteligentne technologie utrzymają ruch maszyn i urządzeń w newralgicznych sytuacjach

Źródło: metamorworks/shutterstock.com

W świecie kontroli jakości konserwacja sprzętu, który jest podstawą działalności przedsiębiorstwa, ma decydujący wpływ na ustalanie priorytetów i budżetów. Zarządzanie zasobami, które ?nie mogą ulec awarii? sprawia, że menedżerowie pozostają stale w stanie podwyższonej gotowości. To trudna rzeczywistość członków działów technicznych, których zadaniem jest zapewnienie ciągłości wydajności lub działania systemu. A stawka jest wysoka. Na szczęście istnieją technologie, które pomagają ograniczać ryzyko.

Zakres i skala krytycznych zasobów i wyposażenia jest bardzo różna, od sieci energetycznej i systemów bezpieczeństwa, po generatory awaryjne w szpitalach, maszyny chłodnicze dla przemysłu spożywczego czy systemy kontroli ruchu lotniczego. Krajowe systemy obrony i komunikacji w sektorze publicznym, takie jak linie alarmowe czy systemy ostrzegania dla straży pożarnej, to również przykłady zaawansowanych technicznie rozwiązań, które nie mogą ulec awarii. Niezależnie od tego, czy chodzi o ochronę zdrowia konsumentów, bezpieczeństwo w miejscu pracy, czy bezpieczeństwo narodowe, zasoby o kluczowym znaczeniu wymagają specjalistycznego i skrupulatnego nadzoru, a ich stan należy proaktywnie monitorować. Wczesne wykrycie sygnałów ostrzegawczych umożliwia skuteczną interwencję.

Bez ulepszeń ani rusz

Zaawansowane oprogramowanie jest niezbędne dla utrzymania prawidłowego działania dzisiejszych zaawansowanych zasobów o kluczowym znaczeniu dla działalności firmy. Systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (EAM) odgrywają zatem zasadniczą rolę w zapewnianiu ochrony jego działalności w najważniejszych momentach. Zaawansowane rozwiązania, zaprojektowane specjalnie, by spełniały wysokie wymagania produkcyjne, wspierają śledzenie i monitorowanie wydajności operacyjnej zasobów w całej organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych o kluczowym znaczeniu. Poparta analizą ocena ryzyka oraz jego oddziaływania jest pomocna w procesie ustalania priorytetów i zapewnieniu, że najważniejsze zasoby są w odpowiednim czasie i zgodnie z zaleceniami poddawane konserwacji prewencyjnej.

Dostawcy innowacyjnego oprogramowania wprowadzili w ostatnich latach do rozwiązań EAM wiele przełomowych cech i funkcji, dzięki czemu niezawodność zasobów może pełnić rolę strategicznego wyróżnika. Niektórzy producenci w pełni wykorzystują te możliwości, obiecując swoim klientom terminowe dostawy. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań mogą pozwolić sobie na składanie takich deklaracji ze względu na wyeliminowanie nieprzewidzianych opóźnień.

Bez użycia dostępnych dziś nowych technologii, takich jak analityka oparta na sztucznej inteligencji (AI), zespoły konserwacyjne muszą zmagać się z wieloma sytuacjami awaryjnymi. Wyjście spoza takiego reaktywnego modelu wymaga zastosowania analizy prognostycznej ? od wykorzystania sensorów w technologii Internetu Rzeczy (IoT) do monitorowania kluczowych symptomów, np. nadmiernej temperatury lub wibracji i śledzenia wydajności całego systemu, aż do poziomu komponentu i części. Niezbędna jest też często zmiana podejścia. Obecnie warto koncentrować się na strategii, danych i działaniach prewencyjnych.

Ocena ryzyka i potencjalnych konsekwencji

Narzędzia utrzymania niezawodności systemów Reliability Centered Maintenance (RCM) umożliwiają użytkownikom przeprowadzenie Oceny Ryzyka lub Analizy Ryzyka dla danej lokalizacji, danego systemu, stanowiska lub zasobu. Podczas procesu Oceny Ryzyka użytkownicy określają funkcje, awarie oraz ich konsekwencje. Przykładowo, zespół może oceniać ryzyko związane z maszynami wykończeniowymi jako bardzo wysokie, ponieważ awaria tych maszyn miałaby wpływ na wszystkie zamówienia, a maszyny wykonane na zamówienie nie mają gotowych części zamiennych. Dlatego awaria maszyn spowodowałaby sześciotygodniowe opóźnienie w realizacji zamówień i konsekwencje finansowe liczone w milionach. Ocena ryzyka jest zwykle przeprowadzana dla szerszego zakresu wyposażenia, na przykład dla magazynu lub linii produkcyjnej, rzadziej dla konkretnych zasobów, jak na przykład maszyny pakujące. Analiza Ryzyka jest podobna do Oceny Ryzyka, ale obejmuje również analizę błędów. Zrozumienie ryzyka i jego potencjalnych konsekwencji jest pierwszym ważnym krokiem w planowaniu podejścia strategicznego do utrzymania ruchu krytycznych zasobów przedsiębiorstwa w każdej sytuacji.

Ocena stanu technicznego i ustalanie priorytetów

Monitorowanie w oparciu o stan techniczny (CBM) jest bardzo skutecznym narzędziem bieżącego śledzenia stanu zasobów i pomaga zrozumieć wpływ, jaki dany zasób może mieć na działalność przedsiębiorstwa, gdy zacznie się zużywać lub wykazywać oznaki zmniejszonej efektywności. W monitorowaniu CBM wykorzystuje się system punktacji, który uwzględnia określone kryteria, począwszy od wieku zasobu po czas i koszt jego wymiany na nowy. Metoda punktacji jest oparta na starannie określonych definicjach i obiektywnych kryteriach, przy czym pozwala wyeliminować poleganie na domysłach, które mogą spowalniać cały proces lub sprawiać, że stanie się on zawodny.

System numeryczny jest również językiem łatwo zrozumiałym dla innych działów przedsiębiorstwa. Informacja przekazana menedżerowi zakładu, że krytyczny zawór działa na 2 punkty (w skali punktacji do 5), jest o wiele bardziej czytelna niż stwierdzenie, że ?zawór jest stary i niesprawny?, które pozostawia więcej swobody do interpretacji.

Kombinacja różnych rozwiązań

Poza podstawowym rozwiązaniem EAM do dyspozycji specjalistów są również inne technologie pomocne w zarządzaniu kluczowymi zasobami przedsiębiorstwa w sposób bardziej skuteczny. Są to:

Usługi w chmurze. Przeniesienie systemów do chmury oznacza przekazanie takich zadań, jak: tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie danych, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami do dostawcy usług w chmurze, który specjalizuje się w tych zagadnieniach i koncentruje całą swą uwagę na bezpieczeństwie danych. Rozwiązania w chmurze są też stale aktualizowane przez dostawcę usługi, dzięki czemu jest ono zawsze aktualne i wykorzystuje wszystkie dostępne nowe funkcjonalności. W ten sposób przedsiębiorstwo zyskuje pewność, że korzysta z rozwiązania, które jest odporne na zagrożenia, wirusy i złośliwe oprogramowanie.

Internet Rzeczy (IoT). Sensory umieszczone na lub w zasobach gromadzą i przechowują dane na temat wielu różnych stanów fizycznych, takich jak temperatura, drgania, wilgotność i gęstość. Dane te są następnie przesyłane do chmury, gdzie są grupowane i analizowane w poszukiwaniu nieprawidłowości, które mogą być wczesnymi oznakami potencjalnej awarii zasobu. Przykładowo, skok temperatury taśmociągu może być sygnałem ostrzegawczym wskazującym na potrzebę wymiany łożysk lub uzupełnienia płynu chłodzącego.

Rozpoznając sygnały ostrzegawcze na wczesnym etapie, można podjąć działania interwencyjne, które zminimalizują zakres wpływu zakłóceń na działalność przedsiębiorstwa. W niektórych przypadkach poważne nieprawidłowości mogą wywołać automatyczną reakcję, taką jak przełączenie na zasilanie awaryjne, zatrzymanie linii produkcyjnej lub nawet automatyczne sprawdzenie zapasów i zamówienie części zamiennych. W innych technik może otrzymać powiadomienie o konieczności przeprowadzenia dalszej diagnostyki. Wczesne działanie jest najlepszym sposobem na uniknięcie negatywnych skutków awarii części i komponentów.

Narzędzia analityki biznesowej (Business Intelligence). Nowoczesne narzędzia analityczne są niezbędne do zrozumienia relacji przyczynowo-skutkowej pomiędzy poszczególnymi czynnikami a ewentualnymi problemami wydajności. Sprawdzają się w szczególności przy identyfikowaniu problemów, które można ograniczyć lub naprawić. Dla menedżerów przydatne będą dane dotyczące kosztów, niezawodności dostawców, długości cyklu życia produktu, a także zaangażowania użytkowników. Analityka może dostarczyć informacji, że komponent od jednego dostawcy psuje się częściej niż od innego, lub że maszyny częściej psują się na drugiej zmianie. Takie szczegóły wskazują na problemy, które można naprawić. Niektóre czynniki, na przykład pogoda, pozostają poza wpływem ludzkim, ale menedżerowie, którzy rozumieją ich wpływ na działalność zakładu, są w stanie zapewnić odpowiednie planowanie, np. dopasować poziom zapasów płynu chłodzącego i przeciwzamarzającego do specyfiki konkretnych miesięcy w roku.

Analityka predyktywna. Rozwiązania w zakresie analityki biznesowej nie tylko pomagają analizować przeszłość; pomagają również specjalistom przewidywać przyszłość. Dzięki wykorzystaniu algorytmów danych i sztucznej inteligencji przedsiębiorstwa mogą prognozować trendy, przewidywać szczyty popytu oraz przygotowywać się na zmiany w zwyczajach zakupowych konsumentów. Zastosowanie rozwiązań BI pozwala zauważyć pewne wzory, wcześniej nieuchwycone, i poddać je analizie. Z perspektywy zespołów konserwacyjnych analityka predyktywna pomaga przewidywać czas użytkowania maszyn. Wskazuje też zapasy, które wymagają uzupełnienia, takie jak tusz czy olej, lub części, które ulegają zużyciu i które trzeba będzie wymienić, takie jak filtry czy pasy.

Sztuczna inteligencja (AI). Sztuczna inteligencja ma wiele zastosowań w konserwacji kluczowych zasobów przedsiębiorstwa, w tym oferuje możliwość tworzenia modeli i badania potencjalnych efektów. Może się to okazać pomocne przy złożonych procesach decyzyjnych, takich jak wybór pomiędzy opcją, która jest najtańsza w naprawie a tą, która zapewnia najniższe ryzyko. Technologia sztucznej inteligencji znajduje zastosowanie w różnych obszarach, od udzielania odpowiedzi na bieżące pytania po aplikacje uczących się maszyn, które opracowują dane z innych baz, takie jak pogoda, trendy sezonowe czy typowe cykle zakupowe.

Rozwiązania wykorzystujące zaawansowane uczenie się maszyn mogą zapewniać zrozumienie wyzwań stojących przed organizacją i doradzać użytkownikowi najkorzystniejszy sposób działania, na przykład przy planowaniu przestrojenia zgrzewarek na konkretny miesiąc, w którym temperatura otoczenia zakładu znajduje się w poziomach tolerancji. Jest to szczególnie przydatne dla menedżerów, którzy muszą podejmować decyzje o najlepszej porze na przebudowę lub na podjęcie prac konserwacyjnych offline. Wprowadzanie nowego sprzętu online również wymaga dokładnego planowania w czasie. Rozwiązania sztucznej inteligencji mogą pomóc menedżerom przewidzieć różne scenariusze, które mają potencjalny wpływ na dostawy dla klientów lub przepływy pieniężne.

Podsumowanie

W działalności produkcyjnej urządzenia i maszyny o newralgicznym znaczeniu wymagają szczególnej uwagi. Mogą to być zasoby kluczowe dla produkcji wyrobów lub działalności operacyjnej zakładu, np. awaryjne generatory, podnoszone drzwi lub wózki widłowe. Często urządzenia i zasoby kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa są bardzo złożone i mogą obejmować zapewnienie bezpieczeństwa, szyfrowanie danych, kopie zapasowe odporne na awarie, sensory IoT czy też zdalne monitorowanie wyzwalaczy ostrzegawczych. Konserwacja tych zaawansowanych technologicznie zasobów nie jest tak prosta, jak zamontowanie części zamiennej. Analiza przyczyny problemów dotyczących wydajności może być czasochłonna. Nowoczesne oprogramowanie upraszcza ten proces, umożliwia odnalezienie odpowiednich powiązanych danych i przewidywanie efektów podjętych działań.

Dzisiejsze organizacje często dysponują ograniczonym budżetem i minimalną liczbą członków zespołu konserwacyjnego. Dlatego muszą polegać na technologiach, które pozwolą im na podejmowanie rozsądnych decyzji w zakresie ustalania priorytetów, wykorzystywania zasobów oraz określania terminów planowanych operacji konserwacyjnych. To właśnie poprzez ograniczanie ryzyka nowoczesne oprogramowanie pomaga zakładom zapewnić ochronę zasobów fundamentalnych dla ich działalności i utrzymać ich funkcjonowanie na odpowiednim do bieżących potrzeb poziomie.


Mariusz Siwek ? Channel Director CEE North w firmie Infor.