Innodisk wprowadza rozwia?zanie przemysłowego modułu czujnika powietrza, aby zwie?kszyc? wartos?c? aplikacji Edge AI

Innodisk, wioda?cy globalny dostawca rozwia?zan? z zakresu sztucznej inteligencji, podejmuje proaktywne kroki w kierunku edge AI. Wraz ze swoja? spo?łka? zalez?na?, Sysinno, wprowadziła na rynek nowe rozwia?zanie w postaci przemysłowego modułu czujnika powietrza, charakteryzuja?cego sie? dokładnym wykrywaniem, łatwa? implementacja? i minimalna? moca? obliczeniowa?.

Moduły oferuja? monitorowanie w czasie rzeczywistym temperatury, wilgotnos?ci i wykrywanie szes?ciu wskaz?niko?w jakos?ci powietrza, w tym pyłu zawieszonego (PM2.5, PM10), tlenku we?gla (CO), dwutlenku we?gla (CO2), formaldehydu (HCHO), całkowitych lotnych zwia?zko?w organicznych (TVOC), ozonu (O3) i innych. Dzie?ki unikalnemu algorytmowi i zastosowaniu oryginalnych głowic czujniko?w wioda?cych s?wiatowych marek, moduły zapewniaja? dokładne i niezawodne wartos?ci pomiarowe.

Moduły moz?na łatwo zintegrowac? z ro?z?nymi systemami, takimi jak przemysłowe komputery osobiste (IPC), komputery PC, serwery edge i systemy wbudowane za pos?rednictwem interfejsu I2C lub karty USB Sensor Carrier. Jednoczes?nie konstrukcja modułu gwarantuje minimalne zuz?ycie mocy obliczeniowej i zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu sie? podczas pracy. Co wie?cej, dzie?ki najwyz?szej jakos?ci wewne?trznego procesu produkcyjnego Innodisk i s?cisłemu przestrzeganiu standardo?w przemysłowych, moduły przeszły liczne testy dokładnos?ci innych firm, co sprawiło, z?e moduły przewyz?szaja? inne doste?pne na rynku czujniki powietrza OEM i moz?na im zaufac? przy wdraz?aniu w ro?z?nych dziedzinach.

Moduły moz?na zintegrowac? z inteligentnymi słupami, stacjami ładowania pojazdo?w elektrycznych i kioskami, co stanowi znacza?ca? wartos?c? dodana? dla tych urza?dzen? w szybkiej ekspansji inteligentnych miast. Instalowanie moduło?w w obiektach w szpitalach i os?rodkach opieki zdrowotnej poprawia jakos?c? powietrza i usług. W inteligentnej fabryce firmy moga? wdroz?yc? moduły w celu optymalizacji poziomu wilgotnos?ci i jakos?ci powietrza oraz ochrony dobrego samopoczucia pracowniko?w.

Innowacyjne moduły czujniko?w powietrza firmy Innodisk doskonale ła?cza? jej dos?wiadczenie w aplikacjach wbudowanych i specjalizacje? Sysinno w wykrywaniu powietrza, z ponad dziesie?cioletnim dos?wiadczeniem i wioda?cym udziałem w ponad 500 krytycznych projektach globalnych. Oferuje kompleksowe i niezawodne rozwia?zanie poprawiaja?ce jakos?c? powietrza i przyczyniaja?ce sie? do zdrowszej i bardziej zro?wnowaz?onej przyszłos?ci.


Innodisk