Systemy wizyjne maszyn

Bogactwo i różnorodność aplikacji wskazują na duży potencjał systemów wizyjnych maszyn poza dotychczasowym, popularnym obszarem ich zastosowań, czyli szeroko rozumianą kontrolą procesów przemysłowych. Wzrasta również ogólna liczba zakupów tego rodzaju systemów.
Opierając się na badaniach przeprowadzonych przez Control Engineering Reed Research Group, około 35% badanych spodziewa się wzrostu poziomu zakupów systemów wizyjnych maszyn w następnym roku, zaś 54% stwierdza, iż ich wydatki na tego typu systemy utrzymają się na dotychczasowym poziomie. Ankietę przeprowadzono wśród 182 prenumeratorów czasopisma, którzy zajmują się: promocją, wybieraniem, rekomendowaniem lub kupnem systemów wizyjnych maszyn.
Procentowe wskaźniki użytkowania systemów wizyjnych maszyn utrzymują się na poziomie dwucyfrowym, aż dla 15 różnego rodzaju zastosowań, co przedstawiono na wykresie.
Jak widać do najpopularniejszych aplikacji należą: systemy kontroli, odczytywanie kodów paskowych, sterowanie ruchem, szacowanie wymiarów oraz sterowanie robotami. Największy wzrost zastosowań, stwierdzony w roku 2005 w stosunku do roku 2004, nastąpił: w dziedzinie sterowania ruchem, procesów ciągłych, weryfikacji, diagnostyce, testach, utrzymaniu ruchu, aplikacjach typu SCADA, sterowaniu maszyn, obsłudze sprzętu CNC (np. obrabiarki sterowane numerycznie) oraz produkcji elementów dyskretnych.
Pośród tych wszystkich zastosowań 61% ankietowanych wykorzystuje je dla potrzeb wewnątrzzakładowych, 17% dla producentów oryginalnych urządzeń (OEM), zaś 22% w obu tych gałęziach jednocześnie.
Aplikacje inteligentne
? Aplikacje wykorzystywane w produkcji i montażudrzwi samochodowych oraz pokryw silników (maski samochodowe) stawiają coraz większe wymagania dostawcom systemów automatyki dla fabryk samochodów ? stwierdza William J. Amato, prezes firmy Phoenix Automation Group Inc. (www.phoenixautomationgroup.com).
? Spowodowało to rozwój i zastosowanie aplikacji obsługujących czujniki oraz systemy naprowadzające w precyzyjnym sterowaniu pracą robotów, realizujących zadania w przestrzeni trójwymiarowej ? podkreśla pan Amato. ? Podczas gdy wcześniej w tego typu aplikacjach używano skomplikowanych systemów wizyjnych (tzw. high-end) oraz techniki laserowej, obecnie odkrywamy, iż wymagające o wiele mniejszych nakładów finansowych oraz łatwe w instalacji czujniki inteligentne DVT SmartImage Sensors mogą być z powodzeniem wykorzystywane w tego rodzaju zastosowaniach. Wspomnieć tu należy między innymi aplikacje obsługujące: sortowanie karoserii samochodowych, pomiary i ocenę precyzyjności wykonania różnych elementów, jak: łączniki, przekładnie oraz inne podzespoły, jak również aplikacje pozwalające na wykrycie błędów czasie produkcji.
? Systemy sterowania robotami przemysłowymi mają specyficzne wymagania ? stwierdza Mark Sippel, dyrektor działu marketingu firmy Cognex In-Sight, oferującej czujniki wizyjne. ? Wzrastające wykorzystanie obrazów w sterowaniu i naprowadzaniu poruszających się układów, wymaga stworzenia bardzo szybkich systemów wizyjnych, mogących synchronizować rejestrację (capture) obrazu, jego obróbkę i analizę ? z pracą sterownika ruchu. Innym kluczowym zagadnieniem jest precyzja pracy tego typu systemów, ponieważ wymagają one doboru odpowiednich współczynników wiążących każdy z pikseli rejestrowanego obrazu z odległością do rzeczywistego obiektu oraz umożliwiających korelację rozdzielczości pracy systemu wizyjnego, z dokładnością i powtarzalnością sterowania poruszającego się układu.
Komunikacja ethernetowa
W kwestii wykorzystania sieci komunikacyjnych w systemach wizyjnych maszyn w 2004 roku respondenci przewidywali, iż wkrótce wykorzystanie przez nich sieci Ethernet przekroczy liczbę zastosowań dominującego dotychczas interfejsu RS-232. Przewidywania te okazały się słuszne, ponieważ sieci Ethernet zwiększyły swój udział w rynku z 65% w roku 2004 do 77% w roku bieżącym, zaś udziały komunikacji szeregowej RS-232 spadły w tym samym okresie z 73% do 69%. Warto podkreślić również wzrost udziałów innych sieci i standardów komunikacji jak: DeviceNet z 36% do 40%, Modus z 22% do 28% oraz Profibus-DP z 20% do 25%.
Joshua Jelonek, inżynier aplikacji systemów wizyjnych maszyn w firmie Keyence Corp. of America zgadza się z powyższymi stwierdzeniami: ? Sieci typu Ethernet to zdecydowanie przyszłość w dziedzinie komunikacji systemów sterowania. Zarówno ich szybkość transmisji, jak i elastyczność, niosą z sobą liczne korzyści dla inżynierów, którzy potrzebują narzędzia do przesyłu danych w celu prowadzenia analiz czy też realizacji śledzenia procesu produkcyjnego.
Dla dostawców systemów wizyjnych maszyn zadanie priorytetowe wiąże się z dostarczeniem klientom potężnego, łatwego w użytkowaniu oprogramowania do akwizycji danych, tak by spełnić wciąż rosnące wymagania klientów. Wśród innych wyłaniających się zza horyzontu metod i standardów komunikacyjnych Joshua Jelonek wymienia: Ethernet/IP, Modus/IP, Profinet oraz OPC.
Jakie są podstawowe zastosowania systemów wizyjnych maszyn?

Źródło: Control Engineering/Reed Research, Maj 2005 i Czerwiec 2004
Siedem obszarów o największym wzroście aplikacji systemów wizyjnych, pojawiających się w ankietach roku 2004 i 2005 to: sterowanie ruchem, procesy ciągłe, weryfikacja, diagnostyka, testowanie, utrzymanie ruchu, aplikacje SCADA, sterowanie maszyn, sprzęt CNC oraz produkcja elementów dyskretnych
Około 52% respondentów, wspomnianej na wstępie ankiety, w roku 2005 wykorzystuje w swym zakładzie inteligentne czujniki wizyjne ? w porównaniu do 46% w roku 2004. Z kolei 83% z nich stwierdza, iż czujniki te w pełni spełniają swoje zadanie, w stosunku do 90% w roku 2004. W dodatkowych komentarzach respondenci podkreślają: przewagę inteligentnych czujników w porównaniu z kontrolą prowadzoną przez człowieka oraz ich łatwość programowania i wysoki współczynnik właściwej realizacji powierzonych im zadań. Jako przyczynę niezadowolenia wymieniają zaś najczęściej niewystarczającą precyzję pracy tego typu urządzeń.
? Wydaje się, iż szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na przedstawione tu dane statystyczne, dotyczące spełnienia wymagań użytkowników przez inteligentne kamery i czujniki ? spadek z 90% do 83% ? stwierdza Kyle Voosen, menedżer produkcji systemów wizyjnych maszyn w firmie National Instruments. ? Oznacza to, jak wiele jest do zrobienia w kwestii wyjaśnienia klientom możliwości poszczególnych urządzeń. Wspomniane niekorzystne zjawisko może być również efektem tzw. syndromu redukcji kosztów. Wraz ze sprzedażą inteligentnych kamer po niskich cenach można jednocześnie spodziewać się wydatków rzędu nawet kilku tysięcy dolarów wówczas, gdy zostaną już one zamontowane i będą pracować. Wszelkie zaś obawy i troski związane z precyzją pracy systemów wizyjnych, są najczęściej kwestią właściwego oprogramowania. Być może przyczyną frustracji klientów jest tu zbyt duża prostota i ograniczenie funkcjonalności oprogramowania konfiguracyjnego, dostarczanego wraz z inteligentnymi kamerami, zwłaszcza w przypadku niewielkich i tanich systemów wizyjnych.
Osiągi, wsparcie techniczne, łatwość instalacji i obsługi
Według samych ankietowanych trzema podstawowymi kryteriami decydującymi o wyborze przez nich danego systemu wizyjnego maszyn są: parametry związane z osiągami tego systemu, właściwe wsparcie techniczne oraz prostota obsługi. Aż siedem kryteriów przewyższa rangą ważności cenę zakupu systemu.
Dyrektor działu produktów dla systemów wizyjnych w firmie Banner Engineering, Dan Holste zauważa: ? Wielokrotnie jako kryterium wyboru systemu wizyjnego w ankiecie wymieniana jest łatwość jego obsługi, mająca szczególne znaczenie w zakładach produkcyjnych, gdzie operatorzy urządzeń obciążeni są licznymi obowiązkami oraz muszą obsługiwać skomplikowane systemy wizyjne maszyn. Osiągi znajdują się na pierwszej pozycji listy kryteriów wyboru ? i tak właśnie powinno być. Czujnik musi być przede wszystkim zdolny do wykonania powierzonego mu zadania lub w ogóle nie być implementowany, pomimo swej niskiej, atrakcyjnej ceny oraz prostej obsługi.
Kontynuując powyższe rozważania Mark Sippel stwierdza: ? Obserwowane w tym roku znaczne obniżenie poziomu poczucia zaspokojenia swych wymagań przez użytkowników systemów wizyjnych może być wynikiem niewłaściwych założeń przyjętych przez inżynierów, którzy je tworzą, założeń opartych głównie na kryterium redukcji kosztów, co automatycznie przenosi się na powstawanie pewnych luk w systemach zarówno w ich zasobach sprzętowych, jak i programowych. Być może to właśnie stanowi o wzroście zainteresowania klientów droższymi ofertami dostawców systemów wizyjnych, które gwarantują jednak właściwe wsparcie techniczne, poparte szeroką wiedzą osób instalujących oraz integrujących system, jak również zapewniających pełną opcję narzędzi programowych dla systemu.
Postrzeganie kosztów systemów wizyjnych maszyn przez respondentów pozostaje właściwie niezmienne: 57% z nich uważa, iż systemy takie nie są zbyt drogie lub też nadmiernie skomplikowane we wdrażaniu; 43% ma przeciwne zdanie, podobnie jak w roku poprzednim. Nie jest zaskoczeniem odnotowany w roku 2005 spadek znaczenia bariery kosztów kapitałowych, niezbędnych dla wdrożenia systemów wizyjnych w przedsiębiorstwie. W roku 2004 to właśnie one stanowiły największą przeszkodę w inwestycjach związanych z systemami wizyjnymi maszyn dla 46% ankietowanych. W roku 2005 jest ich już tylko 39%. Bariera związana ze znaczeniem systemów wizyjnych w porównaniu z innymi projektami automatyzacji stanowiła istotny problem dla 14% ankietowanych w roku 2004 i 19% w roku bieżącym.
Spośród innych znaczących barier we wdrażaniu systemów wizyjnych odnotowanych w ankietach z roku 2005 przytoczyć można: dla 12% ? zrozumienie technologii wizyjnej, 10% ? akceptacja przez personel fabryki, 10% ? zasoby inżynierskie, 4% ? trudność użycia oraz 7% ? inne powody. Dan Hoste z firmy Banner stwierdza: ? Brak akceptacji dla tego typu systemów jest wynikiem zarówno niskiej świadomości technicznej (stereotyp o trudnej obsłudze) ? zrozumienia technologii funkcjonowania produktów, urządzeń systemowych oraz zasad ich obsługi, jak również strachu przed koniecznością redukcji zatrudnienia. Duże kompanie produkcyjne są w stanie uporać się z obiema tymi kwestiami i dlatego też mogą być one bardziej konkurencyjne na rynku oraz wytwarzać produkty wyższej jakości.
Adaptacja systemów trwa
Integratorzy systemów wizyjnych otrzymują coraz więcej zleceń. Odsetek respondentów ankiety zatrudniających integratorów w tej dziedzinie wzrósł z 19% w roku 2004 do 25% w roku bieżącym; procent planujących takie zatrudnienie również wzrósł, lecz nieznacznie, z 16% do 18%.
Kryteria decydujące o zakupie systemu wizyjnego maszyn

Źródło: Control Engineering/Reed Research, Maj 2005 i Czerwiec 2004
Respondenci ankiety z roku 2004 wymienili jako pierwsze pięć: osiągi/wydajność, kompleksowość rozwiązania, łatwość użytkowania, łatwość konfiguracji i ustawień oraz wytrzymałość
Zwiększone wydatki na systemy wizyjne oraz ich integrację mogą sugerować, iż rynek przekonuje się powoli do tego typu rozwiązań, wynika z opinii Roberta Lee, menedżera sprzedaży produktów dla systemów wizyjnych firmy Omron Electronics.
Ewolucja tegoż rynku trwa już ponad 30 lat. Ben Dawson, kierownik działu strategii rozwoju w firmie Coreco Imaging Inc. podkreśla: ? Idea systemów wizyjnych maszyn zaprezentowana została na początku lat 70., zaś pierwszą realizację praktyczną rozpoczęto w latach 80. do kontroli produkcji podzespołów elektronicznych. Czynnikami decydującymi o powodzeniu tego przedsięwzięcia były: uzyskanie wysokiej precyzji montażu elementów elektronicznych, wysoki stopień kontroli środowiska montażowego oraz wysoka motywacja i chęć zmagania się z nową technologią wśród środowiska inżynierskiego elektryków i utrzymania ruchu. Równocześnie rozwijały się techniki skanownia OCR (Optical Charakter Recognition ? przetwarzanie znaków graficznych na kod zrozumiały dla maszyn cyfrowych, komputera) oraz kodów paskowych, jednakże były one napędzane przez niezależne od siebie sektory (siły) rynku. W ciągu ostatnich 15 lat producenci i dostawcy technologii systemów wizyjnych popchnęli ją przede wszystkim ku zastosowaniom w kontroli, śledzeniu produkcji zróżnicowanych elementów, szczególnie w zanieczyszczonych, trudnych środowiskach oraz podjęli spore wysiłki w celu uczynienia swych produktów łatwiejszymi w użytkowaniu.
? Ciągły rozwój technologii i algorytmów programowych powiększy i zróżnicuje w jeszcze większym stopniu obszar zastosowań systemów wizyjnych, jak chociażby produkcja czy przetwarzanie żywności ? dodaje Ben Dawson.
SYSTEMY WIZYJNE MASZYN ? PRODUKTY
Kontroler produkcji ?wafli? półprzewodnikowych; aktualizacja oprogramowania
Firma DVT Corp. wchodzi w obszar produkcji półprzewodników wprowadzając na rynek nowykontroler (czytnik) tzw. wafli, czyli cienkich warstw materiałów półprzewodnikowych stosowanych m.in. w produkcji: układów scalonych, mikroprocesorów itp.; w ostatnim czasie udostępniła ona również aktualizację swego darmowego oprogramowania Intellect dla systemów wizyjnych. Wspomniane kontrolery mają za zadanie śledzenie elementu poddawanego obróbce oraz prowadzenie w czasie rzeczywistym potwierdzeń realizacji kolejnych etapów tejże obróbki. Zintegrowane obiektywy kamer oraz elementy generujące oświetlenie zapewniają w sposób elastyczny i spójny odczyt niezbędnych kodów identyfikacyjnych na różnych etapach produkcji wprowadzających zmiany wyglądu wafla półprzewodnikowego, a objawiające się zmianą kontrastu i kolorów rejestrowanego obrazu. Nabycie przez kompanię DVT firmy MTI Machine Visio w roku 2004 umożliwiło stworzenie nowego, doskonalszego systemu typu OCR oraz dekodowania w dziedzinie systemów wizyjnych, dzięki połączeniu doświadczeń związanych z tworzeniem zaawansowanych algorytmów sterowania (firma MTI) oraz technologii kamer inteligentnych (firma DVT). Opracowany w ten sposób system jest, zdaniem przedstawicieli kompanii DVT, ?bardziej niezawodny? oraz ?charakteryzuje się znacznie niższą ceną w stosunku do dotychczasowych rozwiązań?. Wstępne szacunki ustawiają ją na poziomie ok. 5 000 USD. Oferowane przez firmę DVT bezpłatnie oprogramowanie do tego systemu wizyjnego maszyn, Intellect v. 1.2 zawiera nowe algorytmy pracy udostępniając wiele ciekawych narzędzi jak: śledzenie elementów na podstawie kodów, czytanie znaków liter, zliczanie oraz dynamiczne skalowanie. Ulepszony interfejs użytkownika zawiera m.in.: strukturę okienkową, komendę przywracania oraz proste narzędzie rysowania ?snap to shape?. Okno ?System Explorer Window? umożliwia użytkownikowi podgląd fontów oraz tworzonych skryptów, zaś udoskonalone okno właściwości ?Properties Window?, z układem graficznym w postaci hierarchicznie uporządkowanego drzewa, stanowi właściwie zorganizowany, ułatwiający tworzenie i zarządzanie aplikacją interfejs użytkownika. Opcja pomocy udostępnia działy edukacyjne, bazujące na nauce w systemie online lub też dyskach CD, opcja ta zawiera również opcje darmowego uaktualniania pakietu oraz darmowych narządzi diagnostycznych i rozwiązywania problemów w trybie online.
DVT www.dvtsensors.com; www.dvt.pl
Dystrybucja w Polsce: SKK www.skk.com.pl
Czujnik wizyjny o rozdzielczości 2 megapikseli
Czujnik In-Sight 5403 dla systemów wizyjnych, o rozdzielczości 1600 x 1200 pikseli,przechwytuje pełnoekranowe, dwumegapikselowe obrazy, z szybkością do 14 rejestracji na sekundę, tak aby zapewnić właściwą stabilność obrazu w celu prowadzenia bardziej wiarygodnych analiz obrazów poruszających się obiektów. Umożliwia to uzyskanie wysokiej precyzji w szacowaniu i ocenie poprawności procesu, pozycjonowaniu oraz monitorowaniu niewielkich elementów. Zwiększona rozdzielczość w modelu 5403 może być wykorzystana również do obserwacji dużych powierzchni, rzutów większych obiektów, lub też do obserwacji na jednym obrazie kilku przedmiotów. Ewentualnie czujnik tego typu może zostać zainstalowany w większej odległości od obserwowanych obiektów, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej rozdzielczości obrazu. Urządzenie to jest niezależnym, przeznaczonym do zastosowań przemysłowych czujnikiem wizyjnym, spełniającym wymagania norm IEC w zakresie odporności na uderzenia i wibracje, który uzyskał również wskaźnik IP67 (NEMA 6) w zakresie ochrony przed zabrudzeniami i spłukiwaniem. Czujnik ten ma wbudowany interfejs standardu komunikacyjnego Ethernet oraz oprogramowanie In-Sight Explorer, będące połączeniem wielofunkcyjnego interfejsu wizji z zaawansowanymi narzędziami upraszczającymi modyfikację i zarządzanie aplikacją oraz administrowanie siecią. Uruchamiany wraz z opcjonalnym elementem PatMax oraz właściwie zamocowany czujnik typu 5403 może w znaczący sposób poprawić precyzyjność oraz powtarzalność kontroli ciągłego procesu produkcyjnego, również w systemach o zawyżonych wymaganiach.
Cognex www.cognex.pl
Dystrybucja w Polsce: SKK www.skk.com.pl
Partner System Integrator: PSA Zapis-Hardware sp. z o.o. www.zapishw.com.pl
System wizyjny o rozdzielczości 1,3 megapiksela
System wizyjny PresencePlus P4 Geo 1.3 megapixel to kamera przemysłowa przeznaczona do bardzo szczegółowej, zautomatyzowanej kontroli, charakteryzująca się niską ceną w porównaniu z innymi systemami wizyjnymi tej klasy. Dzięki obrazowi o rozdzielczości 1,3-megapiksela jest ona w stanie kontrolować niewielkie detale na różnego typu powierzchniach o wymiarach od kilku centymetrów do kilkudziesięciu metrów. System ten znajduje zastosowanie przede wszystkim: w przemyśle samochodowym, farmaceutycznym, metalowym i tworzyw sztucznych, a także w procesach pakowania czy montażu. Przykładem zastosowania kamery przemysłowej może być m.in. detekcja obecności kleju rozprowadzanego przez ramię robota dookoła wewnętrznej krawędzi tapicerki drzwi samochodowych, detekcja obecności uchwytów montażowych i ich prawidłowego rozlokowania lub kontrola obecności 24 butelek w skrzynce przed jej zamknięciem. Prosta, zdalna funkcja TEACH pozwala na przystosowanie i ?nauczenie? kamery nowych warunków detekcji bez konieczności podłączania do komputera lub wyłączania linii produkcyjnej. Wbudowane wyjście podglądu wideo pozwala użytkownikowi na obserwację kontrolowanych elementów w czasie rzeczywistym oraz umożliwia podgląd błędnych elementów bez konieczności podłączania komputera. Urządzenie wyposażone jest w złącze Ethernet 10/100 ? RS-232 ? lub cztery dwustanowe wejścia/wyjścia. Trzy dwukolorowe diody LED sygnalizują stan systemu wizyjnego podczas programowania i normalnej pracy. Kamera jest zasilana napięciem 24 V dc. Dodatkowo w ofercie można znaleźć bardzo szeroki wybór różnych typów oświetleń oraz obiektywów.
Turck www.turck.pl
Czujnik koloru RGB najnowszej generacji
W ostatnim czasie japoński koncern KEYENCE wprowadził na rynek najnowszą generację czujnika koloru serii CZ-V20. Zastosowano w nim najnowsze rozwiązania techniczne, niespotykane dotychczas w przemysłowych czujnikach koloru. Nowa konstrukcja czujnika pozwoliła na wyeliminowanie, często występujących w innych typach czujników, błędów detekcji koloru, spowodowanych zmianami stanu obiektu, takimi jak np.: refleksy światła z otoczenia odbijane od błyszczącej powierzchni obiektu, położenia obiektu w stosunku do głowicy czujnika, zmiany nachylenia powierzchni obiektu itp. Głowica czujnika koloru standardowo wyposażona została w filtr polaryzacyjny, eliminujący refleksy odbite od połyskliwej powierzchni. Czujnik rozpoznaje dokładnie obiekt wyłącznie według składników jego koloru. Czujnik koloru serii CZ-V20 ma bardzo przydatną funkcję równoczesnego rozróżniania czterech różnych obiektów. W pamięci czujnika można przechowywać wcześniej zaprogramowane informacje o czterech obiektach. Podczas pracy czujnik sygnalizuje, który obiekt został wykryty, przez wysłanie sygnału wyjściowego na wyjście przypisane do danego obiektu. Istnieje możliwość kalibracji czujnika sygnałem zewnętrznym, np. z PLC.
Więcej na temat tego czujnika w dziale ?Produkty?.
KEYENCE www.keyence.com
Dystrybucja w Polsce: Semac keyence@semac.pl
Zaawansowane algorytmy usprawniają systemy wizyjne
NI Vision 7.1 Development Module oferuje setki narzędzi do analizy obrazu dla inżynierów i naukowców korzystających z LabVIEW, LabWindows/CVI, C/C++ lub Visual Basic. Umożliwia on tworzenie rozbudowanych aplikacji wyposażonych w funkcje: inspekcji, wyrównywania, identyfikacji i pomiarów obiektów. Oprogramowanie zawiera wiele nowych algorytmów, m.in.: rozpoznawanie obiektów na podstawie ich cech geometrycznych, klasyfikację obiektów, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), odczyt kodów paskowych. Ułatwiają one lokalizowanie, sortowanie i śledzenie obiektów nawet mimo niskiej jakości obrazu.
Funkcja rozpoznawania obiektów na podstawie ich cech geometrycznych umożliwia lokalizowanie obiektów poprzez analizę ich krawędzi i kształtów, w mniejszym stopniu uwzględniając ich teksturę i cienie. Daje ona dobre rezultaty także w tych przypadkach, kiedy obiekty pozornie zmieniają swój rozmiar w związku ze zmianą odległości od kamery, np. w środowisku pracy robotów czy na linii montażowej.
Inne narzędzia służą do łatwiejszej identyfikacji, śledzenia i sortowania części. NI Vision Assistant umożliwia opracowywanie prototypu aplikacji jeszcze przed napisaniem jej kodu. Jest on następnie konwertowany do postaci diagramów LabView lub gotowego kodu NI LabWindows/CVI, C/C++ czy Visual Basic, który z kolei może funkcjonować samodzielnie lub uzupełnić większą aplikację z zakresu analizy obrazu, sterowania przemysłowego czy akwizycji danych.
Oddzielne oprogramowanie NI Vision Builder for Automated Inspection 2.5 to konfigurowalne narzędzie do tworzenia, testowania i wdrażania systemów analizy obrazu bez konieczności pisania kodu, wyposażone w nowe algorytmy, funkcje komunikacji przemysłowej i rozszerzoną obsługę wielu kamer.
National Instruments www.ni.com/poland
Czujnik wizyjny ZFV Smart obniża koszty i zwiększa prędkość działania aplikacji
ZFV jest kompaktowym czujnikiem wizyjnym OMRON umożliwiającym badanie charakterystycznych parametrów obiektu z wykorzystaniem analizy obrazu z kamery CCD. ZFV ma możliwości dostępne dotychczas w zawansowanych systemach wizyjnych, a jego programowanie zajmuje mniej niż minutę. Kompaktowy wzmacniacz ZFV ma wbudowaną konsolę programującą oraz kolorowy ekran LCD, na którym wyświetlane jest menu programowania czujnika, a także obraz widziany przez głowicę z przetwornikiem CCD. Menu programowania umożliwia intuicyjne programowanie czujnika poprzez wybór odpowiednich parametrów wyświetlanych na ekranie LCD w postaci kolorowych ikonek z zobrazowanymi funkcjami. Wyświetlany na ekranie obraz z kamery ułatwia pozycjonowanie obiektu i kontrolę działania czujnika ZFV bez konieczności stosowania dodatkowych monitorów wideo czy komputerów.
Czujnik ZFV umożliwia kontrolę różnorodnych obiektów poprzez porównanie z zapamiętanym obrazem wzorca lub wykonywanie prostych pomiarów obiektu, jak: poprawność położenia i kształtów, jasność, jednolitość powierzchni, obecność nadruków, obecność i położenie etykiet, uszczelek i wiele innych. Wynikiem pomiaru jest ocena OK/NG (obiekt prawidłowy/wadliwy) i załączenie lub nie odpowiedniego wyjścia tranzystorowego. Krótkie czasy odpowiedzi, od kilku do kilkunastu milisekund, pozwalają na pracę systemu w szybkich aplikacjach kontroli jakości bezpośrednio na liniach produkcyjnych.
Czujnikiem wizyjnym ZFV, podobnie jak standardowym czujnikiem optycznym, steruje się poprzez dwustanowe wejścia cyfrowe, z możliwością zdalnego wyzwalania czujnika,włączenia pracy ciągłej, zdalnego uczenia czy wyboru jednego z 8 banków pamięci ustawień. Cena kompletnego, gotowego do pracy zestawu ZFV wynosi 2 000 USD.
Omron Electronics www.omron.com.pl
System inteligentnych kamer
Urządzenia Impact T25 i T21 to najnowsze uzupełnienia rodziny inteligentnych kamer serii T, przeznaczonych do szybkich, zautomatyzowanych kontroli. T25 został zaprojektowany, by zapewnić producentom zwiększoną dokładność oraz poprawić detekcję defektów, w stosunku do popularnych systemów wizyjnych maszyn. T21 to niewielka kamera z mikrogłowicą do montażu w wąskich, ciasnych przestrzeniach. Obie kamery są w pełni funkcjonalnymi, niezależnymi systemami wizyjnymi. Poprzez sieć udostępnione są w pełni funkcjonalne ich wersje demonstracyjne oraz materiały szkoleniowo-informacyjne, dające szczegółowe informacje o jakości produktów oraz ich zdolnościach przetwarzania obrazu. Oprogramowanie Inspection Builder dysponuje wszystkimi cechami w pełni skalowalnego systemu wizyjnego, oferowanymi w eleganckiej, prostej formie. Przedstawiciele producenta informują również, iż jest to w pełni cyfrowy system, rejestrujący nieskazitelne obrazy, które następnie mogą być transmitowane bez utraty jakości, z dużą szybkością i na duże odległości, przełamując bariery narzucane przez konwencjonalne systemy analogowe.
PPT Vision www.pptvision.com
Dystrybucja w Polsce: MPL Technology sp. z o.o. www.mpl.pl
Zestaw Adept iSight
Zestaw Adept iSight firmy Adept Technology Inc. umożliwia wyposażenie robotów z zintegrowanym kontrolerem serii Adept Cobra i600/i800 w prosty w zastosowaniu i wydajny system wizyjny.
W skład oferowanego pakietu wchodzi: kamera z interfejsem IEEE 1394 (FireWire), obiektyw 16 mm, oprogramowanie, okablowanie oraz instrukcja obsługi. Oprogramowanie sterujące zestawu uruchamiane jest na komputerze klasy PC, zapewniając wysoką wydajność całego systemu.
Adept iSight wykorzystuje: funkcje biblioteczne pakietu HexSight ? narzędzia do tworzenia aplikacji wizyjnych, oprogramowanie narzędziowe dla robotów firmy Adept ? AdeptDesktop oraz możliwości pakietu ActiveV+, służącego do wymiany danych pomiędzy robotem i komputerem PC.
Adept iSight umożliwia szybkie opracowanie i uruchomienie aplikacji wizyjnych dzięki: gotowym do użycia procedurom kalibracyjnym, wysokowydajnym funkcjom do obróbki obrazu i rozpoznawania obiektów oraz prostej obsłudze. Procedury są opracowane w sposób gwarantujący nawet początkującemu użytkownikowi osiągnięcie dokładnej kalibracji kamery, która jest niezbędna do dokładnego i bezbłędnego pobierania obiektów przez robota.
Głównym zastosowaniem opisywanego zestawu jest budowa elastycznych stanowisk produkcyjnych, przeznaczonych do: montażu, segregacji lub kontroli jakości. Zestaw może również znaleźć zastosowanie w przetwórstwie tworzyw sztucznych do paletyzacji wyprasek.
Niedługo oferowana będzie rozszerzona wersja zestawu, przeznaczona dla kontrolera serii CX firmy Adept.
TB-Automation www.tb-automation.com.pl
Artykuł pod redakcją
Andrzeja Ożadowicza