Projektowanie wiązek elektrycznych

Solid Edge Wire Harness Design ? specjalistyczne środowisko dedykowane do tworzenia i rozmieszczania przewodów i kabli.
Oprogramowanie Solid Edge? Wire Harness Design firmy Siemens PLM Software wykorzystuje schematy układów elektrycznych z popularnych systemów eCAD do automatyzacji procesu tworzenia instalacji pojedynczych przewodów, kabli oraz całych wiązek. Zespoły projektowe zajmujące się układami elektrycznymi i mechanicznymi mogą teraz bliżej ze sobą współpracować i tworzyć kompletne, cyfrowe modele zawierające kable i przewody. Dedykowane narzędzia zapewniają sprawny sposób tworzenia przewodów, kabli i ich wiązek. Informacje o właściwych długościach przewodów są łatwo dostępne podczas procesu wytwarzania.
Sprawna współpraca
Solid Edge Wire Harness Design to specjalistyczne środowisko przeznaczone do wydajnego tworzenia, rozprowadzania i porządkowania przewodów, kabli i wiązek w złożeniach programu Solid Edge. Wire Harness Design pozwala zespołom projektowym, zajmującym się układami elektrycznymi i mechanicznymi, na współpracę podczas projektowania w celu tworzenia kompletnych, dokładnych modeli cyfrowych, zawierających zarówno komponenty mechaniczne, jak i elektryczne. Eliminuje to potrzebę tworzenia kosztownych, fizycznych prototypów. Informacje dotyczące długości kabli i przewodów oraz przypisanych im atrybutów są gromadzone w czasie projektowania instalacji. Program dodaje te atrybuty do plików z listami materiałowymi, aby tworzone projekty instalacji były w pełni gotowe do produkcji.
Automatyczne projektowanie instalacji przewodowych
Jak tylko inżynierowie elektrycy przygotują i sprawdzą swoje projekty przy użyciu prototypów elektrycznych, inżynierowie mechanicy mogą użyć kreatora instalacji elektrycznych Harness Wizard do automatycznego wygenerowania i rozmieszczenia fizycznych przewodów i kabli. Kreator wykorzystuje dane z aplikacji przeznaczonych do tworzenia schematów elektrycznych do automatycznego przesyłania do Solid Edge wszelkich list komponentów i połączeń. Dzięki temu inżynierowie mogą szybko zlokalizować ?szczurze gniazdo? przewodów wstawionych pomiędzy zdefiniowanym stykiem jednego komponentu a odpowiadającymi stykami innego komponentu.
Automatyczne rozmieszczanie przewodów i przypisywanie styków
Znajdując się w środowisku Solid Edge Wire Harness Design, możemy uruchomić kreator instalacji elektrycznych Harness Wizard. Gdy używamy kreatora wraz z plikiem zawierającym listę predefiniowanych połączeń, komponenty elektryczne i informacje o połączeniach są automatycznie przypisywane do prekonfigurowanych części programu Solid Edge. Po kliknięciu przycisku Harness Wizard pojawia się interfejs, gdzie wczytujemy dane z innych systemów eCAD. W następnym kroku narzędzie to pokaże nam informacje o komponentach. Jeśli w Solid Edge nie ma żadnej części mechanicznej, to na tym etapie można wskazać właściwe elementy, które zostaną automatycznie rozmieszczone przy użyciu zdefiniowanej siatki. W trzecim kroku definiujemy informacje o przypisanych stykach i połączeniach komponentów elektrycznych. W tych częściach, które nie mają przypisanych żadnych styków ani informacji o połączeniach, użytkownicy mogą nadać te atrybuty w trakcie tworzenia instalacji, umożliwiając jednocześnie ich zapisanie w bibliotece komponentów. Po wprowadzeniu do biblioteki informacje mogą być ponownie wykorzystywane podczas realizacji kolejnych projektów.
Wyznaczanie ścieżki przewodów
Po zakończeniu definiowania wyżej opisanych parametrów w kreatorze Harness Wizard na modelu automatycznie pojawi się odpowiednia ścieżka podłączonych przewodów. Na tym etapie projektu jest to ścieżka luźno przechodząca od styków jednego komponentu do odpowiadających im styków drugiego komponentu, bez dokładnie określonego przebiegu między punktami A i B. Dlatego też naszym kolejnym krokiem jest modyfikacja automatycznie powstałego przewodu tak, aby projektowane wiązki elektryczne przechodziły przez określone punkty w modelu. W tym celu korzystamy z tak zwanych punktów blue dot. Po wybraniu opcji edycji definicji z menu kontekstowego ?blue-dot? możemy chwycić za początkowy punkt i umieścić go we właściwym miejscu. Tak samo postępujemy z końcowym punktem, tym sposobem wyznaczając ścieżkę przewodu. Po zdefiniowaniu głównych punktów możemy bardziej szczegółowo edytować przebieg ścieżki, dodając kolejne punkty ?blue dot?. Dodane punkty następnie redefiniujemy, ustawiając je we właściwym miejscu. Klikamy w punkt, tymsamym wybierając go, a następnie w miejsce, w którym chcemy go umieścić. Wraz z przeniesieniem punktu przesuwa się cała ścieżka. Postępujemy tak kolejno ze wszystkimi punktami, aż uzyskamy pożądaną drogę projektowanego przewodu.
Pojedyncze przewody mogą być grupowane w kable, a kable i przewody grupowane w wiązki, dla zapewnienia ich uporządkowanego rozmieszczenia w przestrzeni projektu. Jeśli wciąż nie jesteśmy do końca zadowoleni z przebiegu ścieżki, możemy dodatkowo wpływać na jej kształt, przemieszczając komponenty, przez które ona przechodzi. Jest to proste do wykonania przy użyciu narzędzi Solid Edge do edycji złożeń. Wszystkie przewody pozostają połączone z oryginalnymi komponentami, a ich długości zostają zaktualizowane we wszystkich stworzonych raportach.
Elastyczne narzędzia rozmieszczania przewodów
Firmy, które nie mają dedykowanego systemu eCAD, także mogą projektować przewody elektryczne, kable i wiązki, korzystając z modułu Solid Edge Wire Harness Design. Za pomocą polecenia ?Utwórz przewód? w tym samym procesie tworzone są zarówno ścieżki, jak i atrybuty przewodów. Solid Edge Wire Harness Design wykorzystuje inteligentną technologię generowania ścieżek, która tworzy przewody w przestrzeni, szybko rozmieszcza je w modelu i dokładnie prowadzi przez inne komponenty, takie jak zaciski czy kanały.
Aby osobno utworzyć przewód, wybieramy polecenie ?Utwórz przewód? z menu modułu Wire Harness Design. Na modelu wyznaczamy odpowiednie punkty, gdzie projektowany przewód ma mieć początek i koniec. Po utworzeniu ścieżki z rozwijanego menu wybieramy rodzaj tworzonego przewodu. W podobny sposób możemy zaprojektować więcej przewodów. Tak jak w przypadku projektowania przy użyciu kreatora Harness Wizard, na tym etapie przewody przechodzą z punktu do punktu, bez szczegółowo wyznaczonej ścieżki. Ścieżkę tę możemy szybko i łatwo zdefiniować, np. tworząc kabel. Wybieramy narzędzie ?Utwórz kabel? z menu modułu Wire Harness Design. Następnie wskazujemy przewody, które mają wchodzić w skład danego kabla. Po zaakceptowaniu przewodów pojawi się triada krzywych prowadzących, która pomoże nam w wyznaczeniu ścieżki kabla. Następnie z rozwijanego menu wybieramy rodzaj kabla, przechodzimy w tryb podglądu i widzimy, że wcześniej zaprojektowane przewody przemieściły się do stworzonego kabla.
Powiadomienia o naruszeniu zasad projektowych
Podczas projektowania mogą się pojawić błędy, np. przekroczenie minimalnego promienia zgięcia przewodu lub przypadki, w których rozmiar wiązki kabli i przewodów przekracza wartość maksymalną. Wbudowane narzędzia do wykrywania błędów zapewniają ciągłą kontrolę tworzonego modelu, ostrzegając o naruszeniu zasad projektowych. Informacje o występujących naruszeniach są przekazywane użytkownikowi za pomocą symbolu graficznego, wyświetlanego obok okna EdgeBar. Po jego podświetleniu pojawia się podpowiedź dotycząca sposobu naprawy problemu. Wszelkie naruszenia zasad są łatwe do naprawienia, komponenty mogą być łatwo przemieszczane, a ścieżki przewodów w prosty sposób dostosowywane przy użyciu krzywych prowadzących i punktów ?blue dot? na każdym etapie projektowania.
Realistyczna wizualizacja przewodów dopełniająca cyfrowy model instalacji
Przewody stworzone przy użyciu Solid Edge Wire Harness Design zawierają wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia procesu wytwarzania; nie wymagają one reprezentacji 3D przewodów. Takie podejście przyspiesza wstępne projektowanie i edycję instalacji. Jednakże dla uzyskania bardziej realistycznego widoku 3D lub gdy wymagane są szczegółowe rysunki projektu, użytkownicy mogą wygenerować asocjatywny model 3D przewodów, zawierający poszczególne przewody, kable i wiązki, z uwzględnieniem ich kolorów. Automatycznie nadawana styczność ścieżek przewodów wychodzących ze styków i przechodzących przez uchwyty zapewnia naturalny widok poprowadzonych przewodów.
CE