Budowa maszyn: jasna przyszłość komponentów standardowych

Projektowanie maszyn pod kątem przyszłej wydajności zawsze stanowi wyzwanie i wymaga uwzględnienia wielu różnych czynników, takich jak rozwijające się technologie oraz nowe sposoby produkcji i montażu. Aby zmniejszyć tę niepewność zaleca się stosowanie standardowych komponentów – wyjaśnia Martin Ahner, trener prowadzący szkolenia na temat produktów i dyrektor norelem ACADEMY.

Projektowanie maszyn pod ka?tem przyszłej wydajnos?ci zawsze stanowi wyzwanie i wymaga uwzgle?dnienia wielu ro?z?nych czynniko?w, takich jak rozwijaja?ce sie? technologie oraz nowe sposoby produkcji i montaz?u. Aby zmniejszyc? te? niepewnos?c? zaleca sie? stosowanie standardowych komponento?w – wyjas?nia Martin Ahner, trener prowadza?cy szkolenia na temat produkto?w i dyrektor norelem ACADEMY.

Przygotowanie maszyn i komponento?w pod ka?tem przyszłych wyzwan? staje sie? obecnie coraz bardziej popularne w przemys?le wytwo?rczym i inz?ynieryjnym. Zapewnienie wydajnych proceso?w w celu zminimalizowania zakło?cen? i przerw ma kluczowe znaczenie, poniewaz? przestoje oznaczaja? opo?z?nienia w produkcji, co z kolei prowadzi do frustracji kliento?w i konsumento?w.

Zagwarantowanie przyszłej wydajnos?ci najbardziej wartos?ciowych zasobo?w jest szczego?lnie trudne w przypadku stosowania cze?s?ci na zamo?wienie. Za pie?c?, dziesie?c? lub dwadzies?cia lat te niestandardowe komponenty moga? nie byc? juz? doste?pne i jes?li zawioda?, be?dzie moz?na praktycznie tylko zgadywac?, czy be?dziemy w stanie je wymienic?, czy tez? maszyna be?dzie musiała byc? całkowicie odnowiona.

Biora?c pod uwage? cia?gła? presje? wywierana? na producento?w, aby wprowadzali innowacje, a konstruktorzy przekształcali wizje w konkretne rozwia?zania i maszyny, stosowanie standardowych komponento?w moz?e pomo?c urzeczywistnic? te pomysły oraz przedłuz?yc? z?ywotnos?c? maszyn i zwie?kszyc? zwrot z inwestycji.

Trendy w maszynach przyszłos?ciowych

Wszystkie firmy sa? potencjalnie naraz?one na ryzyko przestojo?w maszyn i zatrzymania produkcji, dlatego niezbe?dne sa? procesy odporne na przyszłe wyzwania. Nalez?a? do nich rozwia?zania, takie jak wytwarzanie przyrostowe i drukowanie 3D, robotyka i automatyzacja, inwestycje w IoT, a nawet technologie wearable (ubieralne/noszone).

W niekto?rych przypadkach nowe technologie otwieraja? drzwi poste?powym producentom do wprowadzania własnych, prawdziwie innowacyjnych ofert. Jednak wybo?r takich, kto?re sa? najlepsze dla konkretnego producenta jest trudny i wyraz?nie wymaga powodu do realizacji takiej inwestycji.

Druk 3D umoz?liwił przemysłowi wytwo?rczemu i inz?ynieryjnemu wejs?cie w nowa? ere? technologii i wydajnos?ci. Be?da?c procesem przyrostowym, produkcja 3D zmniejsza straty materiału, a takz?e czas przetwarzania i ilos?c? wymaganego sprze?tu. Biora?c to pod uwage?, istnieja? jednak pewne czynniki, kto?re moga? nie odpowiadac? niekto?rym firmom, takie jak nies?cisłos?ci projektowe, problemy z prawami autorskimi, a takz?e redukcja miejsc pracy w produkcji, w wyniku czego procesy sa? w duz?ym stopniu pozbawione ?ludzkiego? charakteru.

Robotyka i automatyzacja ro?wniez? maja? podobne zalety i wady; moga? zapewnic? efektywnos?c?, niezawodnos?c? i stała? wydajnos?c? oraz obniz?yc? koszty produkcji; wymaga to jednak wysokich koszto?w inwestycyjnych, a takz?e powoduje niepewnos?c? zatrudnienia pracowniko?w.

Wyzwania stoja?ce przed maszynami przyszłos?ciowymi

Aby uchronic? sie? przed potencjalnie katastrofalnymi globalnymi zakło?ceniami, producenci musza? podja?c? s?rodki zapewniaja?ce elastycznos?c? i odpornos?c? swoich operacji produkcyjnych. Oznacza to, z?e musza? zmienic? swoje zglobalizowane podejs?cie do łan?cucha dostaw na bardziej lokalne.

Duz?a inwestycja to takz?e kluczowe wyzwanie dla producento?w chca?cych wkroczyc? do ery cyfrowej. Gwarancja, z?e nasze dane i technologia sa? oparte na platformie, kto?ra be?dzie przystosowana do najnowszych technologii, ma kluczowe znaczenie.

Inwestowanie w nowe technologie to droga ku przyszłos?ci. Wszystko, co jest prawda? na temat korzys?ci płyna?cych z inteligentnej i elastycznej automatyzacji w normalnych warunkach obecnie jest prawdziwe podwo?jnie: zapewnia ona wie?ksza? wydajnos?c?, obniz?a koszty, zwie?ksza wydajnos?c? i jakos?c? – a co waz?ne – zmniejsza zalez?nos?c? od pracy fizycznej.

Mechaniczne elementy standardowe nie wymagaja? posiadania od razu ogromnej wiedzy eksperckiej – moz?na je łatwo obsługiwac?, dysponuja?c podstawowa? wiedza?, co moz?e byc? bardzo pomocne dla firm, kto?re chca? posiadac? przyszłos?ciowe procesy.

Zastosowania i zalety standardowych komponento?w w inz?ynierii i budowie maszyn

Raport opublikowany przez McKinsey na temat działan? zwie?kszaja?cych odpornos?c? na przyszłe wyzwania stwierdza: ?Nowa dynamika rynku i trendy technologiczne pojawiaja? sie? w coraz szybszym tempie. Te gwałtowne zmiany powoduja?, z?e waz?ne i pilne jest opanowanie kwestii zwia?zanych ze złoz?onos?cia? produkto?w, wahaniami popytu i wykorzystaniem aktywo?w.?

Chociaz? wydajne działanie firm ma kluczowe znaczenie, waz?ne jest ro?wniez?, aby maszyny i linie produkcyjne były niezawodne i nie generowały z?adnych problemo?w i opo?z?nien?. Zastosowanie standardowych komponento?w, zaro?wno w nowych, jak i starych maszynach, moz?e skro?cic? czas przezbrojenia, zmiany oprzyrza?dowania, a nawet czas wymiany elemento?w do dalszych etapo?w obro?bki lub produkcji.

Zwie?ksza to produktywnos?c?, wydłuz?a z?ywotnos?c? maszyn i skraca przestoje. Uz?ywaja?c standardowych komponento?w, uz?ytkownicy zabezpieczaja? swoje operacje i maszyny na przyszłos?c?.

Narze?dzia, wiedza i zasoby, kto?rych potrzebuja? inz?ynierowie, aby zapewnic? maszynom perspektywe? na przyszłos?c?

Brak wystarczaja?cych umieje?tnos?ci personelu w przemys?le wytwo?rczym nie jest nowym zjawiskiem, zwłaszcza w ostatnich latach. Praca w dziedzinie, w kto?rej trzeba zdobyc? nowy rodzaj wiedzy stanowi wyzwanie dla kaz?dego inz?yniera. Ze wzgle?du na istnieja?cy niedobo?r wykwalifikowanego personelu firmy musza? wewne?trznie szkolic? swoich pracowniko?w, aby zdobywali niezbe?dne umieje?tnos?ci w zakresie nowych technologii.

Przyszłos?c? firmy zawsze znajduje odzwierciedlenie w innowacyjnos?ci jej produkto?w. Tylko akceptuja?c nowe trendy i wprowadzaja?c je w z?ycie, firma moz?e sie? rozwijac? i przetrwac? na rynku.

Zawsze znajdzie sie? miejsce na standardowe elementy maszyn, a inz?ynierowie ucza?c sie?, jak z nich efektywnie korzystac?, moga? podnies?c? swoje umieje?tnos?ci i dobrac? odpowiednie produkty do konkretnych zastosowan?. Moga? nawet przekazac? te? wiedze? w celu budowy w pełni zautomatyzowanych maszyn lub linii produkcyjnych oraz stworzenia przyszłos?ciowych proceso?w.

Chociaz? maszyny staja? sie? coraz inteligentniejsze i sa? coraz s?cis?lej ze soba? poła?czone w sieci, aby przekazywac? wiarygodne informacje w celu wygenerowania optymalnego przepływu pracy, waz?ne jest, aby posiadac? standardowe komponenty, aby pewnie i bezpiecznie przejs?c? do nowej fazy technologii.

Wnioski

Nie ma wa?tpliwos?ci, z?e firmy produkcyjne zaczynaja? obecnie przestawiac? sie? na bardziej cyfrowy sposo?b pracy. Maja?c kilka opcji do wykorzystania w przyszłos?ciowych operacjach i maszynach, waz?ne jest, aby inwestowac? w niezawodne produkty i systemy.

Standardowe komponenty, kto?re moz?na skonfigurowac? lub dostosowac? do ro?z?nych aplikacji, sa? opłacalna? metoda? zabezpieczenia sie? na przyszłos?c?. Jako niezwykle elastyczne produkty moga? sprostac? szerokiemu zakresowi wymagan?, jednoczes?nie zmniejszaja?c złoz?onos?c? budowy i konserwacji maszyn. Firma norelem postrzega siebie jako systemowego dostawce? i producenta pełnego asortymentu, kto?rego celem jest zapewnienie projektantowi wszystkich potrzebnych produkto?w. Skupia sie? nie na poszczego?lnych komponentach, ale na kompletnym pakiecie, tak aby projektant miał zapewniony pełen doste?p rozwia?zan? z jednego z?ro?dła.

norelem ACADEMY oferuje efektywne i indywidualne nauczanie za pomoca? własnej platformy szkoleniowej i ma na celu wspieranie ucznio?w, studento?w i specjalisto?w przy pomocy bezpłatnych wykłado?w eksperckich na temat wszystkich aspekto?w inz?ynierii mechanicznej.

Aby uzyskac? dogłe?bna? wiedze? o produktach, norelem ACADEMY pomaga inz?ynierom szybciej zrozumiec? innowacje produktowe poprzez przykłady zastosowan?. Dzie?ki jednostkom mikrolearningowym uz?ytkownik moz?e szybko zapoznac? sie? ze wszystkimi informacjami i przykładami wykorzystania produktu w praktyce.

W przypadku produkto?w, kto?re wymagaja? dokładniejszych wyjas?nien?, norelem ACADEMY oferuje szkolenia dotycza?ce okres?lonych produkto?w i cze?s?ci standardowych. Integracja standardowych cze?s?ci w konstrukcji ma kluczowe znaczenie dla powstania konkurencyjnego produktu.

THE BIG GREEN BOOK
Jest to zarówno katalog koncepcji firmy norelem, jak i książka referencyjna. To ostateczny przewodnik z zakresu standardowych komponentów technicznych. Katalog THE BIG GREEN BOOK łączy w jednym miejscu informacje o produktach, specyfikacje i dane techniczne. Powstały przy użyciu logicznej sekwencji numerów artykułów w oparciu o etapy produkcji, zawiera odniesienia do najlepszych praktyk oraz porady i wskazówki.


norelem