Przyszłościowe wytwarzanie żywności – definicja strategii unowocześniania

Kierując się logiką, można przyjąć, że produkcja zorientowana na nowe technologie, jest krokiem naprzód. Lecz stworzenie idealnej infrastruktury do 2020 r., będzie wymagało określenia właściwej strategii unowocześniania., która zostanie zaakceptowana przez wewnętrzne grupy interesu i umożliwi zwrot kosztów inwestycji, w perspektywie długoterminowej, poprzez zwiększenie wartości kontraktów z klientami.
Jednak zamiast oczekiwania na opracowanie kompletnej strategii, już teraz możliwie jest wprowadzanie wielu praktycznych i skutecznych zmian, w celu przyswojenia wschodzących technologii i wspierania fazowego podejścia do migracji. Przykłady: migracja posiadanego rozproszonego systemu sterowania (DCS), do nowego systemu automatyki, zastosowanie znaczników RFID w produkcji i wprowadzenie standardu Ethernet, względem lokalnych sterowników maszyn.
Po zatwierdzeniu, strategia zorientowana na nowe technologie, musi być dokładnie zaplanowana, pod kątem realizacji unowocześnień, przy minimalnym możliwym czasie przestoju i poziomie ryzyka. Wymaga to podjęcia trzech głównych decyzji strategicznych:
Replikacja czy wymiana
Po pierwsze – należy rozważyć, czy nowe systemy będą powielać działanie istniejącej automatyki, np. poprzez przełączanie na nowy protokół komunikacyjny, czy też umożliwią polepszenie wydajności, jakości oraz innych czynników. Replikacja może oferować początkowo mniejszy koszt migracji, jednakże takie podejście jest związane z ryzykiem nagromadzenia kosztów unowocześnień modułowych i dodatków systemowych, w całym cyklu istnienia nowego systemu automatyki.
Po drugie – należy określić kierunkowość modernizacji, gdzie działanie pionowe będzie ulepszać jeden szczególny obszar procesu, a działanie poziome, będzie jednocześnie ulepszać wszystkie podobne moduły procesowe.
Po trzecie – należy podjąć decyzję o realizacji unowocześnienia poprzez równoczesną wymianę wszystkich systemów i komponentów automatyki lub poprzez podejście fazowe, które jest bardziej czasochłonne, ale wymaga krótszych czasów przestoju i zmniejsza ryzyko względem ciągłości działania. W praktyce koszt podejścia „wytnij i wymień” może być większy od kosztu dobrze zaplanowanej migracji zmniejszającej nieplanowane koszty, np. powodowane poprzez przestoje w produkcji.
Duże zbiory danych zalążkiem przełomowych koncepcji
W przypadku rozpatrywania nowych technologii, szybkość ich wdrażania odzwierciedla znaczącą przewagę konkurencyjną organizacji, nastawionych na działanie przyszłościowe. Definiowanie modelowe i produkcja z użyciem techniki nadbudowywania struktur, np. drukowanie 3D, stanowią dwa przykłady przełomowych technologii cyfrowych, które już teraz powodują transformacje łańcuchów dostaw i procesów.
IDC prognozuje, że rynek technologii i usług związanych z dużymi zbiorami danych powiększy się w 2015 roku do 16,9 mld USD. W przypadku producentów będzie to nadawać krytyczne znaczenie inwestycjom w odpowiednie obszary technologii.
Narzędzia i technologiedużych zbiorów danych, umożliwiają producentom wykorzystywanie danych, jako środków do szybszego podejmowania decyzji lub przeprowadzania analiz, które były w przeszłości zbyt złożone do efektywnej realizacji. Jedną z funkcji technologii dużych zbiorów danych, jest analizowanie dużej ilości danych. Ale technologie te umożliwiają również analizowanie danych strukturalnych, semistrukturalnych i niestrukturalnych, z różnych źródeł generujących dane zróżnicowanego typu.
Podczas, gdy wschodzące rozwiązania, takie jak przetwarzanie dużych zbiorów danych mają potencjał do rewolucjonizowania, są one oparte na systemach połączonych komponentów komunikacji sieciowej, które łączą całe środowisko fizyczne z warstwą cyfrową. Producenci muszą posiadać zdolność do generowania danych na każdym etapie łańcucha dostaw produkcyjnych, w celu analizowania i podejmowania decyzji, w sposób zwiększający wydajność, produkcyjność i innowacyjność w skali mikro i makro. Kluczowym czynnikiem w ogólnozakładowej cyfryzacji jest ujednolicony system, stanowiący zasadniczy fundament w produkcji opartej na technologii.

Źródło: Antonella Natale, Rockwell Automation