Moduły We/Wy

Układy We/Wy znalazły szerokie zastosowanie w systemach ze sterownikami PLC, a protokoły komunikacji bezprzewodowej i Ethernet należą do pięciu najpopularniejszych metod komunikacji. Respondenci ankiety przewidują zwiększenie zakupów w tym zakresie w stosunku do lat poprzednich.
Moduły We/Wy występują najczęściej w slotach sterowników PLC lub też jako elementy rozproszonych systemów We/Wy, przy czym w sposób znaczący wzrasta liczba zastosowań w pierwszym z wymienionych przypadków. Do czołowej piątki metod komunikacji pomiędzy tego typu modułami należą: protokół Ethernet, systemy 4-20 mA, protokół Modbus RS-485, standard Device- Net oraz protokoły komunikacji bezprzewodowej. Przewiduje się, że dla znaczącej większości respondentów (94%) ankiety prowadzonej przez redakcję Control Engineering (USA) wśród stałych nabywców tego typu modułów wydatki związane z zakupem urządzeń osiągną lub też przekroczą poziom odnotowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
By lepiej poznać wymagania i preferencje użytkowników aplikacji z modułami We/Wy, redakcja Control Engineering, przy współpracy z Reed Corporate Research, przeprowadziła dwie ankiety ? w lutym 2006 r. oraz poprzednio w grudniu 2004 r. Wyniki obu ankiet poddano analizie i porównaniu ? dostrzeżono liczne różnice zarówno w składzie grona ankietowanych, jak i w udzielanych przez nich odpowiedziach.
Wśród respondentów ankiety z lutego 2006 r. ? zaangażowanych w specyfikację, rekomendację i zakup modułów We/Wy ? 74% czyniło to ze względu na potrzeby własnego zakładu, zaś 46% na potrzeby producentów OEM. W grudniu 2004 r. proporcje te kształtowały się odpowiednio na poziomach: 81% i 41%. Według ankiety z 2006 roku 37% ankietowanych wykorzystuje układy We/Wy głównie w procesach produkcji ciągłej i seryjnej (partie produktów), 16% tylko w procesach ciągłych, 28% ? dyskretnych, 13% w niewielkich aplikacjach, 2% tylko w procesach produkcji seryjnej oraz 4% w innych zastosowaniach. W 2004
roku proporcje te przedstawiały się następująco: 45% respondentów używało modułów We/Wy w procesach produkcji ciągłej i wsadowej, 23% tylko w procesach ciągłych, 16% ? dyskretnych, 7% w niewielkich aplikacjach, 5% tylko w procesach wsadowych oraz 4% w innych zastosowaniach.
Rodzaje modułów We/Wy
W ankiecie 2006 roku największą grupę modułów We/Wy (ponad 90% ogółu) stanowią układy wejść analogowych i cyfrowych oraz wyjść cyfrowych, która to grupa, jak się przewiduje, pozostanie liderem w tej dziedzinie również w najbliższych latach. Z kolei w 2004 roku najliczniejszą grupą urządzeń (również ponad 90%) były wejścia analogowe, wejście cyfrowe, interfejsy sieciowe, wyjścia cyfrowe i wyjścia analogowe, które również będą często stosowane w przyszłości.
Punkty wyznaczające granice najwyższego (ponad 95%) oraz najniższego (około 50%) stopnia wykorzystania modułów We/Wy w różnych aplikacjach pozostały w 2006 roku praktycznie na tym samym poziomie, co dwa lata wcześniej. Niewiele zmieniło się również w grupach aplikacji znajdujących się pomiędzy tymi granicami ? przesunięcia do 10%. Procent wykorzystania regulatorów PID spadł z 86% w 2004 roku, do 74% w 2006 r. Układy z pętlami sprzężeń zwrotnych ? z 79% w 2004 roku, do 68% w 2006 r. Liczba zainstalowanych modułów z połączeniami sieciowymi oraz urządzeń z tzw. wbudowaną inteligencją wzrosła nieco w 2006 roku.
Aplikacje modułów We/Wy
Respondenci ankiety z 2006 roku w przeważającej części (86%) stosują moduły We/Wy w systemach ze sterownikami PLC; 59% jako sloty dla PLC, 51% jako rozproszone systemy We/Wy; 46% montuje układyWe/Wy na szynach DIN ze sterownikami PLC; 35% ankietowanych stosuje tego typu moduły w systemach bazujących na komputerach PC, 25% w rozproszonych systemach sterowania; 22% modułów montowanych jest na szynach DIN niezwiązanych z systemami sterującymi; 20% aplikacji modułów We/Wy to tzw. gatewaye sieciowe, 10% ze sterownikami programowalnymi; 14% jako pojedyncze punkty, 9% w blokach o stopniu ochrony IP67, zaś 7% w układach modułowych o takim właśnie stopniu ochrony oraz 2% w innego typu aplikacjach.
Największe zmiany w ankiecie z 2006 roku w stosunku do roku 2004 to 12% wzrost zastosowań modułów jako slotów w sterownikach PLC oraz 9% spadek zastosowań w systemach z komputerami PC. Ta ostatnia tendencja może jednak ulec zmianie ze względu na pojawienie się nowej opcji (w ankiecie tegorocznej), jaką są sterowniki programowalne, zawierające w sobie moduły PC w połączeniu z zaletami przypisywanymi dotychczas jedynie sterownikom PLC. Zdaniem Thomasa Trombleya, kierownika sprzedaży układów We/Wy serii ArmorBlock w firmie Rockwell Automation niektóre z nowszych technologii zwiększają elastyczność aplikacji dzięki temu, że moduł może być wykorzystany zarówno jako wejście, jak i wyjście ? co znacznie upraszcza proces konfiguracji systemu i jego dostosowania do określonej aplikacji.
Metody komunikacji
Zarówno w ankiecie z roku 2004, jak i z roku 2006, dominującą metodą komunikacji pomiędzy modułami We/Wy są: protokół Ethernet oraz standard 4-20 mA, stanowiąc razem ponad 70% odpowiedzi ankietowanych. Kolejna metoda to standard DeviceNet, wymieniany w 2004 roku przez 59% respondentów, w 2006 roku przez 43%. Ankieta tegoroczna poszerzona została o dodatkowe pytania dotyczące technik bezprzewodowych, Ethernetu oraz innych protokołów komunikacyjnych. Dzięki temu możliwe było ustalenie, jakie protokoły komunikacji stosowane są najczęściej.
Oto zestawienie w kolejności od najpopularniejszych do najrzadziej stosowanych: Ethernet, 4-20 mA, Modbus RS-485, DeviceNet, protokoły bezprzewodowe, ControlNet, inne systemy firmowe, Profibus-DP, HART, CANopen oraz inne, protokoły FOUNDATION Fieldbus, Interbus, LonWorks, Optomux oraz Seriplex. W opinii Helge Hornis,kierownika działu systemów inteligentnych firmy Pepperl+ Fuchs (P+F) do tej listy powinny być włączone również tzw. sieci bezpieczeństwa, stosowane często, szczególnie w automatyce przemysłowej. Robert Bristow, kierownik sprzedaży w firmie Honeywell zwraca uwagę na znaczący wzrost wykorzystania protokołu FOUNDATION Fieldbus w systemach obsługi sygnałów z procesów produkcyjnych. Jego zdaniem tendencja ta powinna utrzymać się.
Protokół Ethernet, komunikacja bezprzewodowa
Do najpopularniejszych technik komunikacji modułów We/Wy w standardzie Ethernet należą (znów w kolejności od najpopularniejszych do najrzadziej stosowanych): TCP/IP, EtherNet/IP, Modbus/TCP, UDP/IP, FOUNDATION Fieldbus HSE (tzw. szybki Ethernet), Profinet, SERCOS III, Ethernet-Powerlink, EtherCat oraz inne, a także OptoMMP. Liderami tej stawki są TCP/IP (80% aplikacji) oraz Ethernet/IP (78%), znacznie wyprzedzające kolejne z listy ? Modbus/TCP (38%) oraz UDP/IP (28%).
Zdaniem przedstawicieli firmy Opto 22 protokół Ethernet to przyszłość w dziedzinie komunikacji modułów We/Wy. W firmie tej opracowano płyty umożliwiające zmianę istniejących, niekiedy 20-letnich układów We/Wy, tak by mogły one korzystać z komunikacji Ethernet i przekazywać informacje, np. do systemów sfery biznesowej zakładu. Firma Opto 22 traktuje standard Ethernet jako powszechną technologię komunikacyjną na poziomie aplikacji automatyki przemysłowej.
? Obecnie urządzenia standardu Ethernet to około 50% naszej sprzedaży i nie będzie dla nas wielkim zaskoczeniem, gdy za rok o tej samej porze odsetek ten wzrośnie od około 10% do 20 % ? stwierdza Tom Edwards, starszy inżynier aplikacji firmy Opto 22.
Wśród licznych powodów preferencji dla tego standardu Bill Black, kierownik sprzedaży sterowników firmy GE Fanuc Automation wymienia: łatwość instalacji, niskie koszty sprzętu (możliwość wykorzystania standardowych switchy i hubów) oraz ogólną znajomość tej technologii w środowisku inżynierskim.
? Nie oznacza to jednak, że wszystkie urządzenia systemowe mogą znajdować się bezpośrednio w miejscu prowadzenia pomiarów czy sterowania ? przestrzega Bill Black.
? Pomimo tego, iż większość modułów We/Wy pozwala użytkownikowi na zbudowanie rozproszonego systemu sterowania, wciąż jednak widoczny jest ogólny trend ku instalowaniu co najmniej połowy urządzeń
systemowych w klasycznych szafach sterowniczych, chociażby ze względu na łatwość serwisowania, ?nawet pomimo tego, że szyny montażowe DIN w takich szafach bywają przepełnione; tworzenie wyizolowanych węzłów sieci jest wciąż kosztowne, a sieci rozproszone postrzegane są jako bardziej skomplikowane ? podkreśla Bill Black.
Z kolei Jeff Payne, kierownik sprzedaży działów PLC, układów We/Wy
i systemów sterowania na bazie modułów PC firmy AutomationDirect stwierdza: ? To właśnie metody komunikacji są prawdopodobnie największą zmianą na rynku sterowników PLC w ciągu ostatnich pięciu lat. Zrewolucjonizowały one sposób programowania samych sterowników oraz przesyłania danych do systemów nadrzędnych, akwizycji tych danych ? SCADA oraz budowy aplikacji rozproszonych systemów sterowania.
? Technologie komunikacyjne stanowią jeden z trzech podstawowych
czynników przy doborze sterowników PLC oraz układów We/Wy ? zaznacza Jeff Payne. ? Choć komunikacja szeregowa wciąż jest popularna, to jednak bardziej niezawodna i tania technologia Ethernet jest coraz częściej wybierana przez użytkowników ? szczególnie ze względu na szybkość transmisji danych, prostotę instalacji okablowania oraz możliwości wykorzystania standardowych, relatywnie niedrogich urządzeń sieciowych (switche, huby).
Najnowsza ankieta wskazała również sześć najpopularniejszych protokołów komunikacji bezprzewodowej standardu (już zastosowanych lub planowanych): standard 802.11 ? 17%, Ethernet ? 8%, Bluetooth ? 5%, systemy firmowe ? 5%, WiFi (niewyszczególnione) ? 5% oraz Zig- Bee ? 5%. W odpowiedziach pojawiło się też sześć innych, mniej znanych standardów. 28% respondentów wyraziło niezdecydowanie co do kwestii wykorzystania technologii bezprzewodowych, kolejne 27% nie miałozdania w tej kwestii.
Zakup modułów We/Wy
Średnia liczba modułów We/Wy, zakupionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy wśród wszystkich ankietowanych (ankieta 2006), wyniosła 155, zaś średnie wydatki związane z zakupem takich układów, przypadające na każdego z ankietowanych, to ok. 111,3 USD.
Zdaniem Helge Hornis z firmy P+F te preferencje zakupowe wpłynęły na wykorzystanie systemów automatyki w procesach produkcyjnych, jednak to tylko statystyki.
Większość praktycznie realizowanych aplikacji automatyki przemysłowej wykorzystuje znacznie mniej modułów We/Wy, niż wspomniane tu 155. Również średnia cena ich zakupu na poziomie 720 USD jest wyższa i jak wskazuje praktyka nieco za wysoka.
Zdaniem 47% ankietowanych na początku 2006 roku zakupy modułów We/Wy będą większe w ciągu najbliższych 12 miesięcy, kolejne 47% spodziewa się utrzymania zakupów na tym samym poziomie, tylko 6% przewiduje spadek zapotrzebowania. Dla porównania nieco mniej respondentów ankiety z 2004 roku przewidywało wzrost zakupów w następnym roku ? 43%, zaś 53% deklarowało, iż poziom zakupów nie zmieni się. Tylko 4% spodziewało się jego spadku. W opinii Joe Benedetto, starszego kierownika sprzedaży firmy Schneider Electric użytkownicy końcowi oczekują coraz częściej od dostawcy określenia typu systemu, odpowiedniego dla danej aplikacji, dostarczenia go na miejsce oraz gwarancji osiągów w czasie jego funkcjonowania.
? Obserwujemy również, że użytkownicy coraz rzadziej decydują się na zakup większych systemów sterowania ze sterownikami PLC i układami We/Wy ? podkreśla Joe Benedetto. ? Gdy potrzebują oni w aplikacji tylko od 50 do 100 punktów We/Wy, wówczas kupują rozproszone moduły We/Wy, ponieważ są one tańsze. Wiele takich modułów wykorzystuje się razem ze sterownikami PLC, ponieważ ich koszt w stosunku do rozbudowanych układów We/Wy jest znacznie niższy, a także zajmują one mniej miejsca.
Wśród najistotniejszych czynników branych pod uwagę w momencie zakupu modułów We/Wy przez ankietowanych w tym roku, znalazły się: wsparcie techniczne, dostępność części zamiennych, możliwości komunikacyjne oraz prostota użytkowania. Funkcje sieciowe uplasowały się poza pierwszą piątką, a koszty realizacji tuż za nimi (patrz: wykres).
Odpowiedzi ankietowanych wskazują jednoznacznie na kluczowe znaczenie wsparcia technicznego produktów.
? Użytkownicy wymagają łatwej instalacji, uruchomienia, sprawnego rozwiązywania ewentualnych problemów oraz wsparcia technicznego ? komentuje Bill Black.
Zdaniem Joe Benedetto: ? Wsparcie techniczne staje się najważniejsze, ponieważ wielu użytkowników nie posiada własnych grup technicznych i serwisowych, dlatego też oczekują oni zapewnienia wsparcia przez dostawców systemu. W wielu przypadkach zdarza się, że gwarancja wsparcia jest równie istotna, jak osiągi i parametry techniczne danego systemu. Niemniej istotną kwestią jest dostępność części zamiennych.
? Ewentualne przestoje przynoszą kolosalne straty, niejednokrotnie idące w dziesiątki tysięcy dolarów za minutę, zależnie od aplikacji ? stwierdza Joe Benedetto. ? Jednakże operatorzy systemów sterowania i dostawcy nie chcą gromadzić i przechowywać nadmiernych zapasów, ponieważ wiąże się to z dużymi, zbytecznymi kosztami. Oczekują oni, iż natychmiastową dostępność części zagwarantuje ich producent.

PRODUKTY
Elastyczność, łatwe terminowanie linii układów We/Wy
Firma Rockwell Automation opracowała 12- -pinowe, analogowe moduły We/Wy, moduły analogowe standardu komunikacji HART oraz bazy wejść i wyjść ze złączami typu D ? Stell, z opcją rozszerzenia i współpracy z linią produktów Flex firmy Allen-Bradley. Mają one zapewnić zwiększoną elastyczność, bogatsze opcje standardów komunikacyjnych oraz umożliwić zastosowanie większej ilości terminatorów/łączników w ograniczonej przestrzeni. Wspomniany wcześniej 12-pinowy moduł analogowy cechuje się zwiększoną rozdzielczością (16 bitów), ma filtrowane wejścia ograniczające przenikanie zaburzeń zewnętrznych oraz może sterować większymi obciążeniami, wymagającymi zasilania 12 V. Moduły We/Wy serii Flex występują w trzech odmianach: moduł wejść ? 1794- -IE12, wyjść ? 1794-OE12 oraz moduł wejściowo- wyjściowy ? 1794-IE8XOE12. Nowe, 8-pinowe analogowe moduły We/Wy (1794-IE8H HART oraz 1794-OE8H HART) ze standardem HART, umożliwiają urządzeniom serii Flex komunikowanie się z innymi inteligentnymi urządzeniami miejscowymi. Funkcja ta może być wykorzystana w sieciach ControlNet lub Ethernet/IP, przy połączeniach z urządzeniami i terminalami standardu HART, sterownikami firmy Rockwell Automation oraz innymi, kompatybilnymi urządzeniami, przyłączonymi do magistral miejscowych. Bazy wejść i wyjść serii Flex, z opcjonalnymi elementami rozszerzeń, zwiększają szybkość działania systemu oraz możliwości terminowania połączeń.
Rockwell Automationwww.rockwellautomation.pl

Blok cyfrowych We/Wy ? bez dodatkowej obudowy
Blok cyfrowych We/Wy ? Simatic ET 200eco firmy Siemens Energy & Automation ? to relatywnie tanie urządzenie, które może być zainstalowane bez dodatkowych obudów czy szafy sterowniczej, przy zachowaniu stopnia ochrony IP67. Skrót ?eco? oznacza łatwe połączenie, łatwe uruchomienie oraz ekonomiczność w funkcjonowaniu (ang. easy connection, easy commissioning, economical). Zastosowano tu systemy łączeniowe M12 oraz Ecofast. Cechy charakterystyczne tego bloku to: kompaktowa, wytrzymała i bezpieczna obudowa, możliwość przenoszenia łatwego urządzenia (np. rozłączanie i ponowne łączenie w innej lokalizacji), bez konieczności wyłączania zasilania czy przerywania komunikacji w magistrali systemowej (ang. hot swapping) oraz elastyczność połączeń bloku z systemem.

Siemens sp. z o.o. Automation & Driveswww.siemens.pl/napedy

Moduł szybkiego licznika
Nowy moduł szybkiego licznika ? RX3i firmy GE Fanuc ? umożliwia skonfigurowanie i sterowanie 8 niezależnych liczników 32-bitowych. Wspierane przez układ typy liczników A, B, C, D, E i Z mogą pracować z częstotliwościami zegarów do 1,5 MHz. Każdy licznik może być skonfigurowany tak, by włączać dowolne z dostępnych w module wyjść, połączonych np. ze sterownikiem PLC lub też każde z 8 wejść może generować sygnał przerwania do sterownika. Moduł zapewnia również narzędzia do szczegółowej diagnostyki, idealnie sprawdza się w aplikacjach sterowania napędami, pomiarach prędkości, sterowania urządzeniami będącymi w ruchu oraz sterowania procesami produkcji. Moduł PACSystems RX3i ma również płytę z rozszerzeniami, umożliwiającą łatwe przejście z systemów wykorzystujących moduły serii 90-30.
GE Fanucwww.gefanuc.pl

Moduły We/Wy współpracujące z dowolnym sterownikiem

Dla tych dostawców specjalizowanego sprzętu oraz użytkowników końcowych, którzy pragną stworzyć modułowy system sterowania maszyn, tak by moduły układów We/Wy były instalowane wraz z obsługiwanymi maszynami (urządzeniami) ? system rozproszony, firma Schneider Electric zwiększyła funkcjonalność opracowanego przez siebie rozproszonego systemu We/Wy ? Telemecanique Advantys STB, wprowadzając do niego nowe układy. Są to elementy z tzw. niższej półki o ograniczonej funkcjonalności, ale również tańsze. Pozwalają one dostawcom  specjalizowanego sprzętu na optymalizację i dostosowanie połączeń rozproszonych układów We/Wy w systemie modułowym w taki sposób, że możliwe jest rozproszenie tychże połączeń w ramach jednego
węzła sieci fieldbus ? dla całego sterowanego urządzenia lub nawet konkretnego procesu.

Schneider Electricwww.schneider-electric.pl

Moduł We/Wy z wbudowanymi switchami standardu Ethernet

Moduł We/Wy rodziny Inline Block I/O firmy Phoenix Contact z wbudowanymi switchami standardu Ethernet redukuje ogólne koszty instalacji oraz ogranicza nawet do 50% zajmowaną przez siebie przestrzeń ? w stosunku do rozwiązań będących połączeniem klasycznych, niezależnych układów We/Wy i switchy Ethernet. ILB ETH 24 DI 16 DIO 16-2TX to najnowsze uzupełnienie układów rodziny Inline Block I/O. Moduł ten ma dwa porty Ethernet 10/100 Mbps RJ45, 16 wejść cyfrowych i 16 dodatkowych kanałów, które mogą być użyte jako wejścia lub wyjścia. Porty RJ45 można podłączyć do sieci Ethernet lub innych, oddzielnych urządzeń. Dodatkowo wbudowany serwer Web daje możliwość zdalnej, szybkiej i prostej konfiguracji portów komunikacji Ethernet, diagnostyki modułu oraz monitoringu stanu wejść i wyjść układu. Zaimplementowano tu także wsparcie standardów Modbus TCP (do 8 połączeń), OPC oraz XML (tylko do odczytu). Usługi SNMP oraz BootP pozwalają na zdalną konfigurację oraz diagnostykę. Kompaktowa obudowa modułu ułatwia jego instalację zarówno w architekturze systemów rozproszonych, jak i w klasycznych szafach sterowniczych.

Phoenix Contactwww.phoenixcontact.pl

Cyfrowe układy We/Wy
Przemysłowe moduły kart We/Wy NI PCI- -6521, PXI-6521 oraz PCI-6520 oferują osiem różnicowych wejść cyfrowych (?30 V DC) oraz osiem wyjść z przekaźnikami bezzatrzaskowymi, odpowiednio 5 przekaźników typu A oraz 3 typu C. Wejścia cyfrowe pracują w przemysłowym standardzie poziomu logicznego 24 V oraz zapewniają izolację do 60 V pomiędzy kanałami.
National Instrumentswww.ni.com/pl

Moduły We/Wy dla zdalnie sterowanych czujników
Oferowany przez firmę Omron Electronics moduł We/Wy Remote Sensor I/O ma 8 pinów wejściowych i 8 wyjściowych, rozmieszczonych w modułach po 4 wejścia i 4 wyjścia. Moduły te ułatwiają podłączenie 2- i 3-przewodowych czujników do sieci CompoBus/S. Moduł wspiera funkcje uczące, diagnostyczne oraz wyboru banku, które mogą być obsługiwane przez sterowniki PLC. Montaż na szynie DIN lub przez przykręcenie obudowy.
Omron Electronicswww.omron.com.pl

Różne moduły układów We/Wy
Oferowane przez firmę Honeywell układy We/Wy Experion PKS serii C oraz sterowniki dają możliwość budowy systemu układów We/Wy o wydłużonej żywotności, prostego w instalacji i serwisowaniu. Korzyści obejmują różnorakie moduły: sterowniki serii C C300, moduł z interfejsem Fieldbus, układ Control Firewall oraz moduły analogowe standardu HART. Łatwe w montażu terminatory/łączniki dwuwarstwowe gwarantują szybkie i proste łączenie, redukując koszty instalacji oraz utrzymania. Mają one zwartą konstrukcję o skośnym kształcie, tak by ciepło rozchodziło się równomiernie, wydłużając okres żywotności modułu oraz ograniczając koszty związane z chłodzeniem.
Honeywellwww.honeywell.pl

Zachowanie infrastruktury okablowania
Firma Emerson zastosowała system łączeniowy FlexConnect Solutions
dla modułów We/Wy Provox Discrete Control I/O, łączonych z panelami Provox serii 20. Dzięki temu możliwe jest udostępnienie połączeń modułów We/Wy bez konieczności ingerencji w istniejące już okablowanie strukturalne. Wejścia i wyjścia są automatycznie przeorganizowywane tak, by uzyskać właściwą strukturę połączeń We/Wy w systemie automatyki DeltaV, co znacznie przyspieszaproces uruchomienia systemu ? dzięki ograniczeniu czasu niezbędnego do kontroli sieci połączeń.

Emerson Process Managementwww.emersonprocess.pl

Izolowane moduły analogowe
Firma Opto 22 wprowadziła do swej oferty cztery nowe izolowane moduły analogowe: Snap-Aiarms-i, dla aplikacji pomiaru prądu AC/DC; Snap-Aivrms-i, dla aplikacji pomiaru napięć AC/DC; Snap-Aima2-i, do monitoringu bardzo małych prądów oraz Snap-AOA-23-iSRC, z wbudowaną, izolowanym źródłem prądowym, do zasilania prądowego urządzeń przemysłowych. Wspomniane moduły izolują podłączone do nich urządzenia, eliminując tym samym możliwość ich zniszczenia, np. na skutek różnych napięć pracy tychże urządzeń. Wprowadzają one również zabezpieczenie na wypadek, gdyby któreś z urządzeń przyłączonych do modułu zostało przeciążone lub też uszkodzone w inny sposób. Wbudowane izolowane źródło prądowe w module Snap-AOA-23-iSRC może znacząco zredukować wpływ szkodliwych pętli doziemiających w instalacjach standardu 4-20 mA.
Opto 22www.opto22.com
Dystrybucja: AB-MICROwww.abmicro.pl

Gateway?e z interfejsem AS i skanery połączone ze sterownikami PLC
Gayeway?e z interfejsem AS oraz skanery firmy Pepperl+Fuchs mogą
być łączone i wspierają obsługę sterowników firmy Allen-Bradley serii MicroLogix, ControlLogix, PLC 5, SLC500 oraz CompactLogix. Dzięki temu oferują szybkie i proste połączenia oraz możliwość programowania
technikami RS-232, PLC oraz bezpośrednią za pomocą przycisków (SERVICE button). Zaawansowane panele LED oraz wyświetlacze LCD zapewniają łatwąkontrolę stanu sieci oraz zaawansowaną diagnostykę i wykrywanie stanów alarmowych. Moduł skanera VBM-CLX-DM AS- -i wspiera obsługę sterowników PLC serii ControlLogix, oferując możliwość
programowania za pomocą przycisków serwisowych, kontrolę dzięki diodom LED i panelom LCD. Dane z układów We/Wy są mapowane  w procesorze sterownika PLC. Standardowo wbudowany jest profil Analog Profile 7.3 oraz istnieje możliwość rozszerzenia zakresu adresowania.

Pepperl+Fuchswww.pepperl-fuchs.com

Integracja z systemami pneumatycznymi
Blok rozszerzeń IE2808 IP-Link firmy Beckhoff Automation to niezwykle kompaktowy moduł, oferujący 16 wyjść cyfrowych standardu 24 V DC o stopniu ochrony IP67; moduł może być montowany bezpośrednio na obsługiwanych urządzeniach. Wyjścia umieszczone są w 25-pinowym złączu typu D-Sub; każdy z kanałów zabezpieczony jest przed zwarciami i ma pewne funkcje diagnostyczne. Moduł ten może być podłączany bezpośrednio do terminali łączeniowych zaworów w środowiskach wilgotnych, zapylonych oraz innych, charakterystycznych dla aplikacji przemysłowych. Obudowa zawierająca te 16 cyfrowych wejść, mogących obsługiwać różne urządzenia wykonawcze, ma rozmiary 30 x 126 mm. Każde z wyjść może być obciążone prądem 0,5 A przy napięciu 24 V DC; prąd całkowity obciążenia wszystkich wyjść nie może przekroczyć wartości 4 A. Układ ten może być przyłączony z sieciami sterowania standardów Profibus, DeviceNet, CANopen oraz Ethernet ? za pośrednictwem dodatkowego modułu łączeniowego I/O Coupler Box. Dostępne są również inne moduły, obsługujące standardowe sygnały systemów automatyki przemysłowej.

Beckhoff Automationwww.beckhoff.pl

System We/Wy: B&R X20/X67/XV

B&R ma w swojej ofercie idealne rozwiązanie łączące elastyczność systemu rozproszonego z wydajnością We/Wy lokalnych: rozproszona szyna danych X2X. Maksymalna odległość pomiędzy rozproszonymi stacjami wynosi do 100 m, a liczba modułów w sieci ? do 253. B&R ma możliwość mieszania różnych systemów w jednej sieci X2X:

  • X20, system We/Wy w IP20, ma budowę trójelementową (podstawa, moduł elektroniki, terminal zaciskowy), do 12 kanałów w module, połączenia jedno-, dwu- oraz trójprzewodowe. Łatwy, bez użycia narzędzi sposób montażu i okablowania, możliwość elastycznej rozbudowy i łączenia rozproszonych stacji, technologia hot-plug umożliwiająca wymianę modułu podczas pracy maszyny ? powodują, iż system jest maksymalnie użyteczny!
  • X67, We/Wy w IP67, umożliwiają montaż bezpośrednio na maszynie. Pojedynczy moduł grupuje po 8 lub 16 kanałów cyfrowych, 4 lub 8 kanałów analogowych. Duża odporność na zakłócenia EMC, łatwość podłączenia prefabrykowanych czujników, szybka diagnostyka oraz skrócenie czasu montażu ? są niekwestionowanymi zaletami tego systemu.
  • XV jest rozproszoną stacją wyjść stosowaną do sterowania wyspami zaworowymi. Połączenie jest wykonane bezpośrednio przy użyciu 25-pinowej wtyczki, która zapewnia integrację wysp zaworowych producentów, takich jak: Bürkert, Rexroth, Norgren, SMC oraz innych.

B&R Automatyka Przemysłowawww.br-automation.com

ce

Artykuł pod redakcją
Andrzeja Ożadowicza