Koniunktura w przemyśle w marcu 2005 r.

  Koniunktura w przemyśle w marcu 2005 r.
   
  Ocena ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest pozytywna, choć gorsza od przedstawionej w lutym i gorsza od oceny z analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Złożyły się na to bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem oceny bieżącej produkcji i sytuacji finansowej przedsiębiorstw, wynikające z utrzymujących się ograniczeń portfela zamówień na wyroby przemysłowe.
  1. Przetwórstwo przemysłowe

  W marcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 6, niższym niż w lutym. Poprawę koniunktury sygnalizuje 24% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 18% (w lutym odpowiednio: 27% i 15%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
  W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy oczekują wzrostu przyszłego portfela zamówień w skali zbliżonej do prognozowanej przed miesiącem. Bieżąca produkcja jest zmniejszana w stopniu większym niż w lutym. W najbliższych miesiącach może nastąpić jej wzrost, bardziej znaczący niż prognozowano przed miesiącem. Opóźnienia przy ściąganiu należności od kontrahentów powodują wzrost trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych. W najbliższych miesiącach sytuacja finansowa przedsiębiorstw może się poprawić w nieznacznym tylko stopniu. Ceny produkowanych wyrobów mogą w najbliższych trzech miesiącach obniżyć się.
  Na ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym składa się zróżnicowana sytuacja w poszczególnych jego działach. W marcu najlepiej oceniają koniunkturę producenci: wyrobów chemicznych (plus 27 – spadek o 1 punkt), masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru (plus 24 – wzrost o 1 punkt), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (plus 21 – wzrost o 6 punktów), maszyn i aparatury elektrycznej (plus 14 – wzrost o 4 punkty), wyrobów z surowców niemetalicznych (plus 13 – wzrost o 11 punktów), maszyn i urządzeń (plus 12 – spadek o 1 punkt), instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych (plus 12 – wzrost o 11 punktów), sprzętu i urządzeń rtv (plus 10 – spadek o 18 punktów). Najgorsze oceny formułują producenci odzieży i wyrobów futrzarskich (minus 14 – spadek o 8 punktów), wyrobów włókienniczych (minus 6 – spadek o 7 punktów), wyrobów z drewna (minus 6 – spadek o 11 punktów) oraz prowadzący działalność wydawniczą i poligraficzną (minus 11 – spadek o 29 punktów).
  Więcej online na www.controlengpolska.com
  Producenci wyrobów chemicznych oceniają klimat koniunktury bardzo optymistycznie, na poziomie zbliżonym do ubiegłego miesiąca. Znacząco rozszerza się portfel bieżących zamówień i produkcja. Pozytywne – choć ostrożniejsze niż w lutym – są też odpowiednie prognozy. Stan zapasów wyrobów gotowych nieznacznie przekracza poziom uznawany za wystarczający. Mimo zwiększających się opóźnień w ściąganiu należności od kontrahentów, producenci zgłaszają niewielkie tylko trudności w terminowym regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Przewidywania dotyczące sytuacji finansowej w najbliższych miesiącach są optymistyczne i lepsze niż w lutym. Dyrektorzy sygnalizują możliwość nieznacznego rozszerzenia zatrudnienia. Przewidywany wzrost cen może być dużo mniej znaczący niż prognozowano przed miesiącem.
  Producenci maszyn i aparatury elektrycznej oceniają koniunkturę korzystnie, lepiej niż przed miesiącem. Wynika to z poprawy ocen dotyczących zarówno bieżącego, jak i przyszłego portfela zamówień oraz produkcji. Stan zapasów wyrobów gotowych jest uznawany przez producentów za nadmierny. Należności od kontrahentów są ściągane bez opóźnień, co powoduje, że przedsiębiorcy z mniejszymi trudnościami regulują swoje bieżące zobowiązania finansowe. Formułowane prognozy dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorstw charakteryzują się niewielkim optymizmem. W najbliższych miesiącach dyrektorzy zamierzają zmniejszyć zatrudnienie. Przewidują także niewielki wzrost cen maszyn i aparatury elektrycznej.
  Producenci sprzętu i urządzeń rtv oceniają klimat koniunktury nadal korzystnie, choć gorzej niż przed miesiącem. Wiąże się to przede wszystkim ze znacznie zwiększającymi się opóźnieniami napotykanymi przy ściąganiu należności od kontrahentów, które powodują, że przedsiębiorcy ze zwiększonymi trudnościami regulują swoje zobowiązania finansowe. Na najbliższe miesiące przewiduje się poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw, choć prognozy są ostrożniejsze niż przed miesiącem. Mimo poprawy ocen, odnotowuje się niewielkie ograniczenie bieżącego portfela zamówień, co powoduje, że producenci nieznacznie zmniejszają bieżącą produkcję. Odpowiednie przewidywania charakteryzują się niewielkim optymizmem i są ostrożniejsze niż przed miesiącem. Zapasy wyrobów gotowych oceniane są przez producentów jako wystarczające. Ceny sprzętu i urządzeń rtv mogą ulec obniżeniu.
  W przedsiębiorstwach produkujących artykuły spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe koniunktura oceniana jest pozytywnie, choć ostrożniej niż w lutym. Na skutek ograniczania bieżącego portfela zamówień producenci zmniejszają skalę bieżącej produkcji, w stopniu nawet większym niż przed miesiącem. Na najbliższe miesiące przewidywany jest wzrost zarówno portfela zamówień, jak i produkcji. Utrzymuje się nadmierny poziom zapasów artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych. Trudności napotykane przy ściąganiu należności od kontrahentów powodują, że przedsiębiorcy regulują swoje bieżące zobowiązania finansowe z większymi opóźnieniami niż przed miesiącem. W najbliższych trzech miesiącach przewidywane jest pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw, większe niż prognozowano w lutym. Dyrektorzy zamierzają zmniejszać zatrudnienie w stopniu zbliżonym do przewidywań z ubiegłego miesiąca. Ceny artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych mogą się dalej obniżać.
  Producenci mebli oceniają w marcu swoją koniunkturę pozytywnie, choć ostrożniej niż przed miesiącem. Zarówno bieżący portfel zamówień, jak i produkcja są nadal ograniczane, natomiast odpowiednie przewidywania są optymistyczne i lepsze niż w lutym. Z uwagi na przewidywany wzrost portfela zamówień na tę grupę wyrobów utrzymują się nadmierne zapasy wyrobów gotowych na najbliższe miesiące. Może też zwiększyć się przyszła produkcja. Producenci sygnalizują opóźnienia w ściąganiu należności od kontrahentów, co powoduje wzrost trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań. Prognozy sytuacji finansowej charakteryzują się niewielkim pesymizmem. Dyrektorzy przedsiębiorstw planują nieznacznie zmniejszyć skalę zatrudnienia. Ceny mebli mogą się obniżyć.
  Spośród badanych przedsiębiorstw 16% jednostek nie planuje żadnej działalności inwestycyjnej w ciągu najbliższych 12 miesięcy (6% w październiku ub. roku, 9% przed rokiem). Wśród pozostałych respondentów 81% przewiduje, że ich działalność inwestycyjna będzie dotyczyć modernizacji (83% w październiku ub. roku, 86% przed rokiem), 71% – nowych inwestycji (71% w październiku ub. roku, 72% przed rokiem). Jako najczęściej wybierane źródła finansowania inwestycji przedsiębiorcy wskazują środki własne (92% jednostek). Krajowy kredyt bankowy będzie źródłem dla działalności inwestycyjnej dla 41% jednostek. Leasingiem jest zainteresowane 19% przedsiębiorstw.
  Źródło: GUS