Integracja systemów może wzmocnić firmy i zwiększyć ich wydajność

Integracja systemów i automatyzacja procesów mogą przyczynić się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności firm, poprzez dostarczanie precyzyjnych, potrzebnych informacji bezpośrednio do zainteresowanego nimi użytkownika.
Światowy rynek integracji systemów przeżywa rozwój, wraz z konwergencją technologii mobilnych, narzędzi bazujących na tzw. chmurze, oraz Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT). Według badań przeprowadzonych przez amerykańską firmę konsultingową Grand View Research Inc., oczekuje się że światowy rynek integracji systemów do roku 2020 osiągnie wartość 393,1 mld USD.
Wciąż projektuje się łączenie i automatyzację danych oraz procesów, w celu zwiększenia wydajności i innowacyjności firm, które są niezbędne by poprawić ich konkurencyjność. Integracja systemów i automatyzacja procesów oraz usprawnienie przepływu informacji mogą wyeliminować niepotrzebną pracę i dostarczać precyzyjne, potrzebne informacje bezpośrednio do zainteresowanego nimi użytkownika, co zwiększa wydajność pracy. Odnosi się to nie tylko do dużych przedsiębiorstw, ale także i małych oraz średnich firm.
Gdy firmy wybierają nowe systemy technologii informatycznych IT, to zwykle jednym z pierwszych wymagań jest możliwość ich integracji z innymi systemami tych firm. Często taki nowy system powinien być wdrożony natychmiast, szczególnie w przypadku, gdy klient zastępuje nim już jakiś istniejący, wykorzystywany. Do zrealizowania migracji z jednego systemu na inny, mogą być także wykorzystane platformy integracyjne. Mogą być one szczególnie pomocne dla utrzymania płynnej realizacji procesów w firmie, podczas migracji wieloetapowej.
Ponieważ systemy stają się bardziej złożone i stale się powiększają, to zatrudnianie wielu ekspertów z branży IT staje się znacznie bardziej kosztowne. Firmy poszukujące rozwiązań bazujących na zlecaniu zadań do jednostek lub wyspecjalizowanych grup wewnętrznych w firmie, organizacji, powinny włączyć do swojego personelu miedzy innymi: administratorów i specjalistów d/s sieci, fachowców od sprzętu i deweloperów oprogramowania. Dla niektórych firm jedyną, realną ze względu na koszty, opcją może być tylko wynajęcie podmiotów zewnętrznych (outsourcing).
Interesująca okazja dla dostawców
Dostawcy i wdrożeniowcy wyspecjalizowanych aplikacji lub partnerzy biznesowi zajmujący się taką działalnością, mają okazję do rozwijania swoich firm, poprzez dostarczanie usług integracji systemów jako części swojego portfolio. Jest to szczególnie istotne w przypadku partnerów biznesowych i konsultantów, którzy specjalizują się w dedykowanych aplikacjach, ekosystemach wielkich dostawców, takich jak Salesforce, Oracle, SAP, Microsoft i IBM, lub dostawców z rynków wschodzących, tacy jak: SugarCRM, ServiceMax i Magento.
Korzyści dla dostawców usług integracji systemów są następujące:

 • Zwiększenie wartości tego typu usług świadczonych klientom, ułatwia sprzedaż głównych produktów i usług danej firmy

 • Odpowiadanie na większe potrzeby firm klienckich, tworzy okazje do uzyskiwania większych dochodów

 • Kontakty z osobami piastującymi wysokie stanowiska kierownicze w firmie klienta, umożliwiają nawiązanie nowych relacji strategicznych

 • Dobra znajomość procesów realizowanych w firmie klienta oraz związanych z nimi kluczowych danych, daje większe prawdopodobieństwokontynuacji współpracy biznesowej.

Korzyści z projektu integracji systemów
Projekty integracji systemów cieszą się dość niechlubną sławą ze względu na trudność w samej ich organizacji i realizacji, konieczności stosowania zaawansowanego programowania, w szczególności w odniesieniu do np. robotów przemysłowych lub kosztownej oraz nieporęcznej architektury integracji systemów. Jednak współczesne platformy integracyjne w bardzo dużym stopniu upraszczają projekty integracji. Prawidłowo wybrana platforma integracyjna nie tylko pozwala przyspieszyć wdrożenie integracji, ale i zapewnia dokumentację i monitoring, co nie jest dostępne w rozwiązaniach tzw. hardkodowanych (ang. hard-coded – z danymi wejściowymi lub konfiguracyjnymi wpisanymi bezpośrednio do kodu źródłowego).
Poniżej podano listę cech, które należy wziąć pod uwagę przy doborze narzędzia integracyjnego:

 • Rozwiązanie typu “code-free” (umożliwiające programowanie bez znajomości jakiegokolwiek kodu), które redukuje potrzebę posiadania dogłębnej wiedzy technicznej na temat aplikacji

 • Możliwości wizualizacji i mapowania zbiorów danych, co upraszcza realizację połączeń

 • Gotowe icertyfikowane narzędzia, które łączy się z systemami IT

 • Duża biblioteka gotowej technologii i adapterów protokołów, co ułatwia realizację połączeń

 • Możliwość budowania własnych, w pełni funkcjonalnych połączeń, pomiędzy aplikacjami, które mogą być ponownie używane i sprzedawane

 • Architektura typu IMDG (In-memory data grid – struktura danych, która rezyduje całkowicie w pamięci RAM i jest dystrybuowana na wiele serwerów) zapewnia, że całe rozwiązanie jest niezawodne, stabilne i skalowalne

 • Scentralizowana platforma integracji systemów, która obsługuje przepływ danych pomiędzy aplikacjami a systemami

Poprzez zapewnienie możliwości płynnego łączenia i redukowanie złożoności procesów integracji systemów, prawidłowo wybrana platforma integracyjna oraz partner realizujący integrację, mogą sprawić, że stanie się ona dostępna i użyteczna również dla małych organizacji.
Okazja do zrobienia interesu
Rosnąca liczba inwestycji firm w procesy integracji systemów, mające na celu poprawę wydajności i konkurencyjności, daje firmom świadczącym usługi integracji systemów dobrą okazję do zrobienia interesu. Poprzez rozszerzanie swojego portfolio tego typu usług, partnerzy biznesowi oraz konsultanci z branży IT, pracujący z wiodącymi lub wyspecjalizowanymi systemami IT, mogą przyczynić się do rozwoju swoich firm i osiągać sukces w biznesie, zarówno krótko- jak i długoterminowo.
Autor: Glenn Johnson, starszy wicedyrektor firmy Magic Software Americas.