Inteligentne sterowanie ruchem integruje różne światy

Sterowanie logiczne, sterowanie mocą, zaawansowana diagnostyka, bezpieczeństwo maszyn oraz wspólny zestaw narzędzi programowych dla wszystkich funkcji tworzą nowy poziom inteligencji do systemów sterowania ruchem.
Termin inteligencja dla różnych ludzi ma różne znaczenie. Inteligentne sterowanie ruchem zazwyczaj zawiera w sobie logikę oraz przełączanie zasilania, a wszystko to zawarte jest w jednym pakiecie sterującym. Ostatnio, coraz częściej, w skład architektur ?inteligentnego sterowania ruchem? wchodzą inne funkcje, takie jak: prognozowane utrzymanie ruchu, bezpieczeństwo maszyn i urządzeń oraz zaawansowane rozwiązania komunikacyjne.
Inteligencja obsługi ruchu jest tożsama z nową generacją napędów, wykonujących zadania, które kiedyś były zarezerwowane dla oddzielnych sterowników ruchu czy też scentralizowanego sterowania. ? Funkcje, których kiedyś nie dało się zrealizować, analizować czy też monitorować, mogą być teraz wykonywane poprzez wykorzystanie możliwości zasadzających się na sterowaniu napędem wykonywanym równocześnie z pętlą sterowania pozycjonowaniem napędu w cyklu trwającym 400 mikrosekund ? twierdzi Markus Sandhoefner, menadżer segmentu przemysłowego w firmie B&R Industrial Automation Corp.
Pracownicy firmy B&R zauważają pewien trend ogólny, polegający na tym, że sterowanie, wizualizacja oraz monitorowanie ulegają stopniowej integracji. Szybkie procesory stały się łatwo dostępne, co pozwala na wykonanie wszystkich tych zadań na jednym procesorze, eliminując koszty infrastruktury komunikacyjnej oraz sprzętu.
Prognozowana konserwacja (PUR) stanowi jedną z nowych funkcji. Nowe napędy są w stanie diagnozować w czasie rzeczywistym, co pozwala użytkownikom na ustawianie zakresów tolerancji dla każdego z setek parametrów napędów (moment obrotowy, prędkość, pozycja, temperatura itd.). Ponadto kilka parametrów można konfigurować przy zastosowaniu algorytmów na poziomie napędów, co pozwala użytkownikom na grupowanie parametrów elementarnych w parametry złożone ? na przykład: kontrola tarcia w systemie, co pozwala na bardziej niezawodne i precyzyjne działanie.
W takiej sytuacji system sterowania maszyną może wygenerować komunikat na ekranie czy nawet powiadamiać użytkowników e-mailem o powstaniu warunków wymagających przeprowadzenia ?konserwacji na żądanie?.
Inteligentne napędy potrafią działać jak czujniki, w celu optymalizacji procesów maszyny poprzez zastosowanie parametrów związanych z napędem. Ponadto w sterowanie napędu można wbudować funkcję monitorowania jakości, pozwalającą na generowanie danych (tj. wtórnych złożonych parametrów analitycznych), dotyczących jakości produktu czy procesu, w czasie rzeczywistym. Dane te następnie są monitorowane w czasie rzeczywistym. Napęd Acopos Servo Drive firmy B&R oferuje różne inteligentne opcje (patrz zdjęcie).

Sterowanie ruchem nie jest podsystemem
Dla Rockwell Automation termin ?zintegrowany system motion? odzwierciedla charakterystykę inteligentnie nadzorowanego i sterowanego układu serwonapędów. Brian Lieser, dyrektor ds. marketingu działu Kinetix Motion Control stwierdził: ? System ?Zintegrowany system motion? czy Kinetix opisuje architekturę sterowania maszyną, która integruje sterowanie sekwencyjne i sterowanie napędem w jednolitą platformę. Wymogi dotyczące sterowania motion uwzględniają perspektywę architektury maszyny (lub linii produkcyjnej), co jest zdecydowanie odmiennym podejściem od tradycyjnego traktowania napędu jako systemu podrzędnego wobec maszyny. Jeden program: RSLogix 5000 jest używany do programowania, uruchomienia oraz wykonywania diagnostyki maszyny.
W rezultacie parametryzacja i strojenie serwonapędów oraz integracja ze sterownikiem głównym są bardzo proste. Obsługa techniczna i konserwacja tradycyjnych, niezintegrowanych systemów jest uciążliwa zarówno dla producentów maszyn (OEM) jak i użytkowników końcowych, zmuszając ich do wykonywania pracy, która ogranicza możliwości wprowadzania innowacji i zwiększania produktywności. System Kinetix dzięki uniwersalnej i elastycznej architekturze pozwala producentowi maszyn na:

  • skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek, poprzez szybsze zaprojektowanie aplikacji,
  • przyspieszenie pracy maszyny w celu podniesienia produktywności,
  • zredukowanie czasu przestojów i zoptymalizowanie procesu produkcji dzięki łatwemu dostępowi do systemu napędowego z poziomu sterownika,
  • obniżenie kosztów montażu systemów poprzez zmniejszenie potrzebnego miejsca i okablowania.

W firmie Bosch Rexroth dział zajmujący się napędami elektrycznymi i systemami sterowania wykorzystuje linię produktów IndraDrive do definiowania ?inteligentnego zarządzania ruchem? poprzez zwiększoną moc przetwarzania zastosowaną na poziomie sterowania napędu w celu zwiększenia ogólnych możliwości maszyny. IndraDrive łączy w sobie procesor przetwarzający sygnały cyfrowe (digital signal processor ? DSP), służący do obsługi sprzężenia zwrotnego silnika do optymalizacji pracy w systemie zamkniętej pętli regulacji. Sterownik logiczny w napędzie dodaje inteligencję, podczas gdy stanowiący element wyposażenia dodatkowego Rexroth IndraLogic, z programowaniem i blokami funkcyjnymi IEC 61131, ujednolica logikę ruchu w jednej oraz w wielu osiach. Docelowe aplikacje regulują: prędkości serwomechanizmów, sterowanie trzpieniem obrotowym i sterowanie zmienną prędkością obrotową.

Inteligentne napędy firmy Bosch Rexroth zamykają pętle regulacji pozycjonowania i prędkości lokalne dla zapewnienia precyzji poleceń dla silnika. Przy inteligentnym sterowaniu ruchem pasowanie wstęgi jest całkowicie zsynchronizowane dla zapewnienia idealnego zrównania drukowanych kolorów na ?bezwałowej? maszynie drukującej
Bezpieczeństwo i konserwacja
? IndraDrive zamyka pętle regulacji pozycji i prędkości zamiast głównego (nadrzędnego) systemu sterowania i utrzymuje sterowanie silnikiem ? twierdzi Rick Rey, menadżer ds. produktu w firmie Bosch Rexroth.
Firma uważa zintegrowaną technologię bezpieczeństwa oraz prognozowane utrzymania ruchu za część inteligentnej architektury sterowania ruchem. Sterowanie rozproszone umieszcza inteligencję w każdym napędzie, co pozwala na lokalne monitorowanie bezpieczeństwa, konserwacji oraz innych funkcji. Dodanie kolejnego napędu zwiększa inteligencję zamiast współużytkowania stałej ?porcji? inteligencji scentralizowanego systemu.
Funkcja bezpieczeństwa została wdrożona dla zapewnienia bezpieczeństwa osobistego, zgodnie ze Standardem Europejskim EN 954, kategoria 3 ? bez potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu czy pośrednich rozwiązań z zakresu sterowania. Jeśli operator wchodzi w obszar roboczy maszyny, czujniki systemu komunikują się z napędami, aby te zwolniły (lub zatrzymały) odpowiednio daną oś ruchu, a po opuszczeniu przez człowieka obszaru roboczego pozwala maszynie na podjęcie normalnej pracy bez generowania dodatkowych przestojów.
Prognozowane utrzymania ruchu pozwala na sprawdzanie stanu elementów ciernych, sztywności osi czy też luzów występujących w systemie mechanicznym. ? Inteligentny sterownik napędu może generować ostrzeżenia i wysyłać je do głównego sterownika (lub interfejsu operatora) w celu ostrzeżenia przed zbliżającą się awarią, zanim problem urośnie do takich rozmiarów, że mógłby spowodować uszkodzenie maszyny ? dodaje Rey.
Firma Baldor Electric postrzega ?inteligentne zarządzanie ruchem? (intelligent motion) jako zdolność do spełniania wielu wymogów aplikacji związanych z ruchem, poprzez programowanie. ? Po zapewnieniu otwartego interfejsu programowego projektanci mogą tak konstruować program, aby spełniał on dokładnie ich specyficzne oczekiwania, aby radził sobie z różnymi warunkami na wejściach i postępował odpowiednio do ich stanu ? mówi John Mazurkiewicz, menadżer produktów typu ?servo? w firmie Baldor.
Tak wysoki stopień swobody w projektowaniu oprogramowania odpowiadającego wymogom maszyn pozwala projektantom programów na pokonanie ograniczeń nakładanych na nich przez zdefiniowane wstępnie ?predefiniowane? sekwencje sterujące. ?Inteligentne zarządzanie ruchem? daje również projektantom maszyn swobodę programowania maszyn pod kątem różnych produktów czy warunków, na przykład dla takich aplikacji, w których wielkość przetwarzanego produktu ulega częstym zamianom. W ten sposób redukcji ulegają przestoje związane z mechanicznym przezbrajaniem maszyn.
Różne produkty firmy Baldor odpowiadają różnym potrzebom aplikacji. Predefiniowane sekwencyjne pozycjonowanie jest łatwe do ustawiania, dzięki temu że opiera się na wartościach w tabelach we Flex + Drive; różne wielkości produktów są efektywnie obsługiwane przez MintDrive, programowane za pośrednictwem panelu HMI (interfejs człowiek ? maszyna), podczas gdy samodzielne sterowniki Baldor obsługują maszyny pracujące w jednej lub w wielu osiach.
?Inteligentne zarządzanie ruchem? jest wdrażane w produktach Baldor poprzez zastosowanie modułu Mint (Motion INTelligence ? inteligencja ruchu), który jest zrozumiałym, zbliżonym do Basica językiem programowania dla ustawiania ruchu, obsługi We/Wy oraz zadań HMI.
Elastyczność Mint pozwala na programowanie różnych scenariuszy dla maszyn. Możliwości te ułatwiają programowanie receptur. ? Różne rodzaje ruchów, obsługiwane przez Mint, takie jak ruch inkrementowany (indeksowanie), ?latające nożyce?, programowe skrzynie przekładniowe oraz profile krzywek oferują inżynierom?projektantom elastyczność definiowania profili ruchu w celu optymalizacji wydajności maszyny ? zauważa Mazurkiewicz. ? Modularne programowanie Mint pozwala na budowanie aplikacji w postaci bloków, którymi można stosunkowo łatwo zarządzać.
Definiowanie w programie
? Inteligentny ruch to zdolność do definiowania każdego aspektu sterownika ruchu w programie i przekładanie tego na sprzęt wybrany przez użytkownika ? mówi Rahul Kulkarni, menadżer ds. produktów z zakresu sterowania przemysłowego w firmie National Instruments (NI).
NI oferuje platformę LabView oraz SoftMotion i technologie do rekonfigurowania We/Wy, które mają za zadanie pomóc użytkownikom w utworzeniu dedykowanego sterownika ruchu, użytkownikom pracującym w systemie operacyjnym, czasu rzeczywistego (real-time operating system ? RTOS) lub też na programowalnych matrycach FPGA (field-programmable gate array) w zależności od potrzeb i ram kosztów poszczególnych aplikacji.
? Konstruktorzy maszyn dla aplikacji o wysokich prędkościach mogą wybrać układ FPGA, o wydajności 200 kHz, prawie 10 razy szybszy od standardowego sterownika ruchu ? zauważa Kulkarni. ? Układy FPGA zwiększają również niezawodność projektu. Pozwalają na wprowadzanie zmian w strategii sterowania urządzeniem, np. w celu dodania do algorytmu trybu awaryjnego.
Oprócz definiowania sterowania nadzorczego, generowania trajektorii oraz interpolacji (spline interpolation) moduł do projektowania firmy NI, SoftMotion ? przeznaczony dla LabView ? pozwala użytkownikom na włączanie zaawansowanych algorytmów lub też na sterowanie adaptacyjne, w którym regulator sam się dopasowuje do modelu (model-free adaptive ? MFA), dobierając automatycznie pozycję oraz prędkości.
Kulkarni wymienia jeden z przykładów: firma Cybosoft ? partner NI stosuje program SoftMotion do koordynowania wielu osi, ale rozszerza działanie regulatora typu PID sterującego pozycją i prędkością poprzez zastosowanie swojego własnego algorytmu sterującego MFA dla aplikacji o wysokim stopniu precyzji i/lub o wysokiej prędkości w produkcji wyrobów z zastosowaniem nanotechnologii i półprzewodników.
Josef Hammer, menadżer produktu Simotion w firmie Siemens Energy & Automation Inc. zauważa, że w przeszłości produkty z dziedziny sterowania były optymalizowane pod kątem konkretnego zadania ? to jest PLC dla zadań logicznych ? dla sterowników do sterowania ruchem i tak dalej. Dla ujęcia całości pracującej maszyny konieczne było (choć okazało się, że nie jest to wcale proste) zintegrowanie różnych filozofii sterowania oraz narzędzi inżynieryjnych.

 

Firma Triangle Package Machinery Co. (OEM z USA) stosuje technologię Kinetix firmy Rockwell Automation do zredukowania czasu przezbrajania maszyn dla różnych produktów na linii do kartonów, skracając ten czas z czterech godzin do 10 minut. Cyfrowe serwosterowanie ruchem ? ControlLogix, serwonapędy Ultra3000 oraz serwosilniki z serii MP-Series (po lewej, w środku) ? są powszechnie stosowane

? Maszyny, dla których inteligentne zarządzanie ruchem jest rozwiązaniem optymalnym, muszą wychodzić poza specyfikacje typowego sterowania ruchem oraz integrować wszystkie inne możliwości sterowania niezbędne do automatyzacji całej maszyny w jednolity sposób ? wyjaśnia Hammer. Dalej charakteryzuje on ?inteligentny ruch? jako rozwiązanie otwarte na więcej niż jedną platformę sprzętową, co oferuje użytkownikowi elastyczność i zapewnia najnowsze metody dostępu, takie jak komunikacja OPC i TCP/IP do integrowania z systemami firmy oraz usługami sieci Web.
? Simotion firmy Siemens skupia się właśnie na inteligentnym ruchu ? mówi Hammer. ? Jest to zoptymalizowane rozwiązanie systemowe, w którym sterowanie ruchem, logika sterująca oraz dalsze funkcje technologiczne są zintegrowane i połączone w bardzo skuteczny sposób. Simotion jest dostępny w trzech wersjach sprzętowych (dla platform opartych na PC-tach, sterownikach lub napędach), aby spełnić wymogi konkretnych aplikacji użytkowników. Natomiast platformę można zmienić prawie bez wpływu na wcześniej opracowany program użytkowy.
Hammer odnosi wszystkie zalety inteligentnego zarządzania ruchem do konkretnej redukcji kosztów, wynikającej ze skrócenia cyklu opracowania, bardziej kompaktowych systemów czy też lepszego dostępu do pomocy i obsługi technicznej na całym świecie.

Mózg i mięśnie
Menadżer ds. produktu, Danaher Motion ? Lou Lambruschi, opisuje inteligentne zarządzanie ruchem z perspektywy producenta napędów, jako ?połączenie mózgu programowalnego sterownika z mięśniami urządzeń ? w celu utworzenia kompaktowego napędu, nadającego się do całej gamy aplikacji". Wyjaśnia, że precyzyjne sterowanie prędkością i pozycją realizowane są poprzez połączenie sekcji logicznej, opartej na DSP z sekcją napędu do płynnego pozycjonowania (wraz z odpowiednim silnikiem).
Przy wejściu wprowadzanym przez użytkownika dla sekwencji operacji, podobnie jak w programie PLC, napęd wykona złożoną sekwencję ruchów, zależnych od stanów wejść i zagwarantuje odpowiednie stany wyjść dla monitorowania procesu. Produkty firmy Danaher ? nowe napędy z serii FX4000 Fusion mają te właśnie cechy, łącznie z elastycznością niezbędną do pracy z indukcyjnymi silnikami AC, z silnikami synchronicznymi AC oraz z silnikami bezszczotkowymi DC (inaczej: bezkomutatorowymi, prądu stałego).
Lambruschi wymienia cztery korzyści, jakie wynikają dla użytkownika ze zintegrowanego napędu i sterowania ruchem. Instalacja, okablowanie i zaprogramowanie jednego urządzenia są łatwe. Osobne komponenty wymagałyby rozmaitych połączeń, większej przestrzeni oraz prawdopodobnie wielu różnych pakietów programowych. Jeden zespół oznacza również jednego dostawcę i jedno źródło pomocy technicznej, co rozwiązuje problem kompatybilności sprzętu pochodzącego od różnych dostawców. Okablowanie kompaktowego, inteligentnego napędu oferuje większą niezawodność i mniejszą liczbę połączeń, których wymagałoby zainstalowanie zwykłego napędu i sterownika. W rezultacie otrzymuje się mniej poluzowanych czy niewłaściwie podpiętych połączeń i redukcję zakłóceń (EMI/RFI). Lambruschi wspomina również o mniejszych kosztach początkowych oraz krótszym czasie instalacji w porównaniu z tradycyjnym napędem, wyposażonym w osobny sterownik.
Paul Derstine, dyrektor działu sterowania ruchem w firmie GE Fanuc Automation uważa, że ?inteligentny ruch? w ogólnych aplikacjach sterowania ruchem obejmuje zazwyczaj konsolidację kilku elementów ? sterowania ruchem (planowanie ścieżki i sterowanie w pętli) sterowanie logiczne, funkcje I/O oraz wzmacniacz mocy silnika, a wszystko w jednym produkcie. Jako przykład takiego właśnie jednego produktu podaje sterownik ruchem S2K serwo/krokowy mechanizm sterujący firmy GE Fanuc.
Wspomina dalej, że ?niektórzy posuwają się nawet dalej i włączają do tego połączenia nawet same silniki?, ale trudne warunki przemysłowe oraz wysokie temperatury pracy silników ograniczają zakres takich ?superzintegrowanych? zastosowań, w których takie rozwiązanie przyniosłoby użytkownikom realne długoterminowe korzyści. W rzeczywistości liczba takich produktów dostępnych na rynku świadczy o tym, że inne, nietechniczne i nierynkowe kwestie ograniczają integrację silnika i sterownika.
Korzyści wynikające z inteligentnego zarządzania ruchem dla prostych maszyn, o ograniczonej koordynacji pomiędzy osiami, obejmują zmniejszoną ilość okablowania oraz mniej problemów, wynikających z kompatybilnością produktów, pochodzących od różnych dostawców.
? A jeśli dostępna jest wystarczająca ilość logiki oraz punktów We/Wy, jedensterownik może obsłużyć całą maszynę ? wyjaśnia Derstine. ? Często celem ?inteligentnego ruchu? jest uzyskanie rozproszonego sterowania, po to by zredukować okablowanie silnika oraz okablowanie związane z punktami I/O silnika na długich liniach produkcyjnych czy długich maszynach. W takim przypadku zintegrowany silnik, sterownik ruchu i wzmacniacze, rozmieszczone na szybkim łączu światłowodowym, mogą okazać się najbardziej skutecznym rozwiązaniem. Tego rodzaju hybrydowe architektury zapewniają scentralizowane programowanie oraz zachowanie korzyści rozproszonego sterowania ruchu.

Jeszcze więcej inteligencji
Lieser z Rockwell Automation uważa, że trend, polegający na integracji sterowania sekwencyjnego i motion, opierający się na wspólnej platformie, nasilali się, kiedy więcej producentów maszyn oraz użytkowników uświadomi sobie korzyści wynikające z tego rozwiązania. ? Będą optować za dodatkowymi innowacjami w celu dalszego usprawnienia systemów sterowania oraz integracji na maszynie lub linii produkcyjnej ? twierdzi Lieser .
Podobnie uważa Mark Crocker z Baldor UK Ltd.: ? W ciągu najbliższych pięciu lat zaobserwujemy zlewanie się technologii, takich jak PLC i sterowniki ruchu. Zdecentralizowane sterowanie stanie się bardziej powszechne przy Ethernecie zajmującym pozycję dominującą wśród sieci przemysłowych.
Programy prowadzące typu ?wizard? (kreator) pomagają w pisaniu aplikacji, a graficzne metody programowania stają się coraz powszechniejsze. ? Języki i środowiska sterowania ruchem zaczną nadążać za środowiskami programowania opartymi na PC ? wyjaśnia Crocker. ? Coraz powszechniejsze będzie programowe sterowanie ruchem, realizowane poprzez mocniejsze i tańsze komputery oraz dzięki coraz częstszemu wykorzystaniu Ethernetu. Najprawdopodobniej zobaczymy więcej tradycyjnych języków programowych stosowanych na PC-tach, takich jak: Visual Basic, C++ oraz C#, które staną się popularnymi narzędziami w programowaniu ruchu maszyn. Interfejsy pomiędzy sterowaniem ruchem a urządzeniami We/Wy będą aktywnie integrowane ze środowiskami programowymi poprzez sterowanie z poziomu modułów typu ActiveX (lub ich przyszłą wersję).
B&R Industrial Automation dostrzega trendy w zakresie inteligentnego sterowania ruchem, zmierzające wytrwale w kierunku rozproszonego zarządzania funkcjami napędów, standaryzowanych rozwiązań komunikacyjnych, automatycznej aktualizacji oprogramowania układowego oraz zintegrowanych środowisk programowych.
? Trendy te utrzymają się i będą stawać się coraz mocniejsze poprzez zastosowanie dodatkowych standardów technologicznych IT w systemach sterowania maszynami ? stwierdza Sandhoefner.
Firma B&R wdrożyła opartą na Ethernecie komunikację z napędem w czasie rzeczywistym, poprzez opracowanie Ethernet Powerlink. ? W przyszłości sterowniki napędów będą w stanie publikować informacje, postrzegane logicznie, jako rozproszone serwery sieci Web, do których można uzyskać dostęp poprzez Internet. To otwiera nowy zakres funkcji, które można realizować na poziomie sterownika napędu. Pełna transparencja od napędu aż do hosta linii będzie konsekwencją powyższych rozwiązań; ułatwiając dostęp do danych procesowych maszyny i redukując koszt systemu. Na przykład alarmy (komunikaty) o konieczności wykonania naprawy czy konserwacji konkretnej części maszyny mogą być nadsyłane e-mailem bezpośrednio od napędu (lokalnego sterownika).
Pracujący dla Bosch Rexroth, Rey zauważa: ? W przemyśle opakowalniczym i poligraficznym wykorzystuje się już inteligencję opartą na rozbudowie funkcjonalnej sterowników napędów. W ciągu najbliższych kilku lat w ślad za nimi podążą inne gałęzie przemysłu rozszerzając zastosowanie ?inteligentnego zarządzania ruchem? w wieloosiowych zastosowaniach serwomechanizmów. Spoglądając w przyszłość, przewiduję, że konstruktorzy maszyn będą w dalszym ciągu wdrażać inteligentne zarządzanie ruchem w swoich maszynach, przeznaczonych do pracy w systemach, które będą bardziej elastyczne i podatne na zmiany sposobu ich wykorzystania.
Wśród modernizacji, które mają nastąpić w najbliższym czasie, Hammer z firmy Siemens mówi o wprowadzeniu bardziej zmodularyzowanych maszyn, łączących w sobie rozproszoną logikę i sterowanie ruchem. Zwraca on również uwagę na rosnącą liczbę takich maszyn.

 

Cyfrowy serwowzmacniacz firmy GE Fanuc z serii S2K konwertuje moment obrotowy, prędkość lub sygnał impulsowy z zewnętrznego sterownika do odpowiedniego prądu, wymaganego do napędzania serwo silnika. Oferowany zakres momentów obrotowych wynosi 0,64-36,3 Nm

Rozwijając tę koncepcję, dochodzimy do konstrukcji, w której jeden z wielu modułów w systemie inteligentnych sterowników ruchu obsługiwałby moduł danej maszyny, każdy moduł udostępniałby i wymieniał dane poprzez szybką sieć pracującą w czasie rzeczywistym. Te inteligentne moduły byłyby najprawdopodobniej ruchome w taki sposób, że mogłyby obsługiwać różne linie produkcyjne, odpowiednio do potrzeb.
Hammer przewiduje również nadejście nowszych systemów bezpieczeństwa maszyn. Systemy te zawierałyby w czujnikach oraz inteligentnym systemie sterowania wszystkie te cechy, łącznie z kontrolą nadmiarową, które są niezbędne do ustawienia maszyny w bezpiecznym stanie, w przypadku wejścia w obszar roboczy nieupoważnionej osoby. Inteligentne sterowanie bezpieczeństwem może potencjalnie wygenerować oszczędności poprzez wyeliminowanie kosztownych, stosowanych obecnie sprzętowych rozwiązań elektrycznych.
National Instruments spodziewa się, że inteligentne sterowanie ruchem będzie w coraz większym stopniu zawierać wysoko wydajne sterowanie ruchem ze sterowaniem pętlami, bez modelowania regulacji PID, opartym na technologiach, takich jak FPGA i RTOS, uwzględniających różnorodne czynniki i różne charakterystyki regulacji. Częścią tego trendu będzie również ?idealna integracja z innymi obszarami?, takimi jak: systemy wizyjne, cyfrowe i analogowe moduły We/Wy oraz komunikacja.
E pluribus unum ? jedno z wielu, różnorodność w jedności ? to chyba niezła metafora dla zobrazowania tego trendu inteligencji. ce

www.baldor.com www.boschrexroth.pl www.br-automation.pl www.cybosoft.com www.danahermotion.com www.gefanuc.com.pl www.ni.com/poland www.rockwellautomation.pl www.siemens.pl