Droga do inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych

Minister gospodarki i pracy podpisał rozporządzenia reguluj ące tryb wyłaniania przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie czternastu specjalnych stref ekonomicznych. Nowe regulacje przewidują dwa rodzaje postępowania dla zainteresowanych inwestowaniem w tych strefach.

Rozporządzenia są jednolitej treści i dotyczą następują- cych specjalnych stref ekonomicznych (sse): legnickiej, łódzkiej, pomorskiej, słupskiej, kostrzyńsko?słubickiej, katowickiej, warmińsko?mazurskiej i suwalskiej, kamiennogórskiej małej przedsiębiorczości, wałbrzyskiej INVEST?PARK, tarnobrzeskiej EURO-PARK WISŁOSAN, EURO?PARK Mielec, ?Starachowice? oraz Krakowskiego Parku Technologicznego.

Przedsiębiorcy, którzy mają prowadzić działalność na terenie strefy na podstawie zezwolenia, wyłaniani będą w drodze przetargów lub rokowań. Rokowania będą organizowane, gdy o zezwolenie będzie się ubiegał przedsiębiorca posiadający nieruchomość położoną na terenie strefy, natomiast przetarg łączny ? w przypadku przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie i nabycie prawa do nieruchomości.

Zaproszenie do udziału w przetargu lub rokowaniach będzie zamieszczane w dziennikach ogólnokrajowych oraz na stronie internetowej strefy w dwóch językach: polskim i jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Może zostać również ogłoszone w prasie zagranicznej.

Podstawowe informacje o warunkach przetargu lub rokowań zawiera specyfikacja. Wyznaczony przez zarządzającego termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni, licz ąc od dnia zaproszenia do przetargu lub rokowań.

Podczas oceny nadesłanych ofert brane będą pod uwagę m.in. przedmiot i zakres działalności gospodarczej oferenta prowadzonej dotychczas oraz tej, którą planuje rozpocząć na terenie strefy, udział oferenta w tworzeniu i modernizacji infrastruktury gospodarczej w strefie, stopień zagrożenia dla środowiska oraz innowacyjność technologii planowanego przedsięwzięcia.

Informacja o wyborze oferty będzie zamieszczana na stronie internetowej danej strefy ekonomicznej, a wyłoniony oferent otrzyma pisemne zawiadomienie o warunkach realizacji ustaleń przetargu lub rokowań.

Rozporządzenia z 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie wymienionych wyżej stref wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Zródło: MGIP