Automatyka IT: nieoczekiwane korzyści integracji

    Branże automatyki, sterowania i technik informatycznych w coraz większym stopniu przenikają się nawzajem ? wynika z badań przeprowadzonych w końcu ubiegłego roku przez Rockwell Automation. Według analityków przynosi to zakładom produkcyjnym wymierne korzyści w postaci zwiększenia wydajności i niezawodności produkcji, skrócenia czasu realizacji procesów produkcyjnych oraz lepszej organizacji przepływu informacji między działem produkcji i zarządzania.

    Wnioski wyciągnięto na podstawie odpowiedzi uzyskanych od 300 inżynierów automatyków i informatyków, pracujących w różnych branżach przemysłowych. Za największą korzyść integracji automatyki oraz IT uznano usprawnienie procesów zarządzania zakładem i linią produkcyjną. Wskazało na niego aż 90% respondentów z przedsiębiorstw o najwyższym stopniu integracji. Co warte podkreślenia, w zakładach o niższym stopniu integracji 40% respondentów zasygnalizowało bardzo niski poziom zaangażowania kadry zarządzającej w odpowiednią organizację procesów produkcyjnych. Fakt ten powinien zmobilizować inżynierów informatyków do działania na rzecz postępującej integracji systemów informatycznych z układami automatyki i sterowania w swoich zakładach przemysłowych ? twierdzą autorzy badania. Niemal 70% respondentów działających w branży IT dostrzega więcej zalet niż wad integracji sfery IT i systemów sterowania. Wśród inżynierów automatyków odsetek ten wynosi niespełna 40%.

    Respondenci ankiety wskazali na kilka nieoczekiwanych korzyści integracji, jak: zwiększenie bezpieczeństwa, redukcja stopnia złożoności infrastruktury systemów, usprawnienie działań prewencyjnych przed i po wystąpieniu ewentualnych awarii i sytuacji nadzwyczajnych, jak również usprawnienie działań związanych z przeglądem stanu procesów produkcyjnych w zakładach i in.

    Przeprowadzona przez Rockwella ankieta miała na celu ustalenie aktualnych trendów w procesach integracji działów IT i systemów automatyki, ustalenie ewentualnych przeszkód i ograniczeń dla tych procesów oraz prezentację najlepszych rozwiązań w tym zakresie.

    Na zdjęciu obok debata na ten temat podczas targów Automation Fair, które odbyły się w końcu listopada 2007 r. w Chicago.