Sztuczna inteligencja może przynosić realne ulepszenia procesów przemysłowych

  Sudip Singh, członek zarządu firmy Infosys, wyjaśnia w jaki sposób sztuczna inteligencja (AI) może przynosić nowe korzyści w fabrykach.

  W niedawnym raporcie opublikowanym przez firmę Infosys, światową firmę technologiczna i konsultingową, przeanalizowano w jaki sposób sztuczna inteligencja (AI, artificial intelligence) będzie wykorzystywana w przemyśle produkcyjnym oraz innych sektorach biznesu do ulepszania realizowanych operacji oraz szkoleń pracowników.

  Badanie to nazwano „Zwiększanie możliwości człowieka w przedsiębiorstwie” (oryg. “Human Amplification in the Enterprise”). Przedyskutowano w nim zarówno wykorzystanie technologii AI w przemyśle produkcyjnym, jak i bariery stojące na drodze do jej adopcji. Sudip Singh, starszy wiceprezes oraz dyrektor ds. usług inżynierskich w centrali firmy Infosys, rozmawia z przedstawicielem Plant Engineering na temat przyszłych zastosowań AI oraz stanu transformacji cyfrowej.

  Plant Engineering (PE): Jak Pan definiuje termin „sztuczna inteligencja?”

  Sudip Singh: Dla celów tego badania technologię AI zdefiniowano jako dziedzinę informatyki, która kładzie nacisk na tworzenie inteligentnych maszyn, które pracują i reagują jak ludzie.

  PE: Jak według respondentów biorących udział w badaniu technologia AI pomoże w działalności ich firm?

  Sudip Singh: We wszystkich gałęziach przemysłu istnieje wyraźny związek pomiędzy wzrostem przychodów organizacji, a jej dojrzałością w dziedzinie AI. Jest to także widoczne w przemyśle produkcyjnym. Według naszych badań 80% przedsiębiorstw w sektorze produkcyjnym i wysokich technologii (high-tech) podlega pełnym cyklom transformacji cyfrowych tak, aby stały się napędzanymi technologią AI, a zatem szybszymi, bardziej zwinnymi i bardziej efektywnymi.

  Organizacje te poszukują w technologii AI dostarczania podobnych do ludzkich rekomendacji dla zautomatyzowanego wsparcia/doradztwa dla klientów (60% respondentów), chcą aby AI przetwarzała ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane oraz automatyzowała podejmowanie decyzji w oparciu o praktyczne informacje pochodzące z czujników (58% respondentów) oraz chcą wykorzystywać AI do tworzenie symulowanego doświadczenia, które jest niezbędne dla procesu podejmowania decyzji (48% respondentów).

  PE: Wydaje się, że pomiędzy producentami, którzy mówią że ich firmy przechodzą obecnie przez proces „transformacji cyfrowej”, a ilością rzeczywistej transformacji istnieje brak związku. Gdy analizuje Pan swoje badanie, w jakim miejscu znajduje się przemysł produkcyjny na swojej drodze ku transformacji cyfrowej?

  Sudip Singh: Nawet chociaż większość przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego i wysokich technologii przechodzi obecnie proces transformacji cyfrowej, to niewielka ich liczba w pełni zrealizowała swoje zadeklarowane cele. Jest to spowodowane brakiem posiadania na żądanie praktycznych informacji opartych o dane (67% respondentów), brak współpracy pomiędzy różnymi działami firm (51% respondentów) oraz brak czasu (40% respondentów). A gdy zapytano specjalistów od informatyki o trudności na drodze do osiągnięcia pełnego cyklu transformacji cyfrowej w ich przedsiębiorstwach, to respondenci ci wymieniali nieprawidłowe wykorzystanie technologii informatycznej w firmie (68% respondentów), zakorzenioną niechęć do zmian wewnątrz organizacji (59% respondentów) oraz ograniczenia czasowe (51% respondentów).

  Sugeruje to, że w organizacjach przechodzących przez proces transformacji cyfrowej istnieje chaotyczność. Dopóki więcej członków wyższego kierownictwa firm, podejmujących decyzje w sprawach informatycznych, nie uwierzy w korzyści z wykorzystania technologii AI w produkcji, dopóty pracownicy różnych działów tych firm nie będą mieli dostępu do odpowiednich zasobów, wspierających wdrożenia na pełną skalą. A zatem ci wyżsi kierownicy będą torpedować inicjatywy transformacji cyfrowej. Upływa czas i znów projekty transformacji cyfrowej są porzucane, ponieważ budżety organizacji są oporne na wprowadzanie zmian, jednak poprzez uzyskanie poparcia od właściwych orędowników transformacje cyfrowe mogą być kontynuowane, stanowiąc siłę napędową innowacji.

  PE: Jak technologia AI powinna być wykorzystywana w szkoleniach obecnych pracowników działów produkcyjnych?

  Sudip Singh: Ponieważ technologia AI nadal wprowadza zamieszanie wśród obecnie zatrudnionych pracowników to sprawą kluczową jest, aby wyjść poza nasza tradycyjną wizję edukacji i skupić się na całościowej, ciągłej i trwającej całe życie nauce. Jest to wspólny punkt widzenia we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym produkcyjnym.

  Na przykład, według respondentów biorących udział w naszym badaniu, nauka przez całe życie jest nadzwyczaj ważna dla ich organizacji. Jeśli chodzi o przyczyny tego znaczenia programów nauki trwającej całe życie, to 61% respondentów podało, że nauka zwiększa ich zdolność do dopasowania się do nowych rół i zawodów, 25% że nauka zwiększa ich wydajność produkcji, zaś 10% że nauka zapobiega utracie umiejętności, gdy pracownicy o wysokiej specjalizacji odchodzą na emeryturę lub zmieniają zawód.

  To, czy technologia AI będzie odgrywała pewną rolę w szkoleniu pracowników, jest kwestią dojrzałości AI, które dopiero się okaże.


  W liczbach

  Raport firmy Infosys stwierdza: „Większość firm z sektora produkcyjnego i wysokich technologii (80%) realizuje obecnie proces pełnego cyklu transformacji cyfrowej. Inna liczba (15%) dokonuje transformacji częściowo, zaś 5% obecnie nie dokonuje transformacji, ale zamierza zrobić to w najbliższej przyszłości.

  Według respondentów wśród tych technologii i zastosowań wspieranych przez AI, które wpłyną na transformację cyfrową w ich firmach, znajdują się:

  Uczenie maszynowe (79%)

  Instytucjonalizacja wiedzy przedsiębiorstwa (66%)

  Wspierane danymi procesy i zadania poznawcze (60%)

  Automatyzacja podejmowania decyzji (54%)

  Tworzenie opartych na AI aplikacji do rozwijania i ulepszania produktów i usług (53%)

  Automatyzacja przy wykorzystaniu robotów (46%)

  Źródło: Raport firmy Infosys „Zwiększanie możliwości człowieka w przedsiębiorstwie” (“Human Amplification in the Enterprise”).


  PE: Czy istnieje odczucie, że istnieje luka pokoleniowa w sposobie postrzegania i wdrażania technologii AI? A jeśli tak to jak luka ta może być zlikwidowana?

  Sudip Singh: Ta retoryka dookoła AI została błędnie oznaczona, błędnie zrozumiana i w dużym stopniu oparta na obawach. Dyskusje na temat AI mają tendencję do obracania się wokół negatywnych skojarzeń z tą technologią, jednak robimy AI niedźwiedzią przysługę nie koncentrując się na prawdziwej wartości tej technologii, która ma wzmacniać potencjał człowieka.

  Organizacje mogą zmienić postrzeganie AI poprzez wdrażania transformujących rozwiązań tej technologii, które przenoszą pracę człowieka na całkowicie nowy poziom, umożliwiając nam robienie więcej, niż mogliśmy sobie kiedykolwiek wyobrazić. A konkretnie w przemyśle produkcyjnym – posiadając technologię AI oraz automatyki, wykonującej więcej ze znanego, dobrze zdefiniowanego zakresu prac, możemy wykorzystywać naszą ludzką kreatywność i pomysłowość do znajdowania nowych problemów i okazji oraz tworzenia nowych rodzajów produktów, doświadczeń i wartości, które jeszcze nie istnieją.

  PE: W Waszym badaniu 43% respondentów powiedziało, że lepsze wykorzystanie danych do podejmowania decyzji biznesowych jest celem trudnym do osiągnięcia. Co powinni zrobić producenci aby przełamać tę barierę?

  Sudip Singh: Organizacje nie będą w stanie doświadczyć korzyści z technologii AI dopóki nie wdrożą takich strategii zarządzania informacjami, które pozwolą im na lepsze wykorzystanie swoich danych. Jednak znacznie łatwiej to powiedzieć niż zrobić i nadal widzimy, jak projekty wykorzystywania danych zawodzą z powodu sposobu, w jaki firmy organizują swoje dane.

  Jednak, aby wykorzystać inwestycje w technologię AI, firmy muszą wykorzystać możliwości transformacji praktycznych danych w działania. Automatyka będzie odgrywała kluczową rolę w pokonaniu tej bariery. Poprzez wyeliminowanie procesów ręcznych niskiego poziomu organizacje mogą uwolnić swoje zasoby ludzkie, a więc w ten sposób wzmocnić potencjał ludzi do dostarczania większej wartości i kreatywności w łańcuchu wartości.