Korzyści z systemu ERP dla firm realizujących produkcję procesową i seryjną

Produkcja seryjna i produkcja procesowa mają swoje specyficzne potrzeby związane z wykorzystywanym oprogramowaniem oraz samym procesem produkcji, zaś moduły planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) mogą pomóc w zapewnieniu, że produkcja będzie wydajna i przynosząca zyski.
Produkcja procesowa (ang. process manufacturing) jest definiowana przez słownik Gartnera, jako “Produkcja, która wytwarza wartość dodaną poprzez dokonywanie reakcjichemicznych lub oddziaływanie fizyczne, w celu przekształcania materiałów albo poprzez ekstrakcję, mieszanie, oddzielanie, czy formowanie materiałów w procesie produkcji seryjnej lub ciągłej”. Produkcja seryjna ma miejsce wtedy, gdy produkty końcowe występują w postaci partii o różnej wielkości, gdy partie półproduktów kolejno przechodzą z jednego etapu procesu technologicznego do następnego. Zwykle etapy realizacji produkcji seryjnej są określane przez realizowane w nich funkcji (np. malowanie, spawanie, wytwarzanie podzespołów itp.). 
Wymagania dla oprogramowania, specyficzne dla produkcji seryjnej
Sektory produkcyjne, które wytwarzają produkty w seriach, wymagają zarządzania operacjami, które są realizowane w procesie produkcji seryjnej. Każda partia wyrobów musi być optymalizowana jako oddzielny proces, zgodnie ze specyficznymi wymaganiami tej partii. Oprogramowanie do zarządzania seriami i recepturami produkcyjnymi pomaga zapewnić, że serie te będą:
·       Wyprodukowane z maksymalną wydajnością
·       Za pomocą odpowiednio przydzielonego sprzętu
·       Na podstawie zbioru precyzyjnych parametrów technicznych
·       Wyprodukowane w zautomatyzowanym procesie technologicznym, dopasowanym do receptur wyrobów
Oprogramowanie to jest skoordynowane z fabrycznymi systemami sterowania i obsługiwane przez operatorów, w celu kierowania działaniami związanymi z produkcją seryjną i przepływem materiałów. Ponadto standaryzuje ono procesy w całym przedsiębiorstwie.
Zdarzenia związanie z produkcją seryjną mogą być wykorzystane do automatycznego uruchamiania kolejnych etapów produkcji (np. dla procedur zakończenia działań i wyrejestrowania lub działań korygujących w przypadkach niezgodności). Oprogramowanie to ponadto zapisuje całą aktywność w bazie danych historycznych dla celów dokumentacji. 
Śledzenie i identyfikowalność partii produktu
Śledzenie partii produktu, od surowca do gotowego towaru, jest sprawą zasadniczą dla produkcji procesowej. Aby zrozumieć dlaczego, rozważmy po prostu liczne przypadki wycofania produktów ze sprzedaży, które były publikowane w prasie. Takie przypadki mają niekorzystny wpływ zarówno na markę produktu, jak i wynik finansowy firmy.
Gdy jakiś produkt, który był wysyłany do klientów latami, nagle ma być wycofany z powodu wady jakości, to następuje natychmiastowy nacisk na jak najszybszą i skuteczną realizację tego wycofania. Aby to wykonać producenci potrzebują szybkich informacji, czyli czegoś co mogą uzyskać z niezawodnego systemu identyfikowalności produktu. Pierwszym krokiem w kontroli uszkodzenia jest szybkie i dokładne zrozumienie głównej przyczyny powstania problemu.
Wielokrotnie przyczyna wady jakościowej leży w jednym z surowców, użytych do wytworzenia produktu. W takim przypadku funkcja dokładnej identyfikowalności może stanowić istotną różnicę pomiędzy koniecznością wycofania milionów sztuk produktu, a wycofaniem tysięcy lub mniej.
Przy pomocy skutecznego systemu identyfikowalności, firmy realizujące produkcję procesową mają możliwość śledzenia stanowiących problem towarów na całej ich drodze wstecz, od klienta, poprzez etapy pośrednie do dostawcy surowców. 
Kontrola jakości i raportowanie
W obecnej erze rosnącego nadzoru ze strony konsumentów, regulacji państwowych oraz nagłaśnianych w mediach przypadków wycofywania produktów ze sprzedaży, firmy realizujące produkcję procesową muszą posiadać wdrożone sprawne i efektywne procedury zarządzania jakością. W coraz większym stopniu opierają się one na systemach przedsiębiorstw realizujących produkcję procesową, w celu pomagania w śledzeniu, odtwarzaniu i monitorowaniu procesu produkcji, z perspektywy jakości wyrobów i łańcucha dostaw, zapewniając że produkty są wytwarzanie zgodnie ze specyfikacjami dotyczącymi ich jakości. 
W gałęziach biznesu, które wymagają natychmiastowych i skutecznych działań korygujących, konieczne jest zapewnienie możliwości zaawansowanego kwerendowania baz danych, co pozwala na skuteczną analizę gromadzonych danych. W połączeniu z raportowaniem w czasie rzeczywistym, ułatwia to identyfikowanie podstawowych przyczyn, zagrażających jakości produktów.
Ponadto oprogramowanie to może być wykorzystane do zarządzania kontrolą surowców przy ich odbiorze oraz kontrolą działań i kwalifikacji dostawców surowców.
Zarządzanie zgodnością produktów z przepisami i normami
Dla firm z sektorów przemysłowych, realizujących produkcję seryjną, która jest w wysokim stopniu regulowana przepisami państwowymi i normami, kluczową kwestią jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania przeznaczonego dla przedsiębiorstw, które rozwiązuje problemy związane ze zgodnością z przepisami i normami.
Rozwiązania programowe, które zapewniają odtwarzalność partii i serii wyrobów na całej ich drodze oraz posiadają wbudowane narzędzia zarządzanie jakością (w tym podpisy elektroniczne, narzędzia do przeprowadzania audytów i bezpieczną kontrole nad dokumentami), mogą znacznie ułatwić działalność producentów, jak i przyczynić się do oszczędności czasu oraz kosztów, ponieważ przepisy stale się zmieniają i stają się coraz bardziej restrykcyjne.
Zarządzanie zapasami
Kontrola nad zapasami może być najważniejszym czynnikiem w poprawianiu efektywności fabryki, dokładności wytwarzania części i materiałów oraz poprawie wyników finansowych firm realizujących produkcje procesową. Efektywne oprogramowanie do zarządzania zapasami, pomaga w rozwiązywaniu współczesnych, coraz bardziej złożonych wyzwań związanych z łańcuchem dostaw – od skracania fizycznego czasu zarządzania zapasami, do ulepszania komunikacji z dostawcami surowców lub od śledzenia części pochodzących od kooperantów, do przewidywania zapotrzebowania na niezbędne materiały.
Zaawansowane zarządzanie zapasami oferuje funkcjonalność dla magazynowania, śledzenia i realizacji zamówień, na podstawie informacji dotyczących stanów zapasów, uzyskiwanych w czasie rzeczywistym z hali fabrycznej, magazynu oraz zakładów kooperantów i dostawców surowców.
Harmonogramowanie
Najnowsze oprogramowanie do harmonogramowania i planowania produkcji oferuje większą funkcjonalność, niż zwykłe planowanie produkcji, ponieważ aktualizuje ono plany i harmonogramy w czasie rzeczywistym, na podstawie zdarzeń występujących w całym łańcuchu dostaw oraz procesie produkcji i modułach planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Oprogramowanie to zawiera wszystkie wymagania i cele określone w planie produkcji, zaś transakcje są wprowadzane zewnętrznie przez Internet oraz wewnętrznie poprzez dowolny ze zintegrowanych modułów oprogramowania ERP. Te informacje są analizowane w celu opracowania optymalnego harmonogramu produkcji, takiego który będzie spełniał zarówno wymagania klienta, jak i cele biznesowe firmy.
Dla firm realizujących produkcję seryjną oznacza to:
·       Dostawy na czas, na podstawie zapotrzebowania
·       Dokładne planowanie na czas
·       Zoptymalizowane użycie dostępnych zasobów
·       Zredukowane czasy cykli
·       Zminimalizowane koszty magazynowania
·       Zmaksymalizowaną wydajność produkcji
Zalety rozwiązań oprogramowania ERP, specyficznych dla przemysłu realizującego produkcję seryjną
Klasyczne rozwiązania w obszarze oprogramowania ERP zwykle posiadają moduły do zarządzania szerokim zakresem funkcji biznesowych, jednak produkcja seryjna często wymaga specjalistycznego, zintegrowanego w oprogramowaniu rozwiązania,które jest bardziej wyspecjalizowane pod kątem danej firmy i zawiera potrzebne jej funkcje.
Aby osiągnąć funkcjonalność kompatybilności, systemy klasyczne, ogólne, zwykle wymagają znacznego dostosowania do potrzeb użytkownika, które jest kosztowne, czasochłonne i ostatecznie może nie spełnić wymagań rozwiązań dedykowanych, zaprojektowanych jako posiadające zintegrowaną funkcjonalność przemysłową.   
Wybierając rozwiązania z grupy klasycznego oprogramowania ERP, producenci są często zmuszani do adaptacji swoich unikalnych procesów, tak aby pasowały one do konfiguracji “one-size-fits-all” – uniwersalnej, ale przez to przeciętnej, zamiast wdrażania najlepszych praktyk, które dostarczają rozwiązania specyficzne dla przemysłu.
Ponieważ rozwiązania te zostały projektowane tak, aby spełniały specyficzne potrzeby firm realizujących produkcje seryjną, rozwiązania dedykowane dla przemysłu są prostsze i szybsze we wdrożeniu, zaś w ostatecznym rozrachunku bardziej opłacalne. Mówiąc po prostu ich czas TtV (time-to-value, dosł. czas do wartości – okres czasu upływający pomiędzy zamówieniem jakiejś specyficznej wartości a jej pierwszą dostawą) jest znacznie krótszy, niż w przypadku alternatywnych rozwiązań uniwersalnych, co wpływa zarówno na sukces projektu, jak i koszty końcowe.
Oprogramowanie ERP dla producentów jest opracowywane jako dedykowane dla danego środowiska produkcyjnego i przeznaczone do pomocy firmom realizującym produkcję seryjną, tak aby ich działalność była bardziej efektywna.
Artykuł przygotowany przez portal Ultra Consultants. Redakcja: Control Engineering