OMRON przedstawia wizję „Shaping the Future 2030”

Firma OMRON planuje osiągnąć 930 mld jenów sprzedaży netto i 120 mld jenów dochodu operacyjnego w roku finansowym 2024. To pierwsza faza długoterminowej wizji zaplanowanej na rok 2030 oraz trzyletniego średniookresowego planu zarządzania, którego celem jest wzmocnienie tempa i zakresu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju na całym świecie. 

Wizja ta, nazwana przez prezesa i dyrektora generalnego OMRON-u Yoshihito Yamadę „Shaping the Future 2030 (SF2030)” stanowi rozwinięcie znanej filozofii zarządzania korporacyjnego opartej na zasadach, które podkreślają dążenie firmy do kształtowania zrównoważonego społeczeństwa poprzez ciągłe tworzenie wartości społecznych i korporacyjnych w oparciu o integrację wzrostu gospodarczego ze zrównoważonym rozwojem.

Od momentu powstania w 1933 roku OMRON przyczynia się do tworzenia lepszego społeczeństwa poprzez rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej, opieki zdrowotnej i systemów infrastruktury społecznej. Przewidując, że w nadchodzącej dekadzie pojawi się „autonomiczne społeczeństwo”* oraz wiele bardziej zróżnicowanych i złożonych problemów społecznych, SF2030 ukazuje sposoby maksymalizacji ludzkich możliwości poprzez technologie automatyzacji zorientowane ludzie potrzeby. Obejmuje to tworzenie silniejszych relacji między ludźmi a maszynami, co jest kluczem do wydobycia z ludzi tego, co w nich najlepsze, poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów. To z kolei skłania firmę do tworzenia nowych wartości korporacyjnych i społecznych.

Yoshihito Yamada, OMRON

„Chociaż udało nam się zwiększyć rentowność, zdolność reagowania na zmiany, wdrożyć zarządzanie zrównoważonym rozwojem oraz zwiększyć wartość naszej firmy poprzez wzmocnienie ładu korporacyjnego i zarządzanie ryzykiem, system społeczno-gospodarczy nadal pozostaje dynamiczny. Naszym celem jest stworzenie silnego, autonomicznego wzrostu i dalsze doskonalenie zarządzania korporacyjnego, aby zapewnić zrównoważony rozwój firmy” – podkreśla Yoshihito Yamada.

„Przyszłej transformacji społecznej towarzyszyć będą zakłócenia spowodowane przez wiele czynników, takich jak zmiany klimatyczne, starzenie się społeczeństwa i rosnące różnice ekonomiczne. Taki scenariusz doprowadzi do powstania nowych złożonych problemów społecznych, które będą wymagały nowszych, zaawansowanych technologicznie i zrównoważonych rozwiązań. I właśnie w tym obszarze chcemy zwiększyć nasz wkład. Jeśli to zrobimy, stworzymy większą wartość społeczną”.

Trzy kwestie społeczne, które OMRON określił jako istotne w SF2030, to neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, budowa społeczeństwa cyfrowego oraz wydłużenie oczekiwanej długości życia w dobrym zdrowiu.

W pierwszej fazie planu zarządzania SF2030 firma zamierza osiągnąć sprzedaż netto w wysokości 930 mld jenów (ok. 31 mld zł) i dochód operacyjny w wysokości 120 mld jenów (ok. 4 mld zł) w trzyletniej perspektywie średnioterminowej na lata 2022–2024, realizując następujące kierunki działalności w odniesieniu do kwestii społecznych.

  • Automatyka przemysłowa: firma będzie przyspieszać rozwój produkcji nastawionej na wspieranie zrównoważonego społeczeństwa. Zostanie położony nacisk na złagodzenie niedoborów siły roboczej i zwiększenie wydajności. OMRON będzie dążył do stworzenia środowiska produkcyjnego, które kształtuje zrównoważoną przyszłość w harmonii z globalnym środowiskiem, zapewniając satysfakcję pracowników.
  • Opieka zdrowotna: OMRON zachęcony dużymi postępami w wysiłkach zmierzających do zredukowania do zera chorób układu krążenia, zintensyfikuje swoje działania w zakresie profilaktyki i zdalnego monitorowania stanu zdrowia, a jednocześnie będzie nadal promować urządzenia medyczne do użytku domowego i zarządzanie nadciśnieniem oparte na danych, aby zapewnić bardziej dostępną opiekę zdrowotną i zdrowsze życie ludziom na całym świecie.
  • Rozwiązania społeczne: przyczyniając się do efektywnego wykorzystania energii odnawialnej, OMRON pomoże stworzyć zrównoważoną infrastrukturę cyfrową wspierającą autonomiczne społeczeństwo. OMRON będzie korzystać z zaawansowanej technologii do pozyskiwania, oszczędzania i optymalizacji energii.
  • Domena rozwiązań urządzeń i modułów: OMRON przyczyni się do rozpowszechnienia nowych źródeł energii i szybkiej komunikacji, umożliwiając tworzenie trwalszych, zaawansowanych i wydajnych urządzeń.

Oprócz celów finansowych firma wyznaczyła sobie również 10+1 celów poza finansowych jako część swojego celu w zakresie zarządzania. Aby wesprzeć te ambitne kierunki, OMRON zamierza wprowadzić znaczące zmiany w zarządzaniu korporacyjnym i zdolnościach organizacyjnych. Oto krótki opis kluczowych inicjatyw:

  • Przejście z perspektywy produktu na perspektywę wartości podstawowych: zmiana perspektywy firmy z tworzenia wartości opartej na wydajności i jakości na tworzenie wartości podstawowej, pomagającej użytkownikom.
  • Ewolucja modeli biznesowych: firma dąży do rozszerzenia zakresu współpracy i nawiązywania kontaktów z organizacjami o podobnych poglądach i partnerami biznesowymi w celu opracowywania lepszych i nowszych rozwiązań.
  • Większa uwaga poświęcona „różnorodności i włączeniu społecznemu”: przekonanie, że zasoby ludzkie są kluczem do sukcesu wizji SF2030, wymaga inwestycji w rozwój talentów i pielęgnowania inkluzywnej kultury organizacyjnej.
  • Poprawa odporności łańcucha dostaw: pomoc w przezwyciężaniu szybkich zmian w środowisku biznesowym, takich jak klęski żywiołowe i zagrożenia geopolityczne, a także poprawa wydajności operacyjnej, usprawnienie opracowywania projektów i decentralizacja produkcji.
  • Rozwój inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju: osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, ograniczenie wpływu na środowisko poprzez cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz poszanowanie praw człowieka w skali globalnej. Nadając priorytet tym zadaniom, OMRON zwiększy swoją przewagę konkurencyjną.
  • Przyspieszenie „działań korporacyjnych sterowanych danymi poprzez DX”: wspieranie transformacji biznesowej i zapewnienie pracownikom solidnego, bezpiecznego i postępowego stylu pracy.

„W wizji SF2030 naszym celem jest kształtowanie lepszego społeczeństwa, na którym wszyscy mogą polegać. Organizacji, która nadal będzie spełniać wysokie oczekiwania ludzi z całego świata” – podsumowuje Yamada.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

* Więcej informacji na temat wizji SF2030 i średniookresowego planu zarządzania można znaleźć tutaj.


OMRON