Koniunktura w przemyśle w maju 2004 r.

13 czerwca 2004 r.

Ocena ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest w maju optymistyczna, nadal bardziej korzystna niż oceny z analogicznego miesiąca ostatnich lat. Opinię tą kształtują pozytywne, ale ostrożniejsze niż przed miesiącem, oceny zarówno bieżącego, jak i przyszłego, portfela zamówień oraz produkcji.

 

Przetwórstwo przemysłowe

W maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtował się na poziomie plus 14, wobec plus 19 w kwietniu. Poprawę koniunktury sygnalizuje 27% badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie – 13% (w kwietniu odpowiednio: 32% i 13%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Ogólny klimat koniunktury jest oceniany pozytywnie w jednostkach obu sektorów własności, lepiej w przedsiębiorstwach prywatnych niż w publicznych.

Przedsiębiorstwa zgłaszały w maju mniejszy niż w kwietniu wzrost portfela zamówień. Jest to wynikiem słabszego wzrostu zarówno portfela zamówień krajowych, jak i zagranicznych. Wzrost bieżącej produkcji był też mniejszy niż przed miesiącem. Prognozy portfela zamówień i produkcji są nadal optymistyczne, jednak ostrożniejsze niż przed miesiącem. Zapasy wyrobów gotowych nadal nieznacznie przekraczają poziom uznawany za wystarczający. Mimo wciąż występujących opóźnień w ściąganiu należności od kontrahentów, przedsiębiorstwa nie odczuwają trudności w bieżącym regulowaniu swych zobowiązań finansowych. Oczekuje się, że w najbliższych miesiącach sytuacja finansowa przedsiębiorstw może się poprawić, jednak w stopniu nieznacznie mniejszym niż przewidywano przed miesiącem. Na ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym składa się zróżnicowana sytuacja w poszczególnych jego działach. Najlepiej oceniają koniunkturę w maju producenci: masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru (plus 23 – spadek o 9 punktów), wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (plus 23 – wzrost o 1 punkt), wyrobów chemicznych (plus 22 – spadek o 3 punkty), wyrobów z surowców niemetalicznych (plus 22 – spadek o 4 punkty), maszyn i aparatury elektrycznej (plus 19 – wzrost o 9 punktów), metali (plus 19 – wzrost o 14 punktów), pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (plus 18 – wzrost o 5 punktów), wyrobów z drewna (plus 16 – spadek o 3 punkty), artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (plus 15 – spadek o 2 punkty), pozostałego sprzętu transportowego (plus 15 – spadek o 5 punktów), mebli (plus 14 – spadek o 11 punktów), maszyn i urządzeń (plus 12 – utrzymuje się wartość z wcześniejszego miesiąca).