UE: 8,1 mld euro na inwestycje w badania i innowacje

  Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj ostatni i największy w historii zestaw zaproszeń do składania wniosków w dziedzinie badań, ujętych w budżecie siódmego programu ramowego (7PR).
  Łączna kwota 8,1 mld euro zostanie przeznaczona na wsparcie projektów i pomysłów, które przyczynią się do: zwiększenia konkurencyjności Europy, pomogą rozwiązać problemy związane m.in. ze zdrowiem człowieka i ochroną środowiska oraz znaleźć nowe odpowiedzi na rosnące wyzwania dotyczące urbanizacji i gospodarki odpadami.
  Na priorytety tematyczne w dziedzinie badań przeznaczono łącznie 4,8 mld euro. Innowacje przemysłowe będą wspierane poprzez działania bliskie rynkowi, takie jak pilotaż, demonstracja, normalizacja i transfer technologii. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których przewidziano pakiet o wartości do 1,2 mld euro. Kwota około 2,7 mld euro pomoże ugruntować pozycję Europy jako światowego ośrodka najwyższej klasy naukowców, głównie poprzez indywidualne dotacje Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (1,75 mld euro) i działania "Maria Skłodowska-Curie" (963 mln euro) w zakresie badań, szkoleń i mobilności. 
  Ze środków tych mogą skorzystać organizacje i przedsiębiorstwa we wszystkich państwach członkowskich UE i w krajach partnerskich. 
  Finansowanie to jest zasadniczą częścią proponowanego budżetu UE na badania na 2013 r., wynoszącego 10,8 mld euro. Zaproszenia do składania wniosków ogłoszono zaledwie kilka dni po tym, jak przywódcy UE podkreślili znaczenie badań i innowacji w Pakcie na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. 
  Komisja Europejska oczekuje, że ogłoszona dziś do rozdysponowania kwota 8,1 mld euro zapewni efekt dźwigni dla dodatkowej kwoty 6 mld euro inwestycji publicznych i prywatnych w badania. Zwiększy zatrudnienie o 210 tys. w perspektywie krótkoterminowej i przyczyni się do powstania w ciągu 15 lat wzrostu o wartości 75 mld euro, szacuje KE. 
  Całkowity budżet na badania i innowacje 7PR, rozpoczętego w 2007 r., wynosi 55 mld euro. Do tej pory wsparcie uzyskało ok. 19 tys. projektów i ponad 79 tys. uczestników (uczelni wyższych, organizacji badawczych i przedsiębiorstw) we wszystkich państwach członkowskich UE. Łączna kwota dotychczasowych inwestycji unijnych wyniosła 25,3 mld euro. Ponadto szacuje się, że do 2013 r. bezpośrednim wsparciem 7PR zostanie objętych 55 tys. naukowców. 
  Łączny unijny budżet na badania obejmuje środki, które nie są ujęte w ogłoszonych dzisiaj zaproszeniach. Obejmują one finansowanie realizacji traktatu Euratom, a dotyczącegobadań w dziedzinie energii jądrowej (993 mln euro), wspieranie "wspólnych inicjatyw technologicznych" z przemysłem (751 mln euro) i "wspólnych programów" ustanawianych między państwami członkowskimi. Łączny budżet obejmuje również środki dla Wspólnego Centrum Badawczego Komisji i wkład Komisji w mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka, zarządzany przez Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego. www.wnp.pl