Ocena biznesowa jako pierwszy krok do udanej transformacji cyfrowej

Industry 4.0 monitoring app on a smartphone and smart automated production line with workers and robots on the background
ThinkStock

Kluczem do długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwa są innowacje. Aby móc szybko reagować na wyzwania rynkowe, procesy i modele rozwoju produktów powinny zostać ucyfrowione, a to może się udać tylko pod warunkiem wprowadzenia właściwej strategii. Pomocą w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób transformacja cyfrowa może przekształcić działalność przedsiębiorstwa, jest ocena biznesowa ? kompleksowa analiza wszystkich procesów zachodzących w firmie.

Badanie, przeprowadzone przez IDC na zlecenie Dassault Syst?mes, zatytułowane “Przedsiębiorstwa przemysłowe na drodze do biznesu opartego na danych“, analizuje postęp w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw produkcyjnych w Niemczech i Szwajcarii. Ogółem zostało przebadanych ponad 200 firm pod kątem stanu ich wysiłków na rzecz cyfryzacji oraz konkretnych potrzeb biznesowych.

Z badania wynika, że większość firm zdaje sobie sprawę ze znaczenia oceny biznesowej (ang. Business Assessments), czyli kompleksowej analizy istniejących struktur, jako pierwszego kroku w cyfrowej transformacji. 36 procent badanych podmiotów stwierdziło, że przeprowadziło już ocenę biznesową w ramach procesu cyfryzacji. 32 procent respondentów przeprowadza taką analizę obecnie, a kolejne 17 procent planuje jej przeprowadzenie. Ponad dwie trzecie firm oczekuje, że ocena biznesowa będzie źródłem informacji o mocnych i słabych stronach ich procesów i działań IT. Prawie 60 procent ma również nadzieję, że będzie w stanie sformułować konkretne zalecenia dotyczące dalszych działań.

Dla wykorzystania potencjału cyfrowego rozwoju produktów kluczową rolę odgrywa współpraca poszczególnych pionów firmy w oparciu o spójny model danych. Tutaj autorzy badania widzą potrzebę nadrobienia zaległości. O ile 59 procent badanych uznało znaczenie jednolitej bazy danych, o tyle mniej niż jedna czwarta ocenianych przedsiębiorstw przemysłowych wdrożyła współpracę cyfrową w kilku działach.

Za pomocą metodologii Value Engagement można przeprowadzić transformację cyfrową krok po kroku – od zdefiniowania celów biznesowych i KPI, poprzez wyznaczenie pól działania i niezbędnego wsparcia informatycznego, aż do wdrożenia. Pierwszym krokiem w tym procesie jest w ramach oceny biznesowej kompleksowa analiza sytuacji wyjściowej. Daje ona firmom decydującą przewagę nad konkurencją, tworząc możliwość opracowania własnej, indywidualnej strategii transformacji. Centralnym elementem wdrożenia jest platforma cyfrowa. Z badania wynika, że 85 proc. ankietowanych firm jest już zaangażowanych w tworzenie takiej platformy informatycznej. Prawie połowa przedsiębiorstw przemysłowych platformę już wprowadziła, a 35 procent planuje to zrobić w ciągu najbliższych 24 miesięcy. Platforma cyfrowa stanowi również pomost pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym łańcuchem wartości rozwoju produktów i umożliwia firmom ciągłe dostosowywanie produktów do potrzeb klienta, nawet po zrealizowaniu sprzedaży.

Pełna wersja badania (w języku angielskim) jest dostępna na stronie: https://discover.3ds.com/pl/idc-paper-on-innovation-and-digitalization-potential

1 White Paper IDC “PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE NA DRODZE DO BIZNESU OPARTEGO NA DANYCH.  JAK SZYBCIEJ WPROWADZAĆ INNOWACJE NA RYNEK”, listopad 2019 r. Celem badania przeprowadzonego w lipcu i sierpniu 2019 r. wśród ponad 200 menedżerów w Niemczech i Szwajcarii było opracowanie opartej na faktach analizy najlepszych praktyk i zaleceń dotyczących wpływu cyfryzacji na rozwój produktów i zwiększenie innowacyjności.


Dassault Syst?mes