Nowe rodzaje wsparcia finansowego B+R

  Z 77 do 93 wzrosła liczba centrów badawczo-rozwojowych w Polsce w okresie od kwietnia do grudnia 2011 roku.

  W ostatnich latach powstały 54 parki technologiczne (przy czym część jest jeszcze w fazie przygotowawczej), 69 centrów transferu technologii oraz 182 klastry – informują autorzy raportu "Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, 2012", przygotowanego przez: Zespół Doradztwa Europejskiego EAST, działający w ramach międzynarodowej sieci Taxand oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

  Od strony biznesu największy potencjał rozwoju wykazują takie branże, jak: motoryzacyjna, lotnicza, elektroniczna, telekomunikacyjna, IT, biotechnologiczna i biochemiczna, inżynierii medycznej i farmaceutycznej, budownictwa, robotyki i nanotechnologii.

  Celem wsparcia ich dalszego rozwoju, a tym samym podnoszenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki, przygotowane zostały specjalne programy sektorowe, realizowane głównie przez NCBR. Łącznie jest to kwota 3 mln zł na badania i rozwój. Finansowanie dostępne jest zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i firm z sektora MŚP, a preferowana jest współpraca pomiędzy nauką i biznesem.

  Nową inicjatywą, skierowaną do wybranych branż i o największym budżecie (1 mld zł) jest na program Blue Gas (Polski Gaz Łupkowy), w drugiej kolejności – na wsparcie sektora medycznego Strategmed (800 mln zł). Dużego budżetu mogą się też spodziewać projekty związane z branżą lotniczą, współfinansowane z programu InnoLot (500 mln zł na lata 2013-2017).

  Kolejnych 400 mln zł przewidziane jest na wsparcie projektów proekologicznych (GEKON), o które będzie się można ubiegać już od lutego 2013 r. Projekt BRIdge, dotyczący zadania Badanie i Rozwój Innowacji ma do dyspozycji 240 mln zł, a InnoMed – 195 mln zł. Większość z tych programów ma charakter pilotażowy, a pierwsze nabory rozpoczną się już wkrótce.

  Jak wynika z raportu, do końca trzeciego kwartału 2012 r. rozdysponowując środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zostało podpisanych 1027 umów o dofinansowanie projektów związanych z rozwojem działalności badawczo – rozwojowej (Działanie 1.4 PO IG, Działanie 4.2 PO IG, Poddziałanie 4.5.2 PO IG) oraz 893 umów o dofinansowanie projektów wdrażających innowacyjne rozwiązania (Działanie 4.1, Działanie 4.4.).

  Łączna wartość podpisanych umów na realizację projektów w obszarze B+R, współfinansowanych przez POIG opiewa na kwotę ponad 26 mld zł, co praktycznie wyczerpało ich budżety.