Relacje z integratorami systemów kluczem do przewagi konkurencyjnej producentów

Fot. 1. Wiele możliwości Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) wynika z integracji właściwości platformy sterowania i funkcjonalności systemu sterowania w całym zakładzie. | Zdjęcie: Automation NTH

Powodów, dla których warto nawiązać głębszą, strategiczną współpracę z integratorem, wykraczającą poza pojedynczy projekt, jest wiele. Omówimy kilka z nich. 

Producenci muszą stale poprawiać wydajność i efektywność w swoich zakładach, aby móc konkurować w skali globalnej. Potencjalnym źródłem przewagi konkurencyjnej, o którym producenci często zapominają, są ich relacje z integratorami systemów. Producenci, którzy budują głębokie, strategiczne partnerstwo z wiodącym integratorem, będą mieli przewagę konkurencyjną nad innymi, którzy utrzymują tradycyjne, transakcyjne podejście.

Wielu producentów nadal prowadzi projekty automatyzacji w ten sam sposób, w jaki robiło się to przez lata: Opracowują zakres ze swoim wewnętrznym zespołem, wysyłają zapytanie ofertowe (RFP) do wykwalifikowanych dostawców, wybierają najtańszą ofertę, a następnie powtarzają to dla każdego projektu. Producenci, którzy stosują takie podejście, nie widzą w pełni wartości integracji, która mogłaby zostać wykorzystana w przypadku innego rodzaju relacji z integratorem.

Producenci powinni raczej dążyć do rozwoju relacji z integratorem, która wykracza daleko poza zakres pojedynczego projektu. Aby zmaksymalizować wartość, integrator powinien być partnerem od momentu koncepcji projektu poprzez wsparcie produkcji, analizę hali produkcyjnej i optymalizację maszyn. W Automation NTH określamy tę rolę jako „architekt automatyki”.

Odpowiedzialność za poniesione ryzyko

Znamy historię konstruktora maszyn, którego projekt okazał się nietrafiony, ponieważ jego klient miał nierealistyczne oczekiwania co do czasu cyklu, jaki może osiągnąć maszyna. Klient przed realizacją projektu zaangażował konsultanta ds. automatyzacji, który miał dostarczyć raport z szacunkowym czasem cyklu i wydajnością, które można osiągnąć dzięki automatyzacji, a następnie umieścił szacunki konsultanta w swoich wymaganiach projektowych. Konstruktor maszyn miał obawy co do tych oczekiwań, ale mimo to podjął się realizacji projektu. Kiedy okazało się, że obawy konstruktora maszyn były uzasadnione i osiągnięcie pożądanego czasu cyklu nie było możliwe, klient wskazał na raport konsultanta i stwierdził, że jest to możliwe. W wyniku realizacji projektu doszło do sporu sądowego pomiędzy obiema stronami.

Dlaczego ten projekt zakończył się takim bałaganem? Jednym z powodów było to, że konsultant ds. automatyzacji nie ponosił ryzyka za swój projekt – nie wziął odpowiedzialności za konsekwencje swoich rad i dlatego nie miał motywacji, aby zrozumieć dlaczego maszyna może nie pracować na teoretycznym maksimum swoich możliwości.

Branie odpowiedzialności ma znaczenie również w innych fazach projektu. Zaangażowany integrator na wszystkich etapach tworzenia projektu, uruchomienia, wsparcia produkcji, konserwacji zapobiegawczej i optymalizacji maszyny będzie miał najwięcej do powiedzenia – jeśli architekt automatyki popełni błąd w jednej z faz, będzie musiał ponieść konsekwencje i go naprawić.

Rys. 1. Firma może zoptymalizować swoją wydajność, jeśli posiada pętlę sprzężenia zwrotnego do pomiaru wydajności, samodoskonalenia i wprowadzania zmian. | Grafika: Automation NTH

Szybsze pętle sprzężenia zwrotnego

Szybkie pętle informacji zwrotnej są ważnym sposobem na ciągłe doskonalenie. Na przykład, jeśli maszyna jest zainstalowana bez systemu, który mierzy wydajność produkcji maszyny, skąd firma może wiedzieć, co powoduje odchylenia w produkcji lub czy istnieje łatwy sposób na zwiększenie wydajności? Firma nie może zoptymalizować wydajności, jeśli nie posiada pętli sprzężenia zwrotnego do pomiaru wydajności, samodoskonalenia i wprowadzania zmian (patrz rys. 1).

Tradycyjne, transakcyjne podejście do automatyzacji, w którym integrator zleca wykonanie pojedynczego systemu, a następnie odchodzi, ogranicza możliwości integratora w zakresie pomocy producentowi w uczeniu się i dostosowywaniu. Jeśli integrator pozostaje na miejscu, aby pomóc w obsłudze poprodukcyjnej i analizie wydajności maszyny, będzie to prowadzić do ciągłego doskonalenia maszyny i pozwoli zespołowi zastosować zdobytą wiedzę na temat produkcji do poprawy sposobu podejścia do następnego projektu. I tak zamyka się pętla sprzężenia zwrotnego.

Wiedza plemienna

Jednym z najważniejszych kroków w udanym projekcie automatyzacji jest zrozumienie procesów producentów. W Automation NTH staramy się poznać procesy klientów lepiej niż oni sami i wierzymy, że skutkuje to lepszymi wynikami. Z głębokim partnerstwem wiedza o procesach producenta, wymaganiach, systemach i celach gromadzi się z czasem. 

Część z tej wiedzy można uznać za „plemienną”, ponieważ jest ona nieudokumentowana i zdobywana wraz z upływem czasu i zbieranym doświadczeniem. Gromadząc wiedzę plemienną, integrator może być w stanie stworzyć innowacyjne podejście do automatyzacji, które pozwala osiągnąć cele producenta w sposób, który nie mógłby być przewidziany w wymaganiach RFP. Wiedza plemienna może również zmniejszyć ryzyko, że coś, co zostało pominięte w RFP, prześlizgnie się przez luki wymagań projektu.

Przemysłowy Internet Rzeczy

Wiele możliwości Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) wynika z integracji właściwości platformy sterowania, takich jak sterowanie ruchem, sterowanie sekwencjami, sterowanie logiczne, programowanie i konfiguracje interfejsu człowiek – maszyna (HMI) oraz integracji funkcji systemu sterowania, takich jak zdalny dostęp, monitorowanie stanu, zdalna diagnostyka itp. w całym zakładzie (patrz fot. 1). Zintegrowana platforma sterowania umożliwi firmom wykorzystanie możliwości IIoT w celu osiągnięcia optymalizacji procesów w całym zakładzie i poprawy komfortu użytkowania. Ściśle zintegrowaną platformę najlepiej można osiągnąć poprzez głębokie partnerstwo z integratorem, który obejmuje swoim zasięgiem wszystkie zakłady i systemy.

Na przykład wdrożenie analityki predykcyjnej działa poprzez zidentyfikowanie problemu, wygenerowanie hipotezy, zebranie danych, które mogą być istotne dla udowodnienia hipotezy, a następnie wykorzystanie algorytmów do analizy danych. Wynik wyjaśni pierwotną przyczynę problemów, która może być następnie wykorzystana do przewidywania, kiedy mogą one wystąpić w przyszłości. Wdrożenie analityki predykcyjnej może przynieść duże korzyści, ale wykracza poza normalny proces RFP i wymaga silnego partnerstwa strategicznego integratora, aby odnieść sukces.

Fot. 2. Na etapie projektowania integrator może pomóc zapewnić, że produkt jest zoptymalizowany i zmniejszyć ryzyko z etapu realizacji projektu. | Zdjęcie: Automation NTH

O programie Certified Automation Partner

W Automation NTH wierzymy, że głębokie partnerstwo strategiczne leży w najlepszym interesie producentów i dlatego odpowiednio rozwinęliśmy naszą ofertę usług. Staramy się być architektem automatyzacji” naszych klientów i pomagamy im przekształcić wizję i cele w rzeczywistość. Nasze usługi obejmują obecnie: przedprojektowe konsultacje strategiczne w zakresie architektury automatyzacji, wsparcie produkcyjne po zakończeniu projektu, analizę maszyn, tworzenie sieci i szkolenia. Posunęliśmy się tak daleko, że stworzyliśmy nowy program, aby pomóc producentom nawet wtedy, gdy nie jesteśmy w ogóle zaangażowani w dany projekt.

Nazywamy to naszym programem Certified Automation Partner (CAP). Stworzyliśmy ten program, ponieważ zakup sprzętu do automatyzacji jest zadaniem trudnym. Automatyka jest bardzo złożona i techniczna, a różnice pomiędzy możliwościami dostawców automatyki trudno zauważyć i ocenić. Wybór niewłaściwego dostawcy może mieć katastrofalne skutki, dlatego kwalifikujemy firmy z branży automatyki, stosując rygorystyczny proces oceny i wykorzystując naszą wiedzę na temat najlepszych praktyk w branży automatyki. Jeśli firma kwalifikuje się do programu, zostaje Certyfikowanym Partnerem Automation.

Program CAP umożliwia Automation NTH współpracę z producentami w celu rekomendowania konkretnych partnerów do projektu w oparciu o ich dopasowanie do wymagań aplikacji. W niektórych przypadkach, jak pomożemy producentowi wybrać partnera, możemy już nie angażować się bezpośrednio. 

Jeśli jest to wskazane, Automation NTH może zapewnić automatyzację pod klucz poprzez połączenie naszej inżynierii sterowania i doświadczenia w zarządzaniu projektem z mechanicznymi możliwościami certyfikowanego partnera. W zależności od sytuacji, możemy odgrywać rolę głównego lub podrzędnego certyfikowanego partnera.

Wymierne korzyści

Program CAP przynosi korzyści producentom, ponieważ Automation NTH może pomóc opracować zakres i wymagania projektu automatyzacji w celu zmniejszenia ryzyka i wyeliminowania niepotrzebnych kosztów. Jeśli poprowadzimy część inżynierii sterowania w projekcie, producent może mieć spójną architekturę sterowania, szablony i możliwości w zakresie wykorzystania IIoT w wielu systemach automatyki, niezależnie od tego, który dostawca buduje maszynę.

Program CAP jest wynikiem naszej wewnętrznej filozofii, że głębokie, strategiczne partnerstwo leży w najlepszym interesie wszystkich stron i powinniśmy pomagać producentom w rozwiązywaniu ich największych problemów, nawet jeśli nie odnosimy bezpośrednich korzyści.

Producenci zainteresowani przeniesieniem relacji z integratorem na wyższy poziom powinni podjąć następujące kroki:

  • Zorganizować spotkanie z integratorem, aby omówić cele i inicjatywy organizacyjne oraz sposoby tworzenia wartości z partnerstwa.
  • Włączyć integratora do projektu na jak najwcześniejszym etapie – nawet jeśli jest to tylko pomysł. Na etapie projektowania integrator może pomóc w zapewnieniu, że produkt jest zoptymalizowany pod kątem możliwości produkcyjnych, i zmniejszyć ryzyko na etapie realizacji projektu (patrz fot. 2).
  • Korzystać z usług integratora przez cały cykl życia projektu, aby optymalizować istniejący kapitał.

Jesteśmy głęboko przekonani, że jeśli producenci przejdą przez te kroki, aby nawiązać współpracę z wiodącym integratorem, osiągną doskonałe wyniki.


Greg Young jest wiceprezesem ds. administracji biznesowej w Automation NTH.
Automation NTH jest członkiem Stowarzyszenia Integratorów Systemów Sterowania (CSIA).