Polski rynek systemów wizyjnych

Mimo spowolnienia gospodarczego w 2009 roku 82% dostawców zanotowało wzrost sprzedaży systemów wizyjnych. Na popularność urządzeń wpłynął głównie spadek ich cen oraz coraz bardziej przyjazne interfejsy. Użytkownicy decydują się na montaż systemów wizyjnych ze względu na możliwość poprawy jakości produktu końcowego. Jednak w ich działaniu pojawiają się stale błędy związane ze złym oświetleniem badanego obiektu.

W 2009 r. najczęściej używanymi słowami w Polsce były: kryzys, bessa, spowolnienie gospodarcze i dekoniunktura.
Każdemu, kto wszędzie widział i słyszał takie hasała, mogłoby się wydawać, że nasza gospodarka zatrzymała się, a co za tym idzie, przedsiębiorstwa nic nie produkują, nie sprzedają i nie kupują. Redakcja ?Control Engineering Polska? postanowiła sprawdzić, jak sytuacja zapaści gospodarczej wpłynęła na polski rynek systemów wizyjnych.
Dostawcy ankietowani przez ?Control Engineering Polska? dostrzegają ciągły wzrost popularności systemów wizyjnych i oceniają, że tempo rozwoju polskiego rynku tych urządzeń w porównaniu do 2008 r. cały czas rośnie.
Tylko niecałe 20% z nich stwierdziło, że pozostaje ono niezmienne (wykres 1.). Powstaje więc pytanie, jak w bieżącym roku kształtowała się ogólna sprzedaż systemów wizyjnych? Analiza uzyskanych wyników ankiety pokazuje, że jedynie 18% respondentów nie odnotowało żadnego wzrostu. Pozostały odsetek dostawców zarejestrował większą bądź mniejszą zwyżkę dokonanych transakcji. I tak przykładowo u prawie połowy z nich był to skok o 0?20%, a u około jednej dziesiątej wzrost liczby transakcji wynosił od 61 do 80% (wykres 2).

A jakie plany na 2010 r. mają użytkownicy systemów wizyjnych? 57% ankietowanych chce zakupić nowe lub rozbudować aktualnie posiadane w zakładzie systemy wizyjne. Reszta analizowanej grupy nie zamierza wykonywać żadnych tego typu ruchów. U ponad połowy użytkowników wydatki na systemy wizyjne w przyszłym roku pozostanąna tym samym poziomie jak obecnie. Jedna trzecia respondentów planuje wzrost nakładów finansowych, a 17% przewiduje ich spadek (wykres 3).
Ciągły wzrost popularności
Dostawcy określili, jakie czynniki najczęściej przyczyniają się do wzrostu popularności systemów wizyjnych wśród użytkowników. Podobne zdanie mają klienci. 64% producentów i dystrybutorów uznało, że bardzo duży wpływ na popyt na systemy wizyjne ma spadek cen. Tyle samo respondentów przyznało, że ogromną rolę odgrywają coraz bardziej przyjazne interfejsy programowe i użytkowe, bazujące na popularnych formatach i standardach, jak np. Microsoft Windows. Systemy wizyjne zawdzięczają wzrost popularności także uproszczonemu sposobowi ich wdrażania oraz zaostrzonemu prawu co do norm jakości wytwarzanych produktów. Według 46% dostawców ważna jest również obecność w polskich przedsiębiorstwach kadry wyszkolonej w tajnikach przetwarzania obrazu. Tylko 37% z nich uważa, że jest to zasługa akcji marketingowych (wykres 4).

Użytkownicy systemów wizyjnych wskazali, dlaczego zdecydowali się na ich zastosowanie w swoich zakładach. Taki ruch był związany przede wszystkim z możliwością poprawy jakości produktu końcowego, a co za tym idzie, redukcją liczby produktów wadliwych. Dodatkowo obniżyły się całkowite koszty produkcji i straty wynikające z późniejszych reklamacji produktów. Instalacja systemów wizyjnych pozwoliła na sprostanie zaostrzonym wymaganiom prawnym kontroli jakości (np. ISO). Ważnymi czynnikami za zastosowaniem tego typu urządzeń były również: zbyt szybko przebiegająca produkcja, która uniemożliwiała wykonywanie manualnej kontroli jakości, oraz optymalizacja procesów produkcyjnych, celem polepszenia wskaźników finansowych. W przypadku 26% użytkowników zakup systemów wizyjnych spowodowany został koniecznością ich wykorzystania, dla poprawnego działania aplikacji. Najmniej respondentów uznało, że wykorzystują te urządzenia, aby podnieść konkurencyjności wytwarzanych produktów na rynku międzynarodowym (wykres 5).

Wybór podyktowany ceną
Wybierając systemy wizyjne do zakładu, użytkownicy kierują się najczęściej ich ceną (74% głosów). Mniej niż połowa ankietowanych zwraca uwagę na możliwości ich programowania i na parametry techniczne, jakie posiadają (moc przetwarzania danych, pamięć wewnętrzna kamery, dokładność, szybkość przetwarzania danych). Dla 44% sondowanych ważna jest prostota montażu i integracji systemu, a także jak najlepsze wsparcie techniczne ze strony dostawcy. W dobie kryzysu niemałe znaczenie przy podjęciu decyzji ma również stabilność i kondycja dostawcy na rynku. Respondenci w trakcie wyszukiwania odpowiedniego dla nich systemu wizyjnego zwracają uwagę także na prostotę interfejsu użytkownika oraz możliwości rozbudowy systemu w przyszłości. Dla 35% z nich istotna jest kompleksowość przejawiająca się brakiem potrzeby wykorzystania zasobów dodatkowego zewnętrznego kontrolera do obsługi wizji. Tylko według 22% badanych liczy się wytrzymałość zainstalowanych urządzeń, czyli ich wodoodporność, wytrzymałość na wysokie/niskie temperatury, występowanie wibracji, praca bez chłodzenia itp. (wykres 6).

Nie ma tego złego?
Powstaje więc pytanie, dlaczego niektóre przedsiębiorstwa nie mają jeszcze systemów wizyjnych? Opinię na ten temat wyrazili dostawcy. Uważają, że wpływ na taką sytuację ma brak dostatecznej wiedzy na temat samych urządzeń i ich możliwości. Przyczyną niezastosowania systemów wizyjnych jest również opinia o cenie. Użytkownicy twierdzą, że jest ona zbyt wysoka w stosunku do ich oczekiwań. Klienci niepotrafią wyliczyć zwrotu z inwestycji. Panuje wśród nich pogląd, że gdy produkcja nie jest masowa, ale bardzo zróżnicowana, to ze względu na konieczność ?przezbrajania? linii produkcyjnych stosowanie systemów wizyjnych nie jest opłacalne. Wynika stąd również, że sumaryczny koszt modernizacji linii, na której ma być przeprowadzana kontrola wizyjna (ze względu na konieczność przeróbek mechanicznych), często przekracza środki zarezerwowane na ten cel. Dodatkowo zdarzają się użytkownicy, którzy nadal uważają, że systemy wizyjne nie radzą sobie z niektórymi aplikacjami i są zbyt mało stabilnymi produktami.

… co by na dobre nie wyszło
Jednak 89% użytkowników, którzy zdecydowali się na instalację systemów wizyjnych w zakładzie, stwierdziło, że spełniają one powierzone im zadania, a najczęstszą korzyścią z ich posiadania jest zmniejszenie ilości reklamacji wadliwych produktów przez klientów. Kolejnymi argumentami przemawiającymi za montażem stały się pełna kontrola procesu produkcji i redukcja odpadów. Ankietowani potwierdzili, że systemy wizyjne wpłynęły bardzo pozytywnie na optymalizację procesów produkcyjnych w ich przedsiębiorstwie, a także zwiększyły tempo produkcji i wydajności pracy maszyn. Plusem stała się również możliwość łatwego tworzenia pełnej dokumentacji wyników kontroli. O dziwo, tylko ponad jedna trzecia respondentów dostrzegła, że korzyścią wynikającą z instalacji tego typu urządzeń jest 100-procentowa pewność przeprowadzonych inspekcji (wykres 7).

Bez problemu ani rusz?
Gdy zostanie podjęta decyzja o instalacji systemów wizyjnych w zakładzie, aby uniknąć problemów z ich działaniem, należy zwrócić uwagę na ograniczenia, jakie wynikają z eksploatacji tych urządzeń. Bardzo ważne jest też odpowiednie wsparcie ze strony dostawcy lub producenta. Wiąże się to z koniecznością zatrudnienia do ich montażu doświadczonego integratora. Tylko dzięki dobrze przemyślanym i zaprojektowanym rozwiązaniom można uniknąć problemów. Powyższą opinię potwierdza Mirosław Kozieński, inżynier projektu i sprzedaży z firmy Automatech. Uważa on, że dobór i instalacja systemów wizyjnych wiąże się przede wszystkim ze szczegółowym poznaniem zasad funkcjonowania danej linii technologicznej, warunków zewnętrznych tam panujących, a także wszystkich czynności wykonywanych przez operatorów i konserwatorów. Wynika stąd, że proponowany system zawsze powinien być uniwersalny. Ważne jest, aby bezproblemowo mógł zareagować na czynniki na linii, które mogą pojawić się w przyszłości i które wymuszą jego inną konfigurację.

? Aby instalacja systemu wizyjnego miała sens, najważniejsza jest skuteczność takiego systemu ? podsumowuje Sylwester Chomiak, menedżer produktu systemy wizyjne firmy Eltron. ? Jeżeli aplikacja jest możliwa do zrealizowania z zastosowaniem systemu wizyjnego, to kluczową sprawą jest zapewnienie jak najlepszych, odpowiednich dla danej aplikacji warunków oświetleniowych. Poza tym w trudniejszych, bardziej złożonych projektach istotne są możliwości sprzętu. Nie zawsze jest to szybkość przetwarzania czy rozdzielczość kamery.
Bardzo istotne jest także to, aby system oferował odpowiednio szeroki zestaw narzędzi do analizy obrazu. O ile w przypadku parametrów sprzętu systemy poszczególnych producentów na pierwszy rzut oka mogą się niewiele różnić, o tyle różnica tkwi w nich z reguły w stosowanych algorytmach analizy. W takich sytuacjach widać przepaść między producentami z wieloletnim doświadczeniem a dostawcami prostych czujników, którzy w ostatnich latach włączyli do swojej oferty systemy wizyjne.
Niestety bardzo często zmniejszenie liczby problemów w trakcie działania systemów wizyjnych na linii wiąże się z większymi kosztami instalacji, a co za tym idzie, ze zwiększeniem budżetu planowanego na inwestycję.
Najczęstsze komplikacje
Ankietowani przez ?Control EngineeringPolska? użytkownicy wskazali, jakie problemy eksploatacyjne systemów wizyjnych spotkali w swoim przedsiębiorstwie. Najczęściej, bo aż prawie w trzech czwartych przypadków, były to błędy pomiarowe wynikające z niewłaściwego rozmieszczenia oświetlenia. Są one również systematycznie powtarzającymi się i zgłaszanymi do dostawców (82% głosów). Kolejne komplikacje, według 39% użytkowników, są wynikiem niewystarczającej/zmiennej w zależności od warunków pracy i precyzji systemów wizyjnych. Podobnego zdania jest 37% dostawców. Ankietowani spotykają się również z kłopotami z poprawną i szybką transmisją dużej ilości danych generowanych przez system wizyjny, a także z synchronizacją rejestracji obrazów, ich obróbki, analizy i pracą sterownika ruchu.

Systemom wizyjnym zdarza się podejmować błędne decyzje, np. przy analizie jakościowej. Użytkownicy skarżą się również na trudności związane z integracją systemu wizyjnego z innymi urządzeniami peryferyjnymi. Innymi problemami eksploatacyjnymi są źle dobrany kąt obrazowania oraz nieodpowiednio określone parametry rejestracji obrazu. Najmniejszy odsetek klientów stwierdza, że interfejs obsługi posiadanego w zakładzie systemu wizyjnego jest dla nich mało przyjazny (wykres 8).
Walczymy z zakłóceniami
Zakłócenia w działaniu systemów wizyjnych wywołane są najczęściej przez niewłaściwie zaprojektowane stanowisko pracy urządzenia. Jest to związane przede wszystkim z nieprzewidzeniem przez integratora cech badanych obiektów, jak również wszystkich możliwych zdarzeń mogących powstać w trakcie przeprowadzania analizy jakościowej.
Najlepszym sposobem uniknięcia tego typu problemów jest skorzystanie z usług dostawcy, który działa już od kilku lat na rynku, a co za tym idzie, ma odpowiednie doświadczenie. Dzięki temu użytkownicy mogą być pewni, że mają poprawnie dobrany komponent systemu wizyjnego, właściwie umiejscowione kamery i dobrze dostosowane oświetlenie.
W trakcie działania systemów wizyjnych zdarza się, że od badanego obiektu powstają odblaski. W takim przypadku należy sprawdzić, czy kąt zamocowania kamery jest odpowiednio dobrany do panujących warunków.
? Najważniejszą sprawą są stabilne warunki oświetleniowe ? mówi Sylwester Chomiak z Eltrona. ? Jeżeli system znajduje się w hali produkcyjnej z dużymi świetlikami na dachu, to można sobie wyobrazić, jak duża jest różnica pomiędzy słonecznym dniem i nocą. Aby zniwelować te czynniki, bardzo często tworzy się specjalne obudowy lub osłony.

Osłony mają na celu zniwelowanie wpływu światła słonecznego na działanie systemu wizyjnego. Można również zastosować dodatkowe źródła oświetlenia wyzwalane przez samo urządzenie.
Systemy wizyjne w aplikacjach
Systemy wizyjne wykorzystywane są najczęściej w procesie kontroli jakości i identyfikacji. Urządzenia te śledzą produkcję celem jej optymalizacji. Również sterują i wizualizują procesy przemysłowe. Niektórzy użytkownicy używają ich w procesie fotorejestracji korytarza drogi, pozycjonowania części oraz pakowania (wykres 9).
Urządzenia wizyjne znajdują zastosowanie w aplikacjach związanych z inspekcją, odczytem kodów kreskowych lub znaków charakterystycznych, produkcją wieloseryjną i taśmową. Mają za zadanie zdalną regulację procesu poprzez jego wizualizację i oddziaływane na obiekt.
Systemy biorą udział w sprawdzaniu obiektów wruchu, wykrywaniu wad kształtu, weryfikują montaż na stanowiskach produkcyjnych, obróbczych, czy też montażowych. Sterują robotami, maszynami i sprzętem CNC. Kontrolują pracę maszyn pakujących, pomp, wentylatorów, mieszadeł, wirników. Ich zadaniem jest ocena jakości powierzchni po obróbce, a także pozycjonowanie na linii obiektów dla robotów przemysłowych. Systemy wizyjne przyczyniają się do inteligentnego sortowania części. W przypadku materiałów transparentnych (np. szkła) osądzają ich jakość.
Operacją wykonywaną przez systemy wizyjne, na potrzeby stosowanych przez użytkowników aplikacji, jest przede wszystkim kontrola położenia. Innym popularnym działaniem stało się stwierdzanie obecności lub nieobecności danego elementu/części na linii produkcyjnej. Urządzenia przeprowadzają również kontrolę jakości  oraz kontrolę ilości. Systemy wizyjne dozorują i gromadzą zebrane w trakcie działania dane, związane z wymiarowaniem i pomiarem gabarytów obiektu, a także z kontrolą jego koloru (wykres 10.).
Popularni dostawcy
Ponad połowa użytkowników ankietowanych przez ?Control Engineering Polska? ocenia poziom wsparcia technicznego ze strony dostawców systemów wizyjnych jako średni. 35% z nich uważa, że jest on dobrej jakości, a tylko 13% uznało go za słaby.
W zakładach najczęściej zainstalowane są systemy wizyjne firmy Cognex. Zaraz po nich dużą popularnością cieszą się produkty Siemensa, National Instruments, Omrona i Keyence?a. Użytkownicy stosują również urządzenia ABB, Allied, Banner, D-Link, GE Fanuc, IFM, Mikrob, NAIS, PPT Visio, SAIA, Sony oraz TRUMPF.
Mgr inż. Izabela Cieniak
Za pomoc w opracowaniu raportu szczególnie dziękujemy firmom: Automatach, Balluff, CRI JOLANTA, Eltron, JAS Projektowanie Systemów Komputerowych, Metrum, MPL Tech Group, OPTOSOFT, Panasonic Electric Works Polska, Pepperl+Fuchs, SELS. Dziękujemy również wszystkim czytelnikom Control Engineering Polska, którzy wzięli udział w ankiecie.
Przeciwdziałaj błędom już od momentu doboru systemu
Wojciech Roczon, menedżer ds. produktów, inżynier wsparcia technicznego, Balluff
Wszystkie problemy związane z pracą systemów wizyjnych dotyczą fazy doboru i instalacji. Najczęściej występujący problem to uzależnienie aplikacji od warunków zewnętrznych oświetlenia. Stan ten przyczynia się do braku poprawnej detekcji kontrolowanych cech obiektu oraz niewystarczającej dokładności pomiaru. Także zbyt wolna praca systemu lub brak możliwości jego rozbudowy niosą za sobą konsekwencje, które uniemożliwiają poprawną pracę układu.
Wszystkie te problemy dotyczą obszarów, które rozpatrywane są w chwili doboru systemu. Wynika stąd, że dobór systemu wizyjnego to najlepszy moment na przeciwdziałanie przyszłym błędom. Głównymi etapami doboru, oprócz określenia samej specyfikacji sprzętu, jest ocena warunków, w których system będzie pracował, przygotowanie katalogu możliwych do wystąpienia wad produktu oraz ocena możliwych zmian w materiale lub budowie produktu.
Niektóre z wymienionych punktów są często pomijane przy doborze systemu wizyjnego, mimo że mają one decydujący wpływ na dobór oświetlenia systemu wizyjnego, stosowanych narzędzi, rozdzielczości kamer i ich liczby.
Kolejny ważny etap to testy. Gruntownie i skrupulatnie przeprowadzone gwarantują bezproblemową pracę systemu.
Przy ich dokonywaniu nie należy jednak zapominać o uwzględnieniu wszystkich możliwych zmiennych, do których należy m.in. zmiana oświetlenia na hali w zależności od pory roku.
Przeciwdziałanie błędom w pracy systemów wizyjnych często jednak odbywa się na zainstalowanym już systemie.
Działania te należą często do operacji najbardziej kosztownych dla klienta końcowego z uwagi na to, że wiążą się bardzo często z wymianą wcześniej zakupionych elementów. W skrajnych przypadkach użytkownik zmuszony jest nawet do wymiany systemu nainny. Również w wyżej wymienionych sytuacjach użytkownik lub integrator musi ponownie dokonać analizy podobnej do tej przy doborze nowego systemu wizyjnego. Wymagana jest tu również ocena powstałych podczas eksploatacji błędów, a po przeprowadzeniu korekt dodatkowe testy pracy systemu.
Różnorodność operacji wykonywanych przez systemy wizyjne
Marcin Klimecki, Sales Manager Automation Control Devices, Panasonic Electric Works Polska
Systemy wizyjne Panasonic są urządzeniami przeznaczonymi do różnych gałęzi przemysłu. Portfolio jest bardzo obszerne: od czujników wizyjnych poprzez kompaktowe jednostki do urządzeń opartych na architekturze PC. Stąd też wynika wniosek, że operacje wykonywane przez nasze urządzenia są bardzo zróżnicowane i w zasadzie trudno spotkać podobne aplikacje. Najczęściej jednak nasze urządzenia są wykorzystywane do szeroko rozumianej kontroli jakości.
Mam na myśli aplikacje kontroli kształtu detalu, struktury materiału, a także poprawności złożenia elementów oraz weryfikacji nadruku. Coraz częściej klienci zgłaszają potrzebę użycia systemu wizyjnego jako narzędzia pomiarowego. Niektóre z naszych urządzeń potrafią wykonywać pomiary 3D. W obecnych czasach sama operacja porównania z wzorcem to zazwyczaj za mało, systemy wizyjne są coraz szybsze i bazują na wyrafinowanej optyce, co daje możliwość wykonania większej ilości operacji w krótkim czasie. Dodatkowe operacje to najczęściej sprawdzanie geometrii detalu, czyli pomiary kąta, średnic, współosiowości otworów, liniowości itp. Te dane mogą być wykorzystane bezpośrednio na stanowisku pomiarowym przez operatora lub, co zdarza się coraz częściej, są przesyłane do baz danych. Tam są przetwarzane na raporty z produkcji, przy uwzględnieniu takich informacji, jak ilość wyprodukowanego detalu, liczba wadliwych produktów, dzięki czemu kierownictwo produkcji może na bieżąco monitorować sytuację w fabryce.
Panasonic zdecydował się na rozwiązanie sprzętowe, tzn. oferuje systemy składające się z niezawodnych komputerów przemysłowych skonfigurowanych bardzo precyzyjnie. Oprogramowanie zawiera dużą ilość gotowych do użycia algorytmów kontrolno-pomiarowych. Dostarczamy sprzęt i oprogramowanie w komplecie, dzięki czemu dajemy gwarancję niezawodności, a tam, gdzie nasze systemy są najczęściej stosowane, czyli w branżach: samochodowej, farmaceutycznej i spożywczej, jest to bardzo istotne.
Więcej, taniej i lepiej
Janusz Kopczyk, dyrektor JAS Projektowanie Systemów Komputerowych
Zakłady decydują się na instalowanie systemów wizyjnych pozornie z prozaicznych powodów, chcą produkować: więcej, taniej i lepiej.
Automatyzacja procesów produkcyjnych wzrasta. Pociąga to za sobą szybkość działania linii. Systemy wizyjne pomagają wspierać i kontrolować produkcję podczas wszystkich etapów cyklu produkcyjnego: kontrolują wymiary, sprawdzają kompletność montażu, weryfikują oznakowanie, rozpoznają obiekty, wychwytują defekty powierzchni, pozycjonują detale, przekazują dane do sterowania manipulatorami i robotami przemysłowymi itd. W zakładach, w których produkcja odbywa się metodą ?gniazdową?, ręczny montaż powiększa stopę błędów. Często systemy wizyjne wbudowywane są w maszyny już istniejące w celu wczesnego wykrywania defektów produktów.
System wizyjny w wielu wypadkach pozwala również na uniknięcie błędu, na którego naprawę mogłoby być już za późno. Wychwytuje usterki, a co za tym idzie, pozwala przekazać element do poprawki, po której nadaje się on do dalszego wykorzystania.
Nadzorowanie procesu produkcyjnego przy wykorzystaniu percepcji zmysłów ludzkich jest bardzo zawodne, tym bardziej przy dużej szybkości. Klasycznymi przykładami są: drukarnie, produkcja opakowań paneli LCD, znakowanie produktów na taśmie produkcyjnej.
Więcej i taniej musi iść w parze z lepiej. Lepiej oznacza po prostu kontrolę jakości produkcji na każdym jej etapie. Kontrola jakości oparta na czynniku ludzkim nie gwarantuje poprawnego sprawdzenia. Monotonia i powtarzalność czynności nie sprzyja poprawności kontroli. System wizyjny zdecydowanie lepiej wspiera kontrolę jakości.
Reasumując, instalacja systemów wizyjnych: pozwala nadążyć za wzrostem wymogów technologicznych, wspiera spełnianie norm jakości, zapewnia bezpieczeństwo konsumentów poprzez weryfikację znakowania produktów i ich zgodności z zawartością opakowań i terminów ważności, zmniejsza koszty produkcji, zwiększa konkurencyjność produkcji.
Bardzo ważne jest profesjonalne wsparcie techniczne
Artur Gan, właściciel CRI Jolanta
Mimo ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego nadal widoczna jest tendencja wzrostu zainteresowania systemami wizyjnymi. Wpływ na to ma potrzeba sprostania konkurencji rynkowej, konieczność produkowania niezawodnych produktów oraz obniżenie kosztów produkcji poprzez szybkie wychwytywanie i eliminowanie braków produkcyjnych.
Wspomagane jest to przez coraz tańsze i wydajniejsze systemy wizyjne, a jednocześnie coraz prostsze w użytkowaniu i integracji, nawet przez użytkowników nieposiadających wiedzy ani z dziedziny systemów wizyjnych, ani z dziedziny programowania. Oczywiście, traktując system wizyjny jako złożony układ składający się między innymi z kamery z obiektywem i oświetleniem oraz komputera z frame grabberem i odpowiednim oprogramowaniem, oraz biorąc pod uwagę bogactwo dostępnych komponentów do zbudowania systemu wizyjnego widzimy, że projektant aplikacji z systemem wizyjnym staje przed trudnym zadaniem wyboru odpowiednich komponentów. Większość projektantów aplikacji wykorzystujących systemy wizyjne najczęściej posiada obszerną wiedzę dotyczącą samej aplikacji, ale niestety tylko ogólną wiedzę dotyczącą systemów wizyjnych. Stąd obecnie najważniejszymi czynnikami decydującymi o wyborze odpowiednich komponentów są nie tylko cena i odpowiednie parametry techniczne komponentów, ale także profesjonalne wsparcie techniczne ze strony dostawcy i producentów komponentów (zarówno na etapie wyboru komponentów, jak i podczas tworzenia aplikacji i po jej wdrożeniu) oraz szybkość i terminowość dostaw. Znaczący jest też czynnik prostoty tworzenia i integracji aplikacji, nawet przez użytkowników bez obszernej wiedzy z dziedziny systemów wizyjnych i programowania. Pomocne dla projektantów i użytkowników aplikacji z systemami wizyjnymi są także szkolenia organizowane przez dostawców oraz producentów komponentów, które umożliwiają poszerzenie wiedzy z podstaw systemów wizyjnych. Trudno do końca określić, który z tych czynników jest najważniejszy, i projektanci oraz użytkownicy mogą mieć różne zdania na ten temat. Pewne jest jednak to, że wszystkie te wymienione czynniki pomagają w wyborze i rozpowszechnianiu systemów wizyjnych.