Atrakcyjna Polska

    Ośrodek Informacji ONZ we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych zaprezentował ?Światowy Raport Inwestycyjny 2005: Transnarodowe korporacje a umiędzynarodowienie działalności badawczo-rozwojowej?. Według tego raportu Polska jest ósmą najbardziej atrakcyjną lokalizacją do prowadzenia biznesu na świecie. Liderami rankingu są: Chiny, USA i Indie.
    Według raportu ONZ wartość skumulowana bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w stosunku do PKB wyniosła w 2004 w Polsce 25,4%. W Polsce w roku 2004 zrealizowano 230 projektów inwestycyjnych typu greenfield (wykonywanych od podstaw). Obecnie obserwowany jest 49% wzrost tego typu projektów w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie nastąpił czterokrotny wzrost polskich bezpośrednich inwestycji za granicą, z 196 mln USD w 2003 do 806 mln USD w 2004.
    Raport zwraca uwagę na umiędzynarodowienie badań i rozwoju jako wskaźnika ekonomicznego. Do tej pory ta dziedzina w niewielkim stopniu uczestniczyła w procesie globalizacji. Obecnie 69% respondentów ankiety ONZ twierdzi, że umiędzynarodowienie działalności badawczo-rozwojowej wzrośnie. Według raportu zwiększenie napływu inwestycji w działalność badawczo-rozwojową będzie wyzwaniem dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
    Obecnie w Polsce funkcjonuje 30 centrów badawczo-rozwojowych. W centra B+R w Polsce zainwestowali tacy światowi liderzy, jak: IBM, Siemens, ABB czy Motorola. W 2005 roku zatrudnienie w ośrodkach badań znajdzie dodatkowo 1400 osób.
    Tegoroczny raport przygotowany przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju jest piętnastym raportem o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych na świecie.