Elektrownia Dolna Odra zbuduje instalację spalania biomasy

  Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 9 mln złotych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zamierza zrealizować projekt "Budowa instalacji do spalania biomasy na kotle nr 8 w Elektrowni Dolna Odra".

  Dzięki realizacji projektu ograniczeniu ulegnie emisja zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym poprawi się jakość powietrza w regionie. Instalacja spalania biomasy wybudowana zostanie na kotle nr 8, na którym obecnie funkcjonuje instalacja spalania węgla. Po zakończeniu realizacji projektu, elektrownia będzie spalać nie tylko węgiel, ale również biomasę pochodzenia leśnego i rolniczego. Powstanie także niezbędna infrastruktura, m.in.: zbiornik magazynowy, budynek, w którym rozdrabniana będzie biomasa, a także węzeł dozowania i podawania biomasy do komory paleniskowej kotła.

  Projekt zostanie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (działanie 4.5. – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza), Programu Infrastruktura i Środowisko.

  PGE GiEK SA wnioskuje o kolejne środki pomocowe dla podobnych inwestycji w grupie.

  Biorąc jednak pod uwagę zaprezentowany przez Ministerstwo Gospodarki 29 maja 2012 roku projekt Ustawy o odnawialnych źródłach energii, istnieje realna możliwość wstrzymania realizacji projektu ze względu na brak opłacalności ekonomicznej w związku ze zbyt niskim poziomem wsparcia dla współspalających jednostek OZE.

  Elektrownia Opole, także wchodząca w skład PGEGiEK, otrzymała dofinansowanie na budowę instalacji do bezpośredniego podawania biomasy do kotła nr 2. Całkowity koszt projektu to ponad 55 mln zł, natomiast wartość dofinansowania z Unii Europejskiej sięga prawie 13 mln zł.

  Wszystkie inwestycje w OZE i kogenerację PGE i pozostałe grupy energetyczne w Polsce wstrzymują do czasu ostatecznego wyjaśnienia jak będzie wyglądał system wsparcia dla tych technologii. To będzie wiadomo prawdopodobnie na początku 2013 r.