Systemy FMS i CIM

    Współczesne wsparcie IT dla środowisk produkcyjnych dawno już wyszło poza zwykłe rozwiązania typu SCADA, w coraz większym stopniu przyczyniając się do realizacji postulatu koordynacji produkcji i sprzedaży w czasie rzeczywistym. Dzięki szybkiemu postępowi naukowo-technicznemu w takich dziedzinach, jak automatyka, elektronika oraz informatyka, powstają nowe możliwości kompleksowej automatyzacji procesów produkcyjnych, obejmujących cały obszar produkcji ? począwszy od projektowania poprzez programowanie procesu technologicznego aż po obróbkę i montaż gotowego wyrobu. Rozwiązanie takie zwane jest Elastycznym Systemem Produkcyjnym ? ESP (Flexible Manufacturing System ? FMS). Komputerowa integracja sfer działalności przedsiębiorstwa prowadzi do realizacji Komputerowo Zintegrowanego Wytwarzania CIM (Computer Integrated Manufacturing). Termin CIM oznacza system, w którym wszystkie funkcje i elementy uczestniczące w realizacji procesu produkcyjnego są zintegrowane przepływem informacji i sterowane przez komputer.

    Zainteresowanie systemami CIM i FMS oraz systemami MES służącymi do zbierania w czasie rzeczywistym paramentów urządzeń wykorzystywanych w cyklu produkcyjnym jest w Polsce bardzo duże. Niestety po zapoznaniu się z zakresem niezbędnych do wykonania prac oraz związanych z tym kosztów, ilość zainteresowanych znacznie maleje. Można odnieść wrażenie, że w wielu polskich firmach dąży się do zmniejszenia nakładów, ale nie do zwiększania efektywności. Jest to poniekąd zrozumiałe ? z punktu widzenia Lean Manufacturing wszystkie systemy informatyczne są stratą. Z drugiej strony pamiętać jednak należy, że jest to strata ze wszech miar uzasadniona, bo pomaga zapobiec jeszcze większym stratom, spowodowanym zbyt szybkim zużywaniem maszyn, przestojami i podobnymi problemami wynikającymi z braku FMS/CIM.

    Podzieliłbym firmy produkujące w Polsce na dwie grupy ? te, w których ze względu na powiązania kooperacyjne i związki kapitałowe z firmami światowymi stosowane są nowoczesne rozwiązania FMS ? pomimo kosztów, jakie to ze sobą niesie, i te bardziej lokalne, które z zaciekawieniem przyglądają się tematowi, ale rzadko podejmują decyzję. Pojawiają się na szczęście ciekawe przykłady połączeń systemów klasy ERP z automatyką pomiarową, co stanowi preludium do częstszego wdrażania FMS/CIM w nieodległej przyszłości.

    W miarę zwiększania stopnia integracji polskiej gospodarki i polskich firm produkcyjnych z gospodarką światową, świadomość korzyści, jakie niosą ze sobą systemy FMS/CIM oraz zdolności finansowe polskich organizacji do udźwignięcia takiego wdrożenia znacznie się zwiększą. Spodziewamy się, że może to nastąpić dużo szybciej, niż wielu mogłoby się wydawać. Dlatego też Oracle mocno inwestuje w ww. obszary, czego najlepszym przykładem jest podsystem Oracle MES wchodzący w skład pakietu Oracle E-Business Suite 12, który ? zgodnie z zasadami tego typu oprogramowania ? zapewnia zarządzanie jakością, śledzenie serii/partii, czy też zarządzanie konfiguracją w całym cyklu życia konkretnego wyrobu. Sterowanie produkcją odbywa się w czasie rzeczywistym przez programowane sterowniki logiczne oraz zastosowanie pętli sprzężenia zwrotnego. Działanie systemu jest skorelowane z systemem sprzedaży, zaś funkcjonalnie jest rozdzielone na dwie główne konsole: Pulpit Realizacji Produkcji oraz Pulpit Kierownika Wydziału.