W listopadzie lekka poprawa koniunktury w przemyśle

  Koniunktura w przemyśle w listopadzie oceniana jest nieco mniej negatywnie niż w październiku, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu przez ostatnie 10 lat – podał GUS w komunikacie.

  Bieżący portfel zamówień i produkcja są ograniczane w mniejszym stopniu niż w październiku, odpowiednie prognozy są nieco bardziej pesymistyczne od przewidywań z października. Utrzymują się trudności w regulowaniu zobowiązań finansowych. W najbliższych miesiącach ceny wyrobów przemysłowych mogą pozostawać bez zmian.

  "W listopadzie ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie minus 9 (w październiku – minus 11). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 22 proc. (przed miesiącem odpowiednio 12 proc. i 23 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" – napisano w komunikacie.

  Z badania wynika, że na spadek portfela zamówień ogółem wpływa w większym stopniu ograniczenie zagranicznego niż krajowego portfela zamówień.

  "We wszystkich trzech przypadkach oceny te są jednak mniej pesymistyczne niż przed miesiącem. Przedsiębiorcy zgłaszają spadek bieżącej produkcji wolniejszy niż w październiku. Odpowiednie prognozy są nieco bardziej pesymistyczne od przewidywań z poprzedniego miesiąca. Utrzymuje się nadmierny stan zapasów wyrobów gotowych" – napisano.

  "Poziom należności od kontrahentów pozostaje bez zmian. Utrzymują się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, negatywne przewidywania w tym zakresie są zbliżone do prognoz formułowanych przed miesiącem. Dyrektorzy planują redukcje zatrudnienia na poziomie zapowiadanym w październiku. Ceny wyrobów przemysłowych mogą pozostawać bez zmian" – dodano.

  Z danych GUS wynika, że ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w listopadzie 2012 roku negatywnie, bardziej pesymistycznie niż w październiku oraz w analogicznym miesiącu ostatnich dwunastu lat.

  W listopadzie ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 29 wobec minus 26 w październiku.

  "Poprawę koniunktury sygnalizuje 8 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 37 proc. (w październiku odpowiednio 8 proc. i 34 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" – napisano w komentarzu do badania.

  "Bieżące oceny i prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są bardziej niekorzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu" – dodano.

  Z badań wynika również, że utrzymują się znaczące opóźnienia w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe.

  Dyrektorzy badanych jednostek zapowiadają dalsze, znaczące ograniczanie zatrudnienia, podaje GUS.

  Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych zbliżony do zapowiadanego w październiku.

  "Spośród badanych podmiotów 20 proc. (przed rokiem 21 proc.) planuje prowadzenie prac budowlanomontażowych za granicą" – wynika z badań.

  "Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się ograniczenia portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, bardziej znaczącego niż przewidywali przed rokiem" – informuje GUS.