Korzyści z zastosowania robotów sterowanych jednostkami PLC

Roboty sterowane PLC nie są czymś nowym dla producentów. Mogą jednak przyczynić się do generowania oszczędności poprzez ograniczenie wyspecjalizowanego personelu, który zwykle był potrzebny do zarządzania automatyką robotów. | Grafika: Applied Manufacturing Technologies (AMT)

Dzięki robotom sterowanym przez jednostki PLC firmy zyskały możliwość zarządzania rozwiązaniami automatyki i robotyki z wykorzystaniem wspólnych rodzajów sterowania dla robotów i kontrolerów przemysłowych.

Przez kilka lat producenci stawali przed dylematem podczas implementacji nowego robota w swoim zakładzie produkcyjnym. Większość producentów robotów wymagała od operatora znajomości języka programowania robota w celu jego obsługi i utrzymania w danej aplikacji. Personel musiałby być biegły w każdym języku programowania, w zależności od danego producenta sprzętu. Jaki jest wówczas najrozsądniejszy sposób na wdrożenie nowego rozwiązania w obszarze automatyki? Przeszkolenie personelu? Zatrudnienie nowej, wyszkolonej kadry? Czy skorzystanie z usług doświadczonego integratora systemów? Koszt znalezienia osób z wszechstronną wiedzą i umiejętnościami jest wysoki. Podobnie jest w przypadku zatrudnienia większej liczby osób w celu pokrycia zakresu wymaganej wiedzy. 

? Szkolenie personelu wewnętrznego w zakresie nowego języka programowania robota może spowodować niepotrzebne zwiększenie kosztów projektu i przesunięcie w czasie terminu jego wdrożenia. 

? W przypadku złożonych systemów obsługa wielu różnych języków programowania robotów może stać się logistycznym koszmarem i utrapieniem dla osoby zarządzającej projektem. 

? Znalezienie wykwalifikowanej siły roboczej jest trudne, szczególnie w mniej zaludnionych obszarach, gdzie działa wiele zakładów produkcyjnych. 

? Przekonywanie utalentowanych kandydatów do pracy w odległych miejscach stało się w dzisiejszym środowisku ryzykowną propozycją. 

Wraz z rozwojem robotów sterowanych przez PLC firmy otrzymały możliwość zarządzania rozwiązaniami automatyki i robotyki z jednym, zunifikowanym punktem kontroli pomiędzy robotami przemysłowymi a sterownikami programowalnymi (PLC). Większość zakładów produkcyjnych zatrudnia już inżynierów znających się na programowaniu sterowników PLC, a wykorzystanie tej wiedzy do obsługi i konserwacji robotów eliminuje konieczność ?wyważania otwartych drzwi?. Wykorzystanie obecnego personelu z doświadczeniem w programowaniu sterowników PLC, posiadającego ogólną wiedzę na temat programowania robotów, zmniejsza potrzebę zlecania zadań na zewnątrz, zatrudniania nowych pracowników lub korzystania z usług zewnętrznego integratora systemów. Dla użytkownika końcowego najważniejszą zaletą sterowania robotami za pomocą PLC jest możliwość obsługi całego rozwiązania za pomocą tylko jednego języka programowania. W wielu przypadkach zakład produkcyjny posiada już wykwalifikowany personel do obsługi jednostek PLC, ponieważ jest to standardowy typ urządzeń, a ich język programowania jest powszechnie używany w produkcji, urządzeniach procesowych i maszynach. Mogą oni obsługiwać większość zintegrowanej automatyki za pośrednictwem interfejsu człowiek-maszyna (HMI) sterownika PLC. Zaadaptowanie istniejącego systemu sterowania daje dodatkową korzyść w postaci uproszczonego rozwiązywania problemów i konserwacji. Przejście do środowiska automatyki kontrolowanego przez sterowniki PLC daje również producentom swobodę wyboru producentów robotów, najlepiej spełniających ich potrzeby. Użytkownicy końcowi nie są już zmuszeni do kupowania od jednego producenta, aby uniknąć dodatkowego kłopotu związanego ze szkoleniem personelu w zakresie kolejnego języka programowania robota. Automatyka robotów może być lepiej dobrana ze względu na charakterystykę i możliwości konkretnych modeli. Podczas rozważania opcji producenci powinni korzystać z najnowszych technologii. Kontrolery robotów mają zaawansowane możliwości sterowania ruchem, funkcje bezpieczeństwa, wykrywanie kolizji, pomiar siły, oraz inne funkcje. W większości przypadków zaawansowane funkcje robotów są dostępne poprzez programowanie sterowników PLC. Ponadto wiele zastosowań robotów przemysłowych to proste operacje, takie jak pobieranie, pakowanie i paletyzacja. Aplikacje tego typu mogą być łatwo zaprogramowane dzięki blokowemu językowi programowania, popularnemu w świecie urządzeń PLC.

Jeśli dana aplikacja to przede wszystkim operacje przenoszenia materiałów, najrozsądniejszym rozwiązaniem może być sterowanie poprzez interfejs HMI. Roboty sterowane PLC są dobrze znane producentom. Przejście ze sterowników robotów na roboty sterowane przez PLC nie zmieni wydajności robota. To konkretne rozwiązanie jest ukierunkowane bardziej na możliwość ograniczenia dodatkowego personelu. Ograniczając potrzebę posiadania bardzo specyficznego doświadczenia w zakresie produkcji robotów, firma może efektywniej zarządzać swoim personelem. Na przykład może chcieć zachować pewien zestaw umiejętności wśród swoich pracowników, ale nie będzie musiała zatrudniać wszystkich specjalistów na wszystkie zmiany w fabryce. Bardziej zaawansowane potrzeby będą zaspokajać fachowcy z odpowiednimi umiejętnościami, ale ich obecność nie jest niezbędna do codziennego utrzymania systemu. Integratorzy z doświadczeniem w instalowaniu systemów w pełni kontrolowanych przez logikę PLC mogą pomóc w unowocześnieniu obecnych stanowisk, aby obniżyć koszty wsparcia bardziej złożonego systemu. Projektowanie nowych rozwiązań z architekturą sterowania PLC i HMI w celu umożliwienia operatorowi wsparcia i obsługi sprzętu wyłącznie za pośrednictwem HMI może zapobiec konieczności uczenia się nowych języków programowania. Eliminacja kosztów i czasu związanego ze szkoleniem nowych lub obecnych operatorów może zapewnić szybszy zwrot z inwestycji i sprawić, że modernizacja istniejącego sprzętu lub integracja nowego rozwiązania automatyki i robotyki będzie mniej skomplikowana i bardziej realna.


Ten artykuł pierwotnie ukazał się na stronie Applied Manufacturing Technologies (AMT). AMT jest partnerem CFE Media.