Energia jutra już dziś

Trwają przygotowania do kolejnej edycji Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO? Poland (16-17.10.2013, warszawa). W obliczu ciągłego oczekiwania w Polsce na ustawę OZE nastroje panujące wśród przedstawicieli branży sięgają od zawiedzio-nych nadziei i zwątpienia w dynamiczny rozwój sektora "zielonej" energii, poprzez nieśmiałą wiarę w ogrom drzemiących w nim szans, a kończąc na niezachwianym i radosnym optymizmie, opartym na prognozach dla przy-szłości rynku energetycznego w Polsce.

Dla wszystkich jednak staje się powoli jasne, że nie możemy dłużej opie-rać gospodarki energetycznej kraju na rozwiązaniach, które niezmiennie wiodły prym przez ostatnie dziesięciolecia: węglu brunatnym i kamiennym. Zasoby tego pierwszego według najnowszych badań wyczerpią się w ciągu najbliższych 20 lat, a wydobycie węgla kamiennego w kraju staje się coraz bardziej kosztowne i coraz więcej tego surowca zaczynamy importować z zagranicy.  Do tego docho-dzi oczywiście aspekt ochrony środowiska i naszych zobowiązań wobec Unii Europejskiej. Już teraz grożą nam ogromne kary za brak transpozycji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, której państwa członkowskie miały doko-nać do 5 grudnia 2010, i dalsza zwłoka z pewnością nie będzie dłużej tolerowana.

Niezaprzeczalne jest zatem, że odnawialne źródła energii są przyszłością Polski i ich rozwój na rodzimym rynku jest gwarantem naszego bezpieczeństwa energe-tycznego! Wierzy w to również organizator Targów – REECO Poland – a także organizacje i stowarzyszenia branżowe, które z zapałem podjęły się współorgani-zowania konferencji poświęconych najważniejszym tematom branży OZE. Prze-konanie o rosnących perspektywach rozwoju alternatywnych źródeł energii po-dzielają jednak przede wszystkim firmy, które już teraz zgłosiły się do udziału w targach w roli wystawcy. Wiele z nich prezentowało się na targach w trakcie ubiegłorocznej edycji RENEXPO i kolejne zgłoszenia  są dowodem nie tylko ich spełnionych oczekiwań ale również tego, że na rynku energii odnawialnych, po-mimo trudności, panuje duże ożywienie.  Wśród zarejestrowanych firm, które po raz kolejny zaprezentują swoje produkty i usługi wymienić można m. in: Glen Dimplex Polska , Aspol FV Sp. z o.o. , NIBE Biawar, SEMICON Sp. z o.o., Remor S.A, Eltek Polska Sp. z o.o., ET Solar Group , MARTIFER SOLAR , Solartec s.r.o. , PV- Kraftwerk GmbH & Co. KG, EnviTec Biogas , GS Energy Europe Distribution s.r.o , Gehrlicher Solar AG.

W celu kontynuowania tradycji sięgającej roku 2011, w którym narodziły się warszawskie targi RENEXPO, również październik bieżącego roku uczyni z naszej stolicy platformę wymiany wiedzy oraz  doświadczeń wśród ekspertów oraz osób decyzyjnych branży OZE. Targom towarzyszyć bowiem będzie bogaty program ramowy obejmujący szereg konferencji i forów na tematy związane z aktualnymi trendami ale też palącymi problemami poszczególnych gałęzi energe-tyki odnawialnej.

We współpracy z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki planowana jest 3-cia Kon-ferencja PV oraz 2-gie Forum Energetyki Słonecznej, oferujących praktyczny wgląd w oprawę prawną, możliwości dofinansowania a także przegląd rynku w zakresie innowacji technologicznych. Referentami konferencji, która w ubiegłym roku przyciągnęła ponad 500 uczestników, będą  eksperci z krajowych stowarzy-szeń przemysłu energetyki słonecznej, operatorzy sieci, przedstawiciele władz państwowych i regionalnych oraz inni specjaliści. Tegorocznej konferencji swoje-go wsparcia ideowego udzieliła European Photovoltaic Industry Association – EPIA, a moderować będzie ją Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki – dr Stanisław Pietruszko, który w ramach RENEXPO? Poland 2012 wyróżniony zo-stał tytułem osobowość branży PV w Polsce i nie tylko.
Ważne miejsce w tym roku przypadnie również tematyce bioenergii. Promocja tej gałęzi OZE odbędzie się w ramach 3-ciej Konferencji Biomasy, której współorga-nizacji podjęła się Polska Izba Biomasy a także dzięki 2-giej Konferencji Biopaliw przygotowanej we współpracy z Krajową Izbą Biopaliw. Możliwy będzie również udział w Forum Biogazu, którego inicjatorem obok organizatora Targów jest Unia Pracodawców i Producentów Przemysłu Biogazowego (UPEBI). Wydarzenie to cieszyło się w ubiegłym roku ogromnym zainteresowaniem i stąd pomysł aranża-cji kolejnego spotkania branży, podczas którego poruszane będą kwestie doty-czące  obecnej sytuacji i wyzwań, przed jakimi stoi rynek biogazu.

Innym tematem, który zostanie rozlegle potraktowany w ramach RENEXPO Po-land to pompy ciepła. Zostanie im poświęcony organizowany przez Polską Orga-nizacją Rozwoju Technologii Pomp Ciepła 2-gi Kongres PORT-PC. Wydarzenie to stało się centralnym punktem spotkań branży pomp ciepła, gromadząc w ramach zeszłorocznej edycji blisko 300 przedstawicieli tego sektora. Także w tym roku oczekiwany jest liczny udział zainteresowanych najnowszymi trendami oraz perspektywami rozwoju tej zielonej technologii.

Również branża energetyki wodnej będzie szeroko reprezentowana na Targach, a stanie się to dzięki 3-ciej Konferencji zorganizowanej przez Towarzystwo Elek-trowni Wodnych (TEW), Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewal-skiego Polskiej Akademii Nauk oraz REECO Poland we współpracy z Towarzy-stwem Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW). To spotkanie o charakterze na-ukowo-technicznym skupiać będzie się głównie na uwarunkowaniach i perspek-tywach rozwojowych energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej.

Dalszymi tematami Targów będą mobilność alternatywna, nad którą pochylą się organizatorzy -Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Reeco Poland – oraz uczestnicy 2-iej Konferencji Elektromobilności a także inteligente sieci, którym poświęcona będzie odbywająca się po raz pierwszy w ramach RENECPO Poland  Konferencja Smart Grids.

Ścisła współpraca z wieloma stowarzyszeniami, których działalność opiera się na wspieraniu rozwoju oraz obronie interesów branży OZE w Polsce, i które jak nikt inny znają jej bolączki jak również jej ogromny potencjał, jest gwarantem wysokiej wartości merytorycznej współtworzonego przez nie programu. Dzięki szerokiemu doświadczeniu tych jednostek zainteresowani udziałem mogą liczyć na niezwykle rzetelny  i kompleksowy przekaz informacji, w którym wiedza teoretyczna poparta będzie odniesieniami do praktycznych rozwiązań. Dla planujących swój udział w tegorocznej edycji targów atrakcyjna wyda się zapewne również oferta, której celem jest stworzenie możliwości nawiązania cennych kontaktów biznesowych. Po raz kolejny przedsiębiorcy będą mieć okazję skorzystania z usługi pośrednic-twa w znalezieniu partnerów do współpracy gospodarczej oraz transferu techno-logii oferowaną przez Sieć Enterprise Europe Network w Polsce. Udział w "Spo-tkaniach Kooperacyjnych" jest bezpłatny i jedynym wymogiem jest dokonanie rejestracji i stworzenie własnego profilu kooperacyjnego. Wartą podkreślenia jest również planowana obecność wspólnych stoisk niemieckich, czeskich, austriac-kich i szwajcarskich, których zadaniem jest stworzenie im dogodnych warunków prezentacji i zachęta do wejścia na rynek polski i nawiązania kontaktów handlo-wych. W roku ubiegłym firmy zagraniczne stanowiły aż 40% ogólnej liczby wy-stawców.  

Procesu intensywnych przemian jaki został zainicjowany na rynku ener-getycznym w Polsce w ostatnich latach nie sposób zatrzymać i nie warto. Mimo wszystkich turbulencji i chwiejnych nastrojów, tak typowych przecież dla przeło-mowych reform, niesie on za sobą mnóstwo korzyści.  Będąc częścią wspólnoty, jakie tworzą kraje Unii Europejskiej nie jesteśmy pozostawieni z tym zadaniem samym sobie i możemy czerpać z wiedzy i doświadczenia pionierów na obszarze wykorzystywania odnawialnych źródeł energii – dopasowując ich przyszłościowe rozwiązania do naszych rodzimych warunków i potrzeb. Targom RENEXPO Po-land przyświeca cel stania się centrum transferu wiedzy, a także rodzenia się nowych idei i impulsów, które uczynią branżę OZE naszego kraju silniejszą. W ten sposób proces przemian może postępować dynamiczniej a korzyści ekolo-giczne, gospodarcze i społeczne, jakie niesie za sobą racjonalne wykorzystanie energii, szybciej staną się naszym udziałem.

Targi RENEXPO? Poland 2013 odbędą się w dniach 16 ? 17 października 2013 roku. Będzie można je odwiedzić w środę w godzinach od 9.00 do 17.00 i w czwartek od 9.00 do 16.30.
Bliższe informacje dotyczące targów, kongresów i programu ramowego znajdują się na stronie www.renexpo-warsaw.com