Niezawodność zasilania nieodzownym elementem funkcjonowania ciągów technologicznych

    Janusz Kurpas, dyrektor rozwoju obszaru przesyłu i dystrybucji w firmie ENERGOPROJEKT-KATOWICE:

    Kwestie energetyczne odciskają swoje piętno na biznesie z różną siłą. Biznes energochłonny od dawna aktywnie zarządza kwestiami energetycznymi. Aktywnie nie zawsze znaczy skutecznie. Przedsiębiorcy, w zależności od profilu działalności, również w mniejszym lub większym stopniu zauważają w swoim bilansie kwestie związane z energią. Jeszcze inne zagadnienia energetyczne są związane z biznesem tzw. nowoczesnych technologii, wykorzystujących niemałą moc do zasilania serwerów i stacji roboczych. W wielu przypadkach cena energii inicjowała dotychczas wszelkie procesy optymalizacyjne w przedsiębiorstwach. Ostatnie zmiany na rynku energii, wzrost cen uprawnień do emisji wzmocniły tylko ten proces. Innym elementem związanym z biznesem jest stabilność regulacji prawnych sektora energetycznego. W tym obszarze w ostatnich latach można zaobserwować również istotne zmiany, np. wprowadzenie ustawy odległościowej dla farm wiatrowych, systemu aukcyjnego dla OZE, rynku mocy itp.

    Warto w tym miejscu poświęcić nieco więcej uwagi zagadnieniom pewności dostawy energii. W wielu przypadkach niezawodność zasilania jest nieodzownym elementem funkcjonowania ciągów technologicznych, szczególnie w przypadkach, kiedy krótkotrwały zanik lub przysiad napięcia powoduje zatrzymanie procesu produkcji i często potężne straty finansowe.

    Niejednokrotnie lokalizacja zakładu produkcyjnego decydowała o możliwościach zapewnienia przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) niezależnego zasilania w postaci odrębnego przyłącza w racjonalnym czasie wymaganym przez inwestora. Niestety w wielu przypadkach, z uwagi na złożony proces inwestycyjny po stronie OSD, procedury wyłonienia wykonawcy, uzyskiwanie zgód właścicieli nieruchomości, przez które miała przebiegać trasa linii, konieczność sporządzania operatów szacunkowych i długotrwałe negocjacje były nie do przyjęcia dla podmiotów realizujących napięty harmonogram budowy nowego zakładu lub hali. Niestety nierzadko to sam inwestor decydował o ograniczeniu nakładów inwestycyjnych i świadomie rezygnował z rezerwowego zasilania. Skutki takich decyzji najczęściej są widoczne w sytuacjach długotrwałych awarii masowych, obejmujących znaczną część sieci dystrybucyjnej.