Audyty systemów bezpieczeństwa dla maszyn, linii i ciągów produkcyjnych

Automatech jako firma inżynierska specjalizuje się w projektowaniu systemów bezpieczeństwa, budowie szaf sterowniczych, wdrażaniu wizyjnych systemów kontroli jakości, telemetrii czyli wdrażaniu systemów pozwalających na opomiarowanie wszystkich mediów w zakładzie produkcyjnym, ale także zajmuje się realizacją audytów bezpieczeństwa maszyn, linii i ciągów produkcyjnych.
Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa maszyn i linii produkcyjnych jest punktem wyjścia w dalszych pracach np., związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy na maszynach, ale tażke związanych z modernizacjami maszyn oraz z dostosowaniem do minimalnych i zasadniczych wymagań.
Procedura dostosowania maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych opiera się o kilka etapów. Pierwszym etapem jest analiza sytuacji zastanej w danych zakładzie produkcyjnym. To na podstawie tego etapu uruchamiana jest cała procedura.
Kolejnym etapem jest przeprowadzenie audytu maszyn, linii i ciągów produkcyjnych w ramach, którego przeprowadzana jest dogłębna analiza zagrożeń mechanicznych występująch na maszynach i liniach produkcyjnych. Analizie tej podlegają zarówno maszyny produkujące, napełniające, zakręcające jak i paletyzatory, owijarki, a także różnego rodzaju transportery taśmowe, walcowe czy też stoły obrotowe. Podczas przeprowadzania audytu wykonywane są różnież niezbędnę pomiary, które każda firma posiadająca takie zabezpieczenia jak np., kurtyny świetlne powinna przeprowadzać regularnie. Wyżej wymieniony pomiar to nic innego jak pomiar dobiegu, który polega na zbadaniu czasu zatrzymania się maszyny od momentu np., przekroczenia światła kurtyny.
Po przeprowadzeniu oględzin i stosownych pomiarów rozpoczyna się kolejny etap w ramach którego sporządzany jest raport z audytu. Raport taki podzielony jest na kilka przejżystych części. Pierwszą z nich stanowi opis maszyny/linii produkcyjnej np., spis maszyn w ciągu produkcyjnym, czy też schemat linii wraz z podziałem na strefy co w znaczący sposób ułatwia dalszą analizę oraz późniejsze czytanie raportu. Ważnym punktem raportu jest również ocena ryzyka, która określana jest zarówno dla wydzielonych stref, ale także dla poszczególnych nieprawidłowości opisanych w kolejnych etapach raportu.
Druga część stanowi spis wszystkich wykrytych nieprawidłowości mechanicznych maszyn, takich jak zbyt duże szczeliny w transporterach, brak odpowiednich wygrodzeń miejsc niebezpiecznych, odległość kurtyn świetlnych od strefy niebezpiecznej (np., odległość od owijarki). Każda nieprawidłowość jest poparta szczegółowym opisem wyjaśniającym na czym polega błąd, zdjęciem wskazującym miejsce wystąpienia nieprawidłowości oraz propozycją rozwiązania danego problemu.
Kolejnym etapem raportu jest analiza funkcji bezpieczeństwa w ramach której analizowane są schematy elektryczne i pneumatyczne pod względem bezpieczeństwa. Tak jak w przypadku pierwszej części znajdują się tu wyszczególnione wszystkie wykryte nieprawidłowości, takie jak np., sposób podłącznie przycisków STOP-Awaria. 
ednym z ostatnich etapów raportu jest analiza układu sterowania – ochrona przeciwporażeniowa, uszkodzenia maszyny lub jej elementów oraz błędne działanie.
W rozdziale tym znajdują się infromacje dotyczące np., błędnej kolorystyki przycisków, niewłaściwego podlączenia wyłączników głównych, czy też zasilaczy. Każdy raport kończy się podsumowaniem przeprowadzonej analizy oraz wnioskami.
Przeprowadzenie powyższej procedury dopiero pozwala na określenie dalszego zakresu prac związanych z dostosowaniem maszyn, linii produkcyjnych do wymagań nimimalnych i zasadniczych. Na podstawie takiego raportu i po wdrożeniu wszystkich zaleceń możliwa jest dalsza procedura związana z oznakowaniem CE. Uwagę należy zwrócić na fakt, że oznakowanie CE jest symbolem deklaracji producenta lub upoważnionego przedstawiciela i świadczy, iż wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r., które są wdrożeniem wymagań zawartych
w dyrektywie 2006/42/WE.
Małgorzata Pałuba
Inżynier sprzedaży i projektu