Dzięki cyfryzacji produkcja soków jest jeszcze szybsza

Od ponad 160 lat Grupa Spitz opracowuje, produkuje, uszlachetnia oraz sprzedaje żywność i napoje, stosując tradycyjne metody działania

W odróżnieniu od wielu innych producentów żywności, Grupa Spitz łączy w ramach jednej firmy niezwykle szeroką gamę produktów i procesów produkcyjnych | Prawa autorskie: Spitz

Aby zapewnic? realizacje? swojej produkcji w sposób efektywny i konkurencyjny, austriacki producent z?ywnos?ci Spitz stawia na cyfryzacje?. W pełni zautomatyzowana produkcja małych partii juz? teraz zapewnia uzyskanie niezwykłej elastycznos?ci, efektywnos?ci i jakos?ci.

Kaz?dego dnia około 1,2 miliona wyrobów opuszcza bramy fabryki firmy Spitz znajduja?cej sie? w Attnang-Puchheim, w Górnej Austrii. Firma produkuje wiele róz?nych artykułów spoz?ywczych, wykorzystuja?c 30 linii technologicznych oraz 35 instalacji napełniaja?cych i pakuja?cych. Ws?ród wytwarzanych produktów sa? likiery, mroz?ona herbata, woda mineralna, wafle, krojony chleb, sosy, dz?emy, a teraz takz?e miód. Ta niezwykle szeroka gama wyrobów i krótkie serie wytwarzanych produktów stanowia? szczególne wyzwanie dla procesu zarza?dzania produkcja?.

Nowe produkty wprowadzane sa? na rynek jeszcze szybciej

?Automatyzacja i cyfryzacja to niezwykle waz?ne procesy dla firmy Spitz?, mówi Walter Scherb Jr., Prezes Zarza?du Grupy Spitz. ?Celem prowadzonych działan? jest jeszcze szybsze wytwarzanie nowych produktów w przyszłos?ci. Aby to osia?gna?c?, stawiamy na opracowywanie własnych receptur, uwaz?aja?c takie podejs?cie za nasza? kluczowa? przewage? konkurencyjna??.

Aby zapewnic? realizacje? produkcji w jak najbardziej wydajny i ekonomiczny sposób, firma Spitz wykorzystuje oferowana? przez Siemens technologie? cyfryzacji. ?Nasz dotychczasowy system sterowania procesem produkcji nie był juz? w stanie sprostac? wymaganiom, jakie stawia cyfryzacja?, mówi Scherb. ?Chcielis?my wdroz?yc? nowy, przygotowany do przyszłego rozwoju system, który mógłby byc? rozbudowywany w dłuz?szej perspektywie. Zalez?ało nam na tym, abys?my mogli sterowac? przebiegiem wszystkich procesów produkcyjnych za pomoca? jednego rozwia?zania oraz przetwarzac? dane w czasie rzeczywistym?.

Chcielis?my wdroz?yc? nowy, przygotowany do przyszłego rozwoju system, który mógłby byc? rozbudowywany w dłuz?szej perspektywie. Zalez?ało nam na tym, abys?my mogli sterowac? przebiegiem wszystkich procesów produkcyjnych za pomoca? jednego rozwia?zania oraz
przetwarzac? dane w czasie rzeczywistym. – Walter Scherb Jr., Prezes Zarza?du Grupy Spitz Group

Produkcja zintegrowana

Kompleksowe, zintegrowane rozwia?zanie nie tylko zwie?ksza stabilnos?c? procesu oraz pozwala podnies?c? poziom jakos?ci produktu, ale minimalizuje równiez? potencjalne z?ródła błe?dów. Firma Spitz wykorzystuje rozwia?zania w zakresie systemu wspomagaja?cego realizacje? procesu produkcji (Manufacturing Execution System ? MES), stosuja?c pakiet oprogramowania SIMATIC IT Production Suite. Oprogramowanie to umoz?liwia sterowanie procesami produkcji i praca? systemów wytwarzania, dopasowuje procesy produkcyjne do łan?cucha dostaw oraz wypełnia luke? pomie?dzy systemami biznesowymi, a systemami automatyki przemysłowej. Funkcje gospodarki materiałowej i pobierania danych operacyjnych zostały zintegrowane w ramach rozwia?zan? w zakresie automatyzacji.

Ponieważ działania związane z przestawieniem linii produkcyjnej muszą przebiegać w sposób tak płynny, jak to jest tylko możliwe, funkcja gospodarki materiałowej została zintegrowana w ramach procesu automatyzacji, podobnie jak funkcja pobierania danych produkcyjnych | Prawa autorskie: Spitz

Zmiana wytwarzanego produktu za pomoca? jednego przycisku

Linie? produkcyjna? moz?na przestawic? na wytwarzanie innego wyrobu praktycznie za pomoca? jednego przycisku. Kaz?da? zmiane? produktu nalez?y zoptymalizowac?, aby zminimalizowac? straty i opóz?nienia. Chociaz? w ramach podejmowanych w tym celu działan? nalez?y uwzgle?dnic? czas trwania procesu konfigurowania niektórych maszyn, to rzeczywiste sterowanie procesem jest realizowane w

sposób zautomatyzowany, podobnie jak pobieranie okres?lonych ilos?ci surowców wymaganych do wytworzenia danego produktu oraz materiałów niezbe?dnych do póz?niejszego pakowania wyrobu. Dane dotycza?ce zamówienia wprowadzane sa? bezpos?rednio do systemu steruja?cego realizowanym procesem. Jednoczes?nie dane na temat produkcji i zuz?ycia surowców sa? przesyłane do systemu nadrze?dnego. Dzie?ki cyfryzacji stosowana procedura jest taka sama we wszystkich instalacjach, co oznacza, z?e dane ze wszystkich procesów produkcyjnych sa? kompletne, spójne i porównywalne.

Cyfryzacja zapewnia bardziej skuteczne analizy

W przyszłos?ci firma Spitz be?dzie miała doste?p do dokładnych danych i analiz uzyskiwanych ze wszystkich instalacji i linii produkcyjnych znajduja?cych sie? w fabryce w Attnang-Puchheim. Wszystkie poziomy napełnienia silosów rejestrowane sa? w nowym systemie sterowania procesem produkcji dla poszczególnych wytwarzanych partii, wraz z danymi na temat rodzaju i jakos?ci wykorzystywanych surowców. Po pobraniu okres?lonego surowca z silosu lub palety jego ilos?c? oraz droga, jaka? poda?z?a na poszczególnych liniach produkcyjnych, sa? dokładnie dokumentowane.

Inteligentne zarza?dzanie recepturami

Ponadto, juz? wkrótce be?dzie moz?na dostosowac? poszczególne receptury do włas?ciwos?ci surowców, np. zawartos?ci cukru. Receptura moz?e byc? automatycznie przeliczana i modyfikowana, dzie?ki czemu produkt kon?cowy be?dzie miał zawsze ten sam smak, konsystencje? i wygla?d. Poz?a?danym skutkiem ubocznym jest wykluczenie moz?liwos?ci uz?ycia niewłas?ciwego surowca, poniewaz? system weryfikuje, czy dostarczany materiał rzeczywis?cie wchodzi w skład zamówienia. W przypadku wysta?pienia błe?du system natychmiast uruchamia alarm.

Optymalizacja zuz?ycia energii i konserwacja

Aby zoptymalizowac? proces zarówno z punktu widzenia eksploatacji instalacji, jak i pod ka?tem zuz?ycia energii, Grupa Spitz wykorzystuje równiez? oferowany przez Siemens system zarza?dzania energia?. System ten dokładnie pokazuje, jaka jest wielkos?c? zuz?ycia energii i gdzie wykorzystywana jest pobierana energia, a takz?e, czy na przykład niewykorzystana energia jest tracona. W przyszłos?ci w firmie Spitz funkcja monitorowania stanu systemu i jego poszczególnych urza?dzen? równiez? moz?e odgrywac? waz?na? role?. Umoz?liwia? to czujniki monitoruja?ce stan kaz?dego silnika pod wzgle?dem temperatury, akustyki i wibracji. Dzie?ki znajomos?ci takich parametrów, jak stan silnika, planowanie cykli konserwacji i zapewnienie wysokiej dyspozycyjnos?ci maszyny be?dzie łatwiejsze.


Siemens