Trzy sposoby na uniknięcie pułapek związanych z bezpieczeństwem ruchu

Konstruktorzy maszyn mogą pomóc użytkownikom końcowym uniknąć problemów związanych z bezpieczeństwem ruchu, przeprowadzając ocenę ryzyka i instalując w maszynach odpowiednie urządzenia.

NX-SL5 firmy Omron, jako jedyny sterownik obsługujący jednocześnie dwie sieci bezpieczeństwa, ułatwia podłączanie serwonapędów za pośrednictwem sieci FailSafe over Ethernet (FSoE) i umożliwia sterowanie bezpieczeństwem z szybkim czasem cyklu w zastosowaniach związanych z ruchem. 

Dzięki proaktywnemu projektowaniu bezpieczeństwa w produktach związanych z ruchem konstruktorzy i inżynierowie maszyn zapewniają zgodność produktu z przepisami. Mogą również chronić przyszłych operatorów i wzmocnić relacje z użytkownikami końcowymi. Każdy zautomatyzowany mechanizm ruchu znajdujący się wewnątrz maszyny, taki jak silnik lub serwomechanizm, stanowi potencjalne niebezpieczeństwo wypadku. Implementacja opisanych poniżej trzech zasad projektowania może pomóc w zmniejszeniu ryzyka powstania poważnych obrażeń u użytkowników. 

Zdjęcie: Omron Automation Americas

1. Przeprowadzanie oceny ryzyka na wszystkich etapach rozwoju maszyny 

Ocena ryzyka jest niezbędna do zrozumienia potrzeb bezpieczeństwa maszyny. Ocenę ryzyka należy przeprowadzać w zależności od konstrukcji maszyny, przy czym co najmniej jedna ocena powinna przypadać na dane etapy projektowania: w fazie koncepcyjnej, w fazie projektowania i po ukończeniu maszyny. Zaprojektowanie środków bezpieczeństwa w maszynach jest znacznie łatwiejsze i tańsze niż ich późniejsze doposażanie. Użytkownicy końcowi zwrócą na to uwagę. Najlepszą praktyką jest zlecanie oceny ryzyka niezależnemu ekspertowi. Zmniejsza to prawdopodobieństwo, że coś zostanie potraktowane uznaniowo lub ktoś błędnie zinterpretuje ryzyko. Niezależny fachowiec do spraw oceny ryzyka może odmówić pokusie pójścia na skróty, czy też dokonania oceny ryzyka jako mniej poważnego niż jest w rzeczywistości.

2. Zlecić wykonanie lub obliczenie pomiaru czasu zatrzymania. 

Niektóre urządzenia zabezpieczające, takie jak kurtyny świetlne, są zaprojektowane tak, aby zatrzymać części ruchome, jeżeli osoba przekroczy dany próg. Jednak zatrzymanie ruchu maszyny zawsze wymaga czasu. Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie zabezpieczające musi być umieszczone na tyle daleko, aby osoba nie mogła dotrzeć do źródła zagrożenia, dopóki maszyna nie przestanie się poruszać. Pomiary czasu zatrzymania, które zapewniają montaż urządzeń zabezpieczających w minimalnej dopuszczalnej odległości chroniącej operatorów, powinny być wykonywane co roku. Jeżeli ograniczenia sprzętowe lub złożoność aplikacji utrudniają pomiar, czas zatrzymania należy obliczyć przez zsumowanie danych dostarczonych przez producenta sprzętu (OEM) dla każdego elementu wyposażenia wraz z dodatkowymi 10–15%, aby uwzględnić różnice w wyposażeniu i pogorszenie wydajności.

3. Urządzenia sterujące bezpieczeństwem należy instalować w linii zasilającej, a nie w obwodzie sterującym 

Często pojawia się pokusa, aby zainstalować układ sterowania bezpieczeństwem silnika lub serwonapędu w jego obwodzie sterowania, a nie w linii zasilania. Niestety, jeżeli system bezpieczeństwa zostanie aktywowany, odetnie on tylko układ logiczny urządzenia, a nie zasilanie. Jeśli obwód sterujący ulegnie awarii, silnik lub serwomechanizm może nadal pracować i stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu. Powodem, dla którego ludzie czasami używają do tego celu obwodu sterującego jest fakt, że jest to tańsze i łatwiejsze. Urządzenia zabezpieczające są często dobierane na podstawie mocy linii, którą zabezpieczają. Potrzeba więcej mocy, aby zainstalować urządzenia bezpieczeństwa na linii zasilania, w przeciwieństwie do linii sterowania. Jednak oszczędzanie pieniędzy kosztem bezpieczeństwa nigdy nie jest dobrym pomysłem. Konstruktorzy maszyn mogą pomóc użytkownikom końcowym uniknąć kar ze strony podmiotów prawnych, a także uniknąć poważnych wypadków spowodowanych przez ich maszyny, stosując się do powyższych trzech zaleceń. To z kolei polepszy reputację producentów maszyn i zwiększy zaufanie klientów. 


Todd Mason-Darnell, Ph.D., kierownik ds. marketingu – usługi i bezpieczeństwo; Pamela Horbacovsky, inżynier FS (TÜV Rheinland) i kierownik produktu – bezpieczeństwo, Omron Automation Americas.