Wzrasta popularność rozwiązań systemowych

    Marek Litwinowicz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii:

    Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, która nałożyła na duże przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego, to kolejny z elementów stymulujących wzrost świadomości wśród przemysłowych konsumentów energii o konieczności ciągłej analizy realizowanych przez nich procesów w aspekcie kosztów i wolumenu zużywanej energii. Celem realizowanych przez niezależne podmioty eksperckie audytów jest wskazanie obszarów, w których istnieje potencjał poprawy wykorzystania energii. W efekcie ma to skutkować prezentowaniem propozycji modernizacyjnych, które pozwolą optymalizować to wykorzystanie w dłuższym okresie. Rosnące przekonanie o nieuchronności podjęcia przez przedsiębiorstwa działań modernizacyjnych przy uwzględnieniu, zwłaszcza w ostatnim czasie, znacznego wzrostu zakupu energii elektrycznej czy paliw powoduje wzrost zainteresowania komplementarnymi Systemami Zarządzania Energii (SZE), które mają wspierać służby techniczne zakładów w świadomym zarządzaniu gospodarką energetyczną oraz w krótkiej perspektywie skutkować redukcją ponoszonych kosztów działalności.

    Niestety w Polsce zainteresowanie poprawą efektywności energetycznej jest wciąż mniejsze, niż wśród np. przedsiębiorstw niemieckich czy francuskich. Tam, gdzie zrealizowano już część działań i zauważono pozytywne efekty, łatwiej jest podejmować decyzje o kolejnych tego typu inicjatywach. Warto jednak odnotować widoczny wzrost popularności rozwiązań systemowych, np. wdrażanych w oparciu o międzynarodowy standard dla Systemów Zarządzania Energią ISO 50001, który dotyczy redukcji kosztów, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. W ubiegłym roku przyznano w Polsce 61 nowych certyfikatów ISO 50001, a to daje 54% wzrost certyfikacji wdrożonych SZE wobec roku 2016. Co ciekawe, ISO 50001 jest czwartym najbardziej dynamicznie rozwijającym się standardem na świecie.