Jak wdrożenie przemienników zorientowanych na serwisy podnosi czas bezawaryjnej pracy układu napędowego?

Większość przemienników częstotliwości zainstalowana jest w „łańcuchu” innych urządzeń elektromechanicznych (takich jak transformatory, wyłączniki silnikowe, silniki) oraz mechanicznych (silników, przekładni czy sprzęgieł). Wszystkie elementy powyższego łańcucha tworzą układ napędowy. Niemniej jednak przemienniki częstotliwości jako jedyne spośród wymienionych wyróżniają się na tle innych elementów układu napędowego. Są jedynymi inteligentnymi urządzeniami wykonawczymi w powyższym łańcuchu. Inteligencja ta pozwala na to, aby koncepcja „przemienników zorientowanych na serwisy” stała się rzeczywistością. Koncepcja ta umożliwia przemiennikom nie tylko minimalizację ich własnego czasu przestoju, ale również wykorzystanie ich jako inteligentnych czujników dla całego układu napędowego (mogą np. monitorować moment na wale silnika, temperaturę silnika, napięcie zasilania czy pobór energii elektrycznej).
Obecnie kierownicy utrzymania ruchu zgodnie stwierdzają, że w większości zakładów produkcyjnych praktyki utrzymaniowe składają się w 60% z działań reakcyjnych, 30% prewencyjnych i 10% predykcyjnych (rys. 1).
Utrzymanie reakcyjne, czy też naprawcze jest odpowiedzią na nieoczekiwane problemy lub awarię. Prewencyjna strategia utrzymania pociąga za sobą konieczność systematycznych przeglądów i wykrycia potencjalnych błędów przed ich wystąpieniem. Utrzymanie predykcyjne jest strategią projektowania i estymowania stanu urządzeń w czasie eksploatacji na podstawie pomiarów oraz formuł prawdopodobieństwa oceniających ryzyko przestoju. Koncepcja przemienników zorientowanych na serwisy pomaga służbom utrzymania ruchu przesunąć ich pracę w kierunku modelu utrzymania predykcyjnego.
Optymalizacja wydajności procesów
Rozwiązania Altivar Process oferują zaawansowany monitoring stanu systemów i urządzeń, gwarantujący utrzymanie optymalnej wydajności pracy. W porównaniu z tradycyjnymi przemiennikami, produkty Altivar Process pozwalają na obniżenie kosztów o ok. 8%, dzięki funkcji natychmiastowego wykrywania odchyleń w efektywności pracy i wysokiej dokładności pomiaru poziomu zasilania napędu.
Oznacza to, że system automatyzacji może samoczynnie dokonać korekt, minimalizując negatywny efekt zakłóceń. Poza tym, w przeciwieństwie do dotychczasowych urządzeń, przemienniki Altivar Process są też w stanie skrócić czas przestoju o 20%, dzięki przewidywalnym procedurom konserwacyjnym zależnym od warunków pracy oraz nowatorskiemu interfejsowi użytkownika opartemu na łatwych do zrozumienia wykresach.
Wyjątkowa konstrukcja i mniej prac konserwacyjnych
Altivar Process to kompaktowe, modułowe i elastyczne urządzenie, które można zastosować w każdym procesie. Jest łatwe w instalacji i integracji z systemami, zarówno w przypadku nowych wdrożeń, jak i rozbudowy lub modernizacji istniejących rozwiązań. Zaprojektowane z myślą o procesach o znaczeniu krytycznym, nowe przemienniki częstotliwości korzystają z nowatorskich rozwiązań inżynieryjnych, integrując procesy z siecią elektryczną i instalacjami w ramach całościowego rozwiązania oraz redukując tym samym wymogi konserwacyjne i koszty TCO.
Przemienniki są też zbudowane z kompaktowych, modułowych i lekkich komponentów, ułatwiających zarządzanie inwentarzem części zamiennych i skracających czas napraw (wymiana wentylatorów chłodzących w inżynierskich przemiennikach szafowych zajmuje zaledwie 5 minut).
Użytkownicy mogą też skorzystać z dokumentacji technicznej, usług wsparcia oraz informacji diagnostycznych dostępnych bezpośre-dnio z poziomu ich urządzeń mobilnych, aby jeszcze bardziej uprościć proces konserwacji, ułatwić usuwanie usterek oraz ograniczyć przerwy w pracy i związane z nimi koszty. System powiadamiania o błędach generuje dynamiczne kody QR, dające natychmiastowy dostęp do całościowej bazy informacji wsparcia technicznego, dzięki czemu użytkownicy mogą skutecznie rozwiązywać problemy, nie ruszając się z miejsca. Poza tym kody QR nadrukowane na obudowie urządzeń zapewniają szybki dostęp do centrum obsługi klienta i systemu usuwania usterek online.
Planowanie utrzymania prewencyjnego i predykcyjnego
Urządzenia mechaniczne oraz elektromechaniczne mają przewidywalne działanie, pozwalające na dobre zaplanowanie ich utrzymania.
Zostały stworzone dla nich modele, które – porównując ich czas pracy, obciążenia oraz warunki termalne – ustalają reguły pozwalające określić datę ich spodziewanego wyeksploatowania. 
Wyznaczenie podobnych reguł dla przemienników częstotliwości (które w przeciwieństwie do wyżej wymienionych są urządzeniami elektronicznymi) jest niejasne i bardziej nieprzewidywalne. Przemienniki zorientowane na serwisy mogą jednak reagować jak inteligentne sensory oraz gromadzić dane historyczne wszystkich parametrów wpływających na cykl życia układu napędowego (m.in.: czas pracy, temperatura, wartość momentu, wartość napięcia zasilania czy wartość prądu). Dzięki takiemu monitoringowi przemienniki zorientowane na serwisy mogą kalkulować przyszłe wyniki dla tych elementów łańcucha, które są przewidywalne, oraz wykonywać analizy statystyczne dla elementów nieprzewidywalnych.
Ostatnie badania wskazują, że globalnie przemysł procesowy traci ok. 20 miliardów dol. rocznie z powodu nieprzewidzianych czasów przestoju (ekwiwalent 5% dochodów z produkcji – patrz: Paula Hollywood, ARC Advisory Group, „Predicitive maintenance survey reveals drivers, obstacles and the future”, Plant Services, 2012). Strata ta wpływa w znacznym stopniu na zyskowność oraz efektywność fabryk. Celem zmniejszenia tego problemu w wielu branżach obniża się wpływ całkowitego czasu przestoju poprzez wykorzystanie technologii zaprojektowanych do zwiększenia czasu pracy.
Przemienniki zorientowane na serwisy reprezentują nową generację urządzeń wyposażonych w serwisy pozwalające na minimalizację czasu przestoju. Wbudowane możliwości przemienników zorientowanych na serwisy umożliwiają wytwórcom rozpoczęcie ich migracji do inteligentnych fabryk przyszłości przez połączenie urządzeń oraz transmisję informacji cyfrowej, pozwalającą na prewencyjne akcje w obszarze utrzymania.
W najbliższej przyszłości przemienniki zorientowane na serwisy podniosą efektywność reakcyjnych i prewencyjnych czynności utrzymaniowych. W dłuższej perspektywie zbieranie informacji i możliwości ich analizy pozwolą na to, aby utrzymanie predykcyjne stało się faktem – koncepcja przemienników zorientowanych na serwisy umożliwi przejście ze strategii utrzymania naprawczego do przewidywalnego.
Więcej informacji