WObit sygnotariuszem Karty Różnorodności

Nie byłoby robotów i technologii, gdyby nie ludzie i różnorodność. Firma WObit dołączyła do prestiżowego grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. W ten sposób, jako pracodawca, wyraziła swoje poparcie dla idei różnorodności w miejscu pracy, podkreślając istotę tego zagadnienia.

WObit, podpisując Kartę Różnorodności, stał się równocześnie ambasadorem różnorodności w środowisku, branży w których działa. W ten sposób publicznie ogłosił, że prowadzi politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową oraz, że od wielu już lat zarządza różnorodnością w swojej organizacji.

Podpisanie Karty Różnorodności daje firmie możliwość rozpoczęcia szeroko zakrojonej dyskusji i dialogu na temat różnorodności. Pozwala wyjść poza polskie prawodawstwo oraz nawiązać szeroką współpracę międzysektorową: biznes –> administracja publiczna –> organizacja pozarządowe.

Karta Różnorodności potwierdza realne działania prowadzone przez WObit w tym obszarze oraz daje firmie możliwość wyznaczania trendów w zarządzaniu różnorodnością i polityką równych szans.

Dbając o wizerunek organizacji odpowiedzialnej i zaangażowanej w temat równego traktowania w miejscu pracy, Firma WObit zawitała w gronie organizacji, które są liderami w zakresie zarządzania różnorodności w Polsce.

Źródło: WObit